วิสัยทัศน์ : เด่นคุณธรรม นำวิชาการ สื่อสารสองภาษา คิดและพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง คำขวัญโรงเรียน : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญู
ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

...

ผู้บริหารและคณะครูโครงการ Englinsh Program โรงเรียนสฤษดิเดชศึกษาดูงาน

30 พ.ย. - 2 ธ.ค.2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูโครงการ English Program โรงเรียนสฤษดิเดช เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการโครงการ English Program และการจัดการเรียนการสอนในโครงการ English Program ของโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเพชรบุรี

MORE

...

การแข่งขันทักษะภาษาจีน

26 พฤศจิกายน 2560 ครูกัญญนัช สุบัติคำ ครูวรารัตน์ กะวิ และครู Liang Jiali ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ห้องเรียนขงจื้อ ณ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งนักเรียนสามารถคว้ารางวัลต่างๆได้ ดังนี้ ร้องเพลงจีน ระดับมัธยม รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายอพิวิชญ์ แก้วคำ / ร้องเพลงจีนระดับประถมศึกษา รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงพรพรรษา ประสิทธิทอง / นาฎศิลป์จีน ระดับประถม รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงธัญลักษณ์ อุทัยรัศมี

MORE

...

การแข่งขันร้องเพลงจีน

20 พฤศจิกายน 2560 ครูวรารัตน์ กะวิ และครู Xu Xiqian ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันร้องเพลงจีน ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ซึ่งนักเรียนสามารถคว้ารางวัลต่างๆได้ดังนี้ เด็กหญิงพรพรรษา ประสิทธิทอง สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ และเด็กชายธนดล จิตหาญ ได้รางวัลวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

MORE

...

มอบใบประกาศนียบัตร "การแข่งขันภาษาอังกฤษ"

17 พฤศจิกายน 2560 นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช มอบใบประกาศนียบัตร "การแข่งขันภาษาอังกฤษ" ให้กับนักเรียนและคณะครู เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และครูที่ฝึกซ้อม ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 (คณิตศาสตร์ และหุ่นยนต์ ระดับประถมศึกษา)

16 พฤศจิกายน 2560 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มอำเภอเมือง ศูนย์แข่งขันคณิตศาสตร์ และหุ่นยนต์ ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสฤษดิเดชศึกษาดูงาน

9-10 พฤศจิกายน 2560 นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสฤษดิเดช เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี และโรงเรียนเอกชัย จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเรียนรู้ แลกเปลี่ยนและแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของแต่ละบุคคลได้

MORE

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เวทีคนเก่ง
คณะศึกษาดูงาน
...

คณะศึกษาดูงาน

6 ธันวาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ,นายนิพล มังกร ,นายวรพันธ์ เพชรางกูร ,นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นางวิสุตา เวชชาชีวะ รองหัวหน้างานวิชาการ และคณะครูสายชั้น ป.1 ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 45 คน จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อมาศึกษาดูงานในเรื่อง"ทำอย่างไรให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) สูงขึ้น" ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

คณะศึกษาดูงานทั้งหมด

จำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3931-1169 E-mail: srd_school@hotmail.com