วิสัยทัศน์ : เด่นคุณธรรม นำวิชาการ สื่อสารสองภาษา คิดและพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง คำขวัญโรงเรียน : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญู
ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

...

กิจกรรมงานวันวิชาการ'60

9 ตุลาคม 2560 นายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวิชาการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาสฤษดิเดช 4.0" ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การแข่งขันกีฬาสี (Sportday)

6 ตุลาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสฤษดิเดช ณ สนามกีฬาองค์การบริหารจังหวัดจันทบุรี

MORE

...

จากวันที่พากเพียร...สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

29 กันยายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมกันจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่คณะครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2560 เพื่อแสดงความขอบพระคุณ รำลึกถึงความดีงาม น้อมคารวะต่อคณะครูที่ได้สร้างคุณูปการไว้อย่างมากมาย ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

พิธีเช้า

พิธีกลางคืน

...

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

28 กันยายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ค่ายทักษะภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศูนย์ PEER Center

25-26 กันยายน 2560 นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดการเข้าค่ายทักษะภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีโรงเรียนเครือข่ายนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีคณะวิทยากรจากศูนย์ PEER Center จันทบุรี มาให้ความรู้ในด้านต่างๆ อีกทั้งยังมีกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เช่น การบรรยายให้ความรู้ เกมส์ ดูหนังsoundtrack และเที่ยวชมชุมชนริมน้ำจันทบุรี

MORE

...

สพป.จันทบุรี เขต 1 สัญจร

25 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จัดโครงการ สพป.จันทบุรี เขต 1 สัญจร "การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ" เพื่อให้บุคลากรในสังกัดทุกคน อันได้แก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับรู้และมีความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงข้อมูลข่าวสาร ที่ถูกต้องและนำไปสู่การปฏิบัติทั้งในสำนักงานและโรงเรียนในสังกัดทุกโรง อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการจัดการศึกษาในภาพรวมโดยเฉพาะคุณภาพของผู้เรียน โดยโครงการดังกล่าวแยกจัดเป็นศูนย์เครือข่าย 4 ศูนย์ ซึ่งในวันนี้จัดขับเคลื่อน 3 ศูนย์ ได้แก่ศูนย์อำเภอเมืองจันทบุรี มีนายสมชาย อรุณธัญญา รองผอ.สพป.จันทบุรีเขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด นายสุธี พรมาธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินสูง ว่าที่ร.ต.สุรชัย ภัทราภรณ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้ว เป็นวิทยากร และว่าที่ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช กล่าวรายงานพร้อมทั้งขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ณ โรงเรียนสฤษเดช จันทบุรี

MORE

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เวทีคนเก่ง
คณะศึกษาดูงาน
...

คณะศึกษาดูงาน

22 กันยายน 2560 นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดมาบข่า สพป.ระยอง เขต 1 ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

คณะศึกษาดูงานทั้งหมด

จำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3931-1169 E-mail: srd_school@hotmail.com