วิสัยทัศน์ : โรงเรียนชั้นนำ ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญโรงเรียน : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญู
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเดือนกรกฎาคม
ภาพกิจกรรม

...

โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

15 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมนางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ครูกวินนาถ คำทุมไสย ครูสมปอง นาคพงษ์ และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้มีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติบรรลุตามเป้าหมายอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอร์จ จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

การแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอเมืองจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

11-13 กรกฎาคม 2561 นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอเมืองจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมทีมผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษา กิจกรรมนันทนาการของนักเรียน ตามความถนัดในแต่ละประเภท ซึ่งทีมนักกีฬาของโรงเรียนสฤษดิเดช สามารถคว้าเหรียญรางวัลต่าง ๆ มาได้อย่างมากมาย ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

12 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีนายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานการอบรมโครงการค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนสฤษดิเดช ผู้เข้ารับการอบรมเป็นลูกเสือ และยุวกาชาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 90 คน

MORE

...

การประชุมเชิงปฏิบัติการเยาวชนต้นกล้าคุณธรรมนำชีวิต

6-7 กรกฎาคม 2561 นายธีระพล สูญสิ้นภัย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนเข้าร่วม "การประชุมเชิงปฏิบัติการเยาวชนต้นกล้าคุณธรรมนำชีวิต ตามโครงการส่งเสริมการศึกษารอบด้านให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพพร้อมสู่สากล รุ่นที่ 3" ณ ห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ท่านผู้อำนวยการเยี่ยมค่ายคุณธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

5 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ทำการเยี่ยมค่ายกิจกรรมค่ายคุณธรรมนำชีวิต ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program พร้อมให้โอวาทกับนักเรียนที่มาเข้าค่ายคุณธรรมนำชีวิต ณ วัดคมบาง

MORE

...

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

5 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นายนิพล มังกร, นายธงไชย บุญเรือง ,นายวรพันธ์ เพชรางกูร ,นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยประธานสายชั้น และรองประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ค่ายคุณธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

4 กรกฎาคม 2561 นายนิพนธ์ มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีการเปิดค่ายคุณธรรมนำชีวิต โดยมีคุณครูณรัตน์ธนพร อันทะศรี หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษา กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 ณ วัดคมบาง ในการนี้พระปลัดนิวัติ พลธมโม เจ้าอาวาสวัดคมบาง จันทบุรี ประธานในพิธีมอบตัวเป็นศิษย์และให้โอวาทกับนักเรียน

MORE

...

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

1 กรกฎาคม 2561 นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ได้นำลูกเสือโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program Matthayom เข้าร่วมในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่สามของโลกที่มีการจัดกองลูกเสือของโลกขึ้น โดยทุกๆปีจะมีการจัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือเพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย โดยจะมีการนำพวงมาลาไปถวายบังคมที่พระบรมรูปฯ และมีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับลูกเสือ พร้อมกันนี้ยังได้นำ"ยุวกาชาดอาสา"ซึ่งเป็นเยาวชนจิตอาสา ในการขับเคลื่อนทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ให้แก่สังคม และชุมชน เข้าร่วมในพิธีนี้ด้วย ณ โรงเรียนอนุบาล(ฝั่งพระยืน) จังหวัดจันทบุรี

MORE

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะศึกษาดูงาน
...

คณะศึกษาดูงาน : โรงเรียนบ้าน กม.35

29 มิถุนายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูโสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้าน กม.35 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

คณะศึกษาดูงาน ปี 2561

คณะศึกษาดูงาน ปี 2560

จำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com