วิสัยทัศน์ : โรงเรียนชั้นนำ ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญโรงเรียน : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญู
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมประจำเดือน
ภาพกิจกรรม

...

กิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ "Active Learning การเรียนรู้คู่ทักษะชีวิต"

9 ตุลาคม 2562 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ "Active Learning การเรียนรู้คู่ทักษะชีวิต" ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายอวยชัย ดีประชา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานเปิดงาน และว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นผู้กล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม พร้อมด้วยทีมบริหาร ประธานสายชั้น ป.1-6 และมัธยมร่วมเป็น สักขีพยานในพิธีเปิด ซึ่งในงานดังกล่าวมีการออกบูทนิทรรศการและบูทสินค้าให้นักเรียนได้ร่วมสนุกและเรียนรู้ การแต่งกายอาชีพในฝัน และการแสดงบนเวทีตลอดทั้งวัน ณ บริเวณเวทีอาคารโดม(ฝั่งเก่า)โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การแข่งขันกีฬาสี (SPORT DAY)

3 ตุลาคม 2562 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนสฤษดิเดช ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา โดยทางโรงเรียนเริ่มแข่งขันภายในมาตั้งแต่วันที่ 25-27 กันยายน 2562 และทำพิธีเปิดพร้อมด้วยการแข่งขันกีฬาประเภทกรีฑาในวันดังกล่าว ณ สนามกีฬาองค์การบริหารจังหวัดจันทบุรี

MORE

...

คุณค่าแห่งความเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมกันจัดพิธี "คุณค่าแห่งความเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" ให้แก่คณะครูที่เกษียณในปีการศึกษา 2562 ทั้งหมด 6 ท่าน เพื่อระลึกถึงคุณูปการของทุกท่านในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิระยะ อุตสาหะ และตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงให้การยกย่อง และเชิดชูเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการรุ่นหลัง โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ช่วง คือ กิจกรรมในภาคค่ำวันที่ 27 กันยายน 2562 และกิจกรรมในภาคเช้าวันที่ 30 กันยายน 2562

MORE

...

โครงการการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง

27-30 กันยายน 2562 โรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมกับ สโมสรลูกเสือระยอง จัดโครงการการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) และการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) โดยมีคณะครูโรงเรียนสฤษดิเดชและครูที่สนใจ เข้าร่วมรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

การแข่งขันทักษะภาษาจีนระดับประเทศ

1 กันยายน 2562 นายอานัฐ ปรีสมบัติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พร้อมคณะครู ได้นำเด็กชายก้องกิดากร บุรีศรีจันทร์ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีนระดับประเทศ และสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทรายการร้องเพลงจีน ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง

MORE

...

งานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ

19-24 สิงหาคม 2562 นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ได้นำตัวแทนคณะครูยุวกาชาด พร้อมตัวแทนนักเรียนยุวกาชาด เข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

MORE

...

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

10-11 สิงหาคม 2562 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยการจัดค่ายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนระดับประถมศึกษา โดยเฉพาะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้ได้ความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้ง มีทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้เยาวชนเติบโตเป็นคนไทยที่มีคุณภาพ และส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนและประเทศต่อไป ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

กิจกรรมรักษ์ไทย รักชุมชน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program

9 สิงหาคม 2562 คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ได้นำนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Little Creators ตามรอยเอกลักษณ์ไทย (Episode 2 : มือน้อย ๆ ร้อยมาลัยสู่ใจแม่) เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี เกิดจิตสำนึกรักบ้านเกิด หวงแหน ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย และเกิดการทำงานร่วมกัน รู้จักเสียสละ แบ่งปันและฝึกความอดทน โดยได้รับเกียรติจากครูจันทนี สัจจาธรรม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะศึกษาดูงาน
...

คณะศึกษาดูงาน : โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา โรงเรียนบ้านดอน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

16 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสฤษดิเดช ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา โรงเรียนบ้านดอน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว โดยมีนายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยคณะครูสายชั้น ป.3 และป.4 ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

จำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com