วิสัยทัศน์ : โรงเรียนชั้นนำ ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญโรงเรียน : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญู
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม

...

เลือกตั้งประธานนักเรียน

30-31 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดให้มีการดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย การทำงานเป็นหมู่คณะ ส่งเสริมภาวการณ์เป็นผู้นำ และเพื่อพัฒนาทางด้านความคิด รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในระบบประชาธิปไตย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน เบอร์ 1 พรรค สฤษดิเดชก้าวไกล เด็กหญิงลภัสรดา แก้วบริสุทธิ์ 2,332 คะแนน เบอร์ 2 พรรครวมพลังขาวเขียว เด็กหญิงณัฐฐานันท์ รัตนพงศ์ 685 คะแนน นักเรียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 3,228 คน นักเรียนผู้มาใช้สิทธิทั้งหมด (30-31 ก.ค.63) 3,205 คน ไม่มาใช้สิทธิ(ขาดเรียน) 23 คน : งดออกเสียง 185 คน : บัตรเสีย 3 ใบ

MORE

...

ยุวกาชาดทำพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

29 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนสฤษดิเดชจัด"พิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563" โดยมีนายธงไชย บุญเรือง รองนายกหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพีธีถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทองและเปิดกรวยดอกไม้ และตัวแทนผู้บังคับบัญชา สมาชิกยุวกาชาด ในแต่ละสายชั้นร่วม ถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง เพื่อถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมทั้งนางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองนายกหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนสฤษดิเดช อ่านคำแถลงสภากาชาดไทย และนายมงคล เกิดลาถ หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด กล่าวนำคำปฏิญาณตน แก่คณะผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา สมาชิกยุวกาชาดโรงเรียนสฤษดิเดช และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชันย์ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ เวทีอาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

24 กรกฎาคม 2563 "พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563" โรงเรียนสฤษดิเดชจัด นำโดย ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทองและพานพุ่มเงิน)และลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,ตัวแทนคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คุณครูพิเศษ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 6 เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณสนามเวทีอาคารโดม(ฝั่งเก่า) โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพงานสภานักเรียน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นางพัฒนรัตน์ มณฑลอนันต์ธร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เป็นประธานการเปิดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพงานสภานักเรียน ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยมีนางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมนายธีระพล สูญสิ้นภัย นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ

MORE

...

การอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

25 กรกฎาคม 2563 นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช และนางธรรศญา ไตรรัตน์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนสฤษดิเดช ได้รับเกียรติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการจัดทำหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้บันได 5 ชั้น (IS Independent Study) พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูที่รับผิดชอบงานวิจัยและการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ(IS)เข้าร่วมใน"การอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน" ณ ห้องประชุม1 สพป.จันทบุรี เขต 1

MORE

...

คณะติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)

2 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนสฤษดิเดช นำทีมโดยว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยทีมบริหารและคณะครู ร่วมให้การต้อนรับคณะติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมาสังเกตตการปฏิบัติ ใน 7 จุดบริการคือ ห้องเรียน ,ห้องสมุด ,ห้องคอมพิวเตอร์ ,ห้องวิทยาศาสตร์ และบริเวณจัดกิจกรรมอื่นๆของโรงเรียน ตลอดจนห้วงระยะเวลาที่นักเรียนทานอาหารกลางวัน เพื่อดูความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียน

MORE

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะศึกษาดูงาน
...

คณะศึกษาดูงาน : กลุ่มโรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1

20 กุมภาพันธ์ 2563 นายเดือน ทองกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 , ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช , นายธงไชย บุญเรือง , นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช , นางวิสสุตา เวชชาชีวะ หัวหน้าโครงการ English Program พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูสายชั้น ป.1 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานกลุ่มโรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1 เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

จำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com