วิสัยทัศน์ : โรงเรียนชั้นนำ ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญโรงเรียน : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญู
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม

...

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

20-21 กุมภาพันธ์ 2563 นายพรชัย นุ่มเจริญ พร้อมคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านดนตรีไทยและการแข่งขันนาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เนื่องในงานนาฏศิลป์จันท์วันวิชาการ ครั้งที่ 14 "มุ่งมั่นพัฒนา ก้าวหน้าวิชาการ สืบสานงานศิลป์" ประจำปี 2562 ณ อาคารเทพภิรมย์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี และสามารถคว้ารางวัล ประเภทต่าง ๆ ดังนี้
1.รางวัลชนะเลิศวงปี่พาทย์ไม้แข็งระดับประถมศึกษา
2.รางวัลชนะเลิศเดี่ยวระนาดเอกระดับประถมศึกษา
3.รางวัลชนะเลิศเดี่ยวขิม7หย่องระดับมัธยมศึกษา
4.รางวัลรองชนะเลิศเดี่ยวซออู้ระดับประถมศึกษา
5.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เดี่ยวขิม7หย่องระดับประถมศึกษา

MORE

...

กิจกรรม"การค้นคว้าด้วยตนเอง" (Independent Study : IS)

18 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสฤษดิเดช โดยสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรม"การค้นคว้าด้วยตนเอง" (Independent Study : IS) ของนักเรียนสายชั้น ป.6 ทั้ง 13 ห้องเรียน เพื่อนำเสนอผลงาน โดยมี ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช โดยในงานมีการจัดนิทรรศการและเวทีนำเสนอผลงานของนักเรียน ในการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ จากการจัดการเรียนการสอน รายวิชา การศึกษาเพื่อเรียนรู้ (IS) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นพลโลก รู้จักการวางแผน การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ และกล้าแสดงออกศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง “Independent Study : IS” นับเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในการพัฒนาผู้เรียน เพราะเป็นการเปิดโลกกว้างให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระในเรื่องหรือประเด็นที่ตนสนใจ

MORE

...

โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร

18 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสายชั้น และนายอำนาจ เจริญพร ผู้รับผิดชอบโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ให้การต้อนรับ คณะกรรมการจากศึกษาธิการจังหวัด ที่มาประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ ชั้น 3 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี

MORE

...

ค่ายภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2562

15 กุมภาพันธ์ 2563 นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะครูวิทยากรจากโรงเรียนสฤษดิเดชและครูจีน มาอบรมให้ความรู้ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะทางด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรม เพื่อต่อยอดสู่การศึกษาในอนาคต ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีไทย-จีน และได้มีการเรียนรู้ภาษาที่สามของประชาคมอาเซียนนอกจากภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนได้ปฏิบัติมากมาย ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี

MORE

...

พิธีมอบเสื้อสามารถ และเกียรติบัตร

14 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ทำพิธีมอบเสื้อสามารถ และเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ครั้งที่ 69 จังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและได้รับเหรียญราลวัล , นักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 และนักเรียนผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเด็กพฤติกรรมดีมีคุณธรรม "วัฒนธรรมวินิต"จังหวัดจันทบุรี จากผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

MORE

...

การประกวดดนตรีไทย ระดับนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่ 40

14-15 กุมภาพันธ์ 2563 นายพรชัย นุ่มเจริญ พร้อมคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทย ระดับนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่ 40 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเด็กหญิงสุพรรยิกา รจนากูล และเด็กหญิงณัฐนพิน บุญศรี สามารถคว้ารางวัลชมเชย ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

MORE

...

สอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)

13 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสฤษดิเดช เป็นสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (สนามเขตอำเภอเมือง)

MORE

...

ประชุมเพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนสฤษดิเดช

10 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดการประชุมเพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนสฤษดิเดช ปีการศึกษา 2563 โดย ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นผู้ชี้แจงกฎระเบียบ แนวทางปฎิบัติในการจัดการศึกษา เพื่อให้กับผู้ปกครองที่จะนำบุตรหลาน เข้ามาศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทราบและมีความเข้าใจตรงกัน ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะศึกษาดูงาน
...

คณะศึกษาดูงาน : กลุ่มโรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1

20 กุมภาพันธ์ 2563 นายเดือน ทองกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 , ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช , นายธงไชย บุญเรือง , นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช , นางวิสสุตา เวชชาชีวะ หัวหน้าโครงการ English Program พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูสายชั้น ป.1 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานกลุ่มโรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1 เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

จำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com