วิสัยทัศน์ : โรงเรียนชั้นนำ ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญโรงเรียน : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญู
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม

...

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นกระทรวงศึกษาธิการและรางวัลเด็กดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

11 มกราคม 2563 เด็กหญิงนัทธ์หทัย ภูริสิทธิโสพล ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น จากคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบเกียรติคุณบัตร พร้อมกันนี้ยังได้รับคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่นจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้รับทุนการศึกษาจากทางสมาคมซึ่งสนับสนุนการพัฒนาส่งเสริมเด็กให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ

MORE

...

กิจกรรม Merry Christmas

25 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดกิจกรรม Merry Christmas ปี 2562 ให้แก่คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมและเรียนรู้วัฒนธรรมกิจกรรมในวันสำคัญของชาวต่างชาติที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนสฤษดิเดชได้มอบเงินและสิ่งของที่นักเรียนร่วมกันบริจาค ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเด็กพระคุณ และกลุ่มเพื่อน้องและสังคม ในฝั่ง English Program (EP) ส่วนฝั่งปกติจัดโดยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งได้เตรียมการแสดงให้นักเรียนได้ออกมาร่วมกิจกรรมในวันคริสต์มาสกันอย่างคึกคัก ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนสฤษดิเดช ได้ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก และเพิ่มทักษะการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายธงไชย บุญเรือง นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ณ บริเวณอาคารโดมฝั่งปกติ และ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

22-24 ธันวาคม 2562 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานทั่วไป นำคณะครูห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต , หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นที่ประจักษ์ ได้แก่โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

MORE

...

การแข่งขันกรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิค

21-23 ธันวาคม 2562 นายภูษิต บัวสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พร้อมคณะครูในกลุ่มสาระฯ นำนักเรียนเข้าร่วมรายการแข่งขันกรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิค จัดโดยสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ณ สนามชากังราว องค์การบริหารส่วนจัวหวัดกำแพงเพชร
- รายการวิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี เด็กหญิงจุฑามาศ กอกมลวิทย์ ป.5/14 ชนะเลิศเหรียญทอง , เด็กหญิงพรรณรมณ ตั้งสัจะกุล ชนะอันดับสามเหรียญทองแดง
- รายการวิ่งผลัดผสม รุ่นอายุ 12ปีหญิง ชนะเลิศเหรียญทอง นักกีฬากระกอบด้วย เด็กหญิงวารารี สุขสำราญ ป.5/1 , เด็กหญิงกัญญานัฐ. แสงคำ ป.5/14 , เด็กหญิงจุฑามาศ. กอกมลวิทย์ ป.5/14 , เด็กหญิงพรรณรมณ ตั้งสัจจะกุล ป.5/2
- รายการวิ่ง 60 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง ชนะเลิศเหรียญทอง เด็กหญิงจุฑามาศ กอกมลวิทย์ ป.5/14
- รายการวิ่ง 150 เมตร ชนะเลิศเหรียญทอง เด็กหญิงจุฑามาศ กอกมลวิทย์ ป.5/14
- พร้อมกันนี้ นายภูษิต บัวสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ยังได้รับรางวัลโค้ชดีเด่นในรายการนี้ด้วย

MORE

...

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ

18-20 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนสฤษดิเดช ณ ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ค่ายลูกเสือวัดคมบาง) จันทบุรี

MORE

...

พิธีมอบรางวัลโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Tedet)

15 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสฤษดิเดชขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Tedet) ประจำปี 2562 โดยมีว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เดินทางไปให้กำลังใจในครั้งนี้ด้วย โดยได้รางวัล ดังนี้
- เหรียญเงินวิชาวิทยาศาสตร์ ด.ญ.รัชญา เฉลิมอาภากร ป.2/2
- เหรียญทองแดงวิชาวิทยาศาสตร์ ด.ญ. สุจินันท์ วุฒิเกตุ ป.2/1

MORE

...

รางวัลการสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

15 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสฤษดิเดชขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ครั้งที่ 20/2562

MORE

...

รางวัล MATH-ENG CONTEST ครั้งที่ 5

15 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสฤษดิเดชขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงซิดนีย์ ไทยเจริญ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ที่ได้รับรางวัล MATH-ENG CONTEST ครั้งที่ 5/2019

MORE

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะศึกษาดูงาน
...

คณะศึกษาดูงาน : โรงเรียนถาวรวิทยา โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา และโรงเรียนสัตหีบ

17 มกราคม 2563 โรงเรียนสฤษดิเดช ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนถาวรวิทยา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา และโรงเรียนสัตหีบ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมี ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ,นายธงไชย บุญเรือง ,นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นางวิสสุตา เวชชาชีวะ หัวหน้าโครงการ English Program และตัวแทนคณะครูสายชั้นป.3 ป.4 และ ป.5 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

จำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com