วิสัยทัศน์ : โรงเรียนชั้นนำ ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญโรงเรียน : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญู
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเดือนมิถุนายน
ภาพกิจกรรม

...

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

13 มิถุนายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งพิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู โดยในพิธีไหว้ครูจะใช้ดอกไม้หลัก 3 อย่างในการทำพาน คือ หญ้าแพรก ดอกเข็ม ดอกมะเขือ ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

โรงเรียนสีเขียว ต้นแบบการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

13 มิถุนายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช รับมอบป้าย "โรงเรียนสีเขียว ต้นแบบการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม" จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการที่ กฟผ. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (โครงการห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียน สีเขียว)” ตั้งเป้าลดใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 พร้อมเดินหน้าสร้างเครือข่ายครูและเยาวชนต้นแบบลดการใช้พลังงานกว่า 1,900 คนทั่วประเทศ ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

13 มิถุนายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด โดยมีคณะผู้บริหารพร้อมคณะครูยุวกาชาดและนักเรียน มาเข้าร่วมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ซึ่งจัดทำเมื่อมีสมาชิกยุวกาชาดเพิ่มขึ้นใหม่ในแต่ละปีการศึกษา ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด ตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาด และยินดีที่จะอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด โดยสมาชิกยุวกาชาดใหม่มีสิทธิ์ประดับเข็มเครื่องหมายสมาชิกยุวกาชาด ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

พิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิไลออนแดง-รัญจวน วงษ์กล้าหาญ

13 มิถุนายน 2561 นางรัญจวน วงษ์กล้าหาญ ประธานมูลนิธิไลออนแดง-รัญจวน วงษ์กล้าหาญ ได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิไลออนแดง-รัญจวน วงษ์กล้าหาญ ให้แก่นักเรียน นักศึกษาในสถาบันการศึกษาของจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

กิจกรรมยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

6 มิถุนายน 2561 นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะครูยุวกาชาดชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้นำยุวกาชาดชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เดินทางไกล และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อันเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมตามกระบวนการของยุวกาชาดระดับ 1 ที่เน้นการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยกิจกรรมยุวกาชาดเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่เป็นการพัฒนานักเรียนครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และคุณภาพ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการทำประโยชน์เพื่อสังคม ณ วัดโบสถ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

6 มิถุนายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ English Program เข้ารับการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและแจ้งเหตุในระบบฉุกเฉิน โดยกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระปกเกล้า ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะศึกษาดูงาน
...

คณะศึกษาดูงาน : กลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 1

9 มีนาคม 2561 นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

คณะศึกษาดูงานทั้งหมด

จำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3931-1169 E-mail: srd_school@hotmail.com