วิสัยทัศน์ : โรงเรียนชั้นนำ ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญโรงเรียน : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญู
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม

...

อบรมโปรแกรมห้องสมุดดิจิทัล 4.0 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และสนองต่อการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่มุ้งเน้นเป็นสำคัญ ให้เกิคุณภาพแก่นักเรียนสูงสุด โดยการใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นค้วาหาความร้ด้วนตนเอง ตำให้บริการให้แก่นักเรียน ผู้บริหาร ครู ภารโรง และชุมชน โรงเรียนจึงมีการจัดกิจกรรมอบรมโปรแกรมห้องสมุดดิจิทัล 4.0 ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการเ้าถึงข้อมูบ สามารถใช้หาความรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยการจัดการอบรมที่ห้องคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

โครงการ "ยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ ป้องกันภัย COVID - 19

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการ "ยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ ป้องกันภัย COVID - 19 รวมกับเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี"โดยมี ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ,นางศรีวรรณ สุวรรณปาล, นางศศิธร พละสุข ,นางสุจิตรา รอดศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ยุวกาชาดและลูกเสือ มาร่วมกันให้ความสุขแก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

การต้อนรับคณะติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

7 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสฤษดิเดช นำโดยนางศรีวรรณ สุวรรณปาล, นางศศิธร พละสุข ,นางสุจิตรา รอดศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 และมัธยม ร่วมให้การต้อนรับและตอบคำถามคณะติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จากโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ณ อาคารตึกอำนวยการ ชั้น 3 โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ต้อนรับศึกษาจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสฤษดิเดช นำโดย ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นายธงไชย บุญเรือง ,นางศรีวรรณ สุวรรณปาล, นางศศิธร พละสุข ,นางสุจิตรา รอดศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะชมรมผู้บริหาร สำนักงานการศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 1 ต้อนรับ สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมเอื้องโชคชัย ฝั่ง EP โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ร่วมถวายแจกันดอกไม้ สิ่งของ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

3 กุมภาพันธ์ 2564 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะกรรมการมูลนิธิยุวูตความดี พร้อมด้วย นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี นำตัวแทนคณะครูและนักเรียนยุวทูตความดี จาก 5 จังหวัด ร่วมถวายแจกันดอกไม้ สิ่งของ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง โดยนางสาววิสสุตา เวชชาชีวะ พร้อมด้วยเด็กหญิงนิภารัตน์ แซ่โง้วและเด็กหญิงลภัสรดา แก้วบิสุทธิ์ ยุวทูตความดีของโรงเรียนเป็นตัวแทนของผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมลงนามถวายพระพรในครั้งนี้ ตลอดจนร่วมบันทึกรายการยุวทูตออนแอร์ที่สถานีวิทยุสราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อออกอากาศต่อไป ขอขอบพระคุณ มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศเป็นอย่างสูง ที่มอบโอกาสอันดีงามนี้ และะเป็นความทรงจำที่สวยงามของพวกเรา ตลอดไป

MORE

...

บรรยากาศเปิดเรียนวันแรก

1 กุมภาพันธ์ 2564 บรรยากาศเปิดเรียนวันแรก ในรูปแบบการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ New Normal นักเรียนดีใจได้เจอหน้าเพื่อน ๆ และได้เรียนหนังสือปกติในห้องเรียน ซึ่งเข้าใจง่ายกว่าการเรียนทางออนไลน์ ซึ่งทางโรงเรียนวางมาตรการเข้มคัดกรองป้องกันโควิด -19 เน้นไม่ใช้สิ่งของสัมผัสร่วมกัน จัดชั้นเรียนระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ครู สารวัตรนักเรียนช่วยกันคัดกรองตรวจเช็คนักเรียนที่เข้ามาภายในโรงเรียน ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาส่งด้านใน เว้นระยะห่างในการสแกนผ่านเครื่องตรวจวัดอุณภูมิสแกนใบหน้าหลีกเลี่ยงการสัมผัส ติดตั้งทางเข้าโรงเรียนให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน เพื่อสร้างความมั่นใจให้คณะผู้ปกครองนักเรียน

MORE

...

กิจกรรม Big Cleanning Day

"กิจกรรม Big Cleanning Day รวมพลังพวกเราชาวสฤษดิเดช" วันที่ 28-29 มกราคม 2564 ทีมบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมใจกันทำความสะอาดอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการสอนภายในพื้นที่โรงเรียน และขอขอบพระคุณนายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19)และรดน้ำฉีดทำความสะอาดสนาม อาคารเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองนักเรียนในการเปิดเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

MORE

...

การอบรม Inside Out Mathematics and Science STEM Workshop 2020

22 ธันวาคม 2563 นำโดย นายธงไชย บุญเรือง และ นางวิสสุตา เวชชาชีวะ หัวหน้าโครงการ English Program โครงการ EP โรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมกับ TES จัดอบรมสัมมนาครูชาวต่างชาติที่สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน 2 วิขานี้ให้กับนักเรียนในโครงการ ณ ห้องประชุมเอื้องโชคชัย ฝั่งEP โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะศึกษาดูงาน
...

คณะศึกษาดูงาน : กลุ่มโรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1

20 กุมภาพันธ์ 2563 นายเดือน ทองกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 , ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช , นายธงไชย บุญเรือง , นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช , นางวิสสุตา เวชชาชีวะ หัวหน้าโครงการ English Program พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูสายชั้น ป.1 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานกลุ่มโรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1 เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

จำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com