วิสัยทัศน์ : โรงเรียนชั้นนำ ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญโรงเรียน : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญู
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม

...

พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

27 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ กล่าวคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา ณ เวทีอาคารโดม(ฝั่งปกติ) โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 (มัธยม)

โรงเรียนสฤษดิเดช จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นางศศิธร พละสุข รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นตัวแทนนำเทียนพรรษาไปถวาย และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งที่นักเรียนได้เตรียมมา ณ วัดโบสถ์เมือง

MORE

...

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนสฤษดิเดชจจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 โดยมีนายลัคพงษ์ โกษาแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเป็นตัวแทนคณะครู พร้อมด้วยเด็กหญิงมินตรา แผ่นผา ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษามอบให้กับวัดคมบาง และร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ณ เวทีอาคารโดม(ฝั่งปกติ)

MORE

...

พิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล ปีการศึกษา 2566

ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล ให้กับนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ที่ได้รับ"รางวัลสอบแข่งขัน การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ , การสอบแข่งขันการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์(LPMC) , การสอบแข่งขันการแก้ปัญหา MATH-ENG (LPMC) ประจำปีการศึกษา 2565" โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว ณ เวที อาคารโดม(ฝั่งปกติ) โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

มอบเสื้อสามารถแก่ศิษย์เก่า

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นางสาวสุดารัตน์ บุษบา หัวหน้าโครงการ และตัวแทนครูระดับชั้นมัธยมศึกษา โครงการ English Program มอบเสื้อสามารถให้แก่ นายภูวดล จันทศาสวัต ศิษย์เก่านักเรียนโครงการ English Program โรงเรียนสฤษดิเดช ที่สร้างชื่อเสียงด้านลูกเสือในการร่วมชุมนุมลูกเสือครั้งที่ 24 th World Scout Jamboree และรับเงินบริจาคสนับสนุนศูนย์อาหารโรงเรียนสฤษดิเดช ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ ท่านผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนสฤษดิเดช ❤️

MORE

...

ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตร์ศาสตร์ ของศูนย์วิทย์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสฤษดิเดช ปีการศึกษา 2566

ในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566"โรงเรียนสฤษดิเดชจัดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตร์ศาสตร์ ของศูนย์วิทย์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสฤษดิเดช ปีการศึกษา 2566" โดยมีว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิด นายลัคพงษ์ โกษาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดชเป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนางศศิธร พละสุขรองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ,นางธรรศญา ไตรรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช และคณะวิทยากรครูโรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมกันดำเนินการจัดค่ายในครั้งนี้ และโรงเรียนในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 1 ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

งานชุมนุม ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดจันทบุรี โดนมีตัวแทนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนสฤษดิเดช เข้าร่วมงานชุมนุมในครั้งทั้งหมด 21 นาย พร้อมด้วยนางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นางณรัตน์ธนพร อันทะศรี และนายฉลวย สวนสุขา ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หน่วยที่ 1 ร่วมทั้งมีการแสดงและร่วมในพิธีทบกวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์ประมุขของคณะลูกเสือ และมอบเครื่องหมายลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48

MORE

...

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

"การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนสฤษดิเดช ประจำเดือนมิถุนายน 2566" ในวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยคณะบริหาร จัดการประชุมคณะครู โดยแบ่งการประชุมเป็น 2 ช่วง ในช่วงเช้าจัดประชุมคณะครูข้าราชการในโครงการ English Program และช่วงบ่ายจัดประชุมคณะข้าราชการห้องเรียนปกติ และโครงการวิทย์-คณิตฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสฤษดิเดช (ฝั่ง English Program)

MORE

...

การอบรมสารวัตรนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมกับสภ.เมืองจันทบุรี จัดการอบรมสารวัตรนักเรียน โครงการ English Program กิจกรรมทางม้าลายปลอดภัยดี ณ ห้องประชุมโรงเรียนสฤษดิเดช (ฝั่ง English Program) โดยมีตัวแทนนักเรียนในแต่ละห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5,6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

MORE

...

กิจกรรมรักษ์ไทย รักษ์ชุมชน “เผยแพร่วัฒนธรรมคนจันท์

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสฤษดิเดช โครงการ English Program จัดกิจกรรมรักษ์ไทย รักษ์ชุมชน “เผยแพร่วัฒนธรรมคนจันท์” ด้านหัตถกรรมพื้นบ้านการทอเสื่อบางสระเก้า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โครงการ English Program ณ กลุ่มทอเสื่อกก สุริยา บางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

การเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสฤษดิเดชได้ดำเนินจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โดยได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากรเเละเครื่องลงคะเเนนเสียงอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี ✅ผู้ชนะคะแนนการเลือกตั้ง เบอร์ 1 พรรค เพื่อเธอ SRD Greenway (ด.ญ.มินตรา เเผ่นผา) ป.6/10 และสมาชิกพรรค ด้วยคะเเนนเสียง 2,421 คะแนน

MORE

...

พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

22 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีกา่รศึกษา 2566 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที รำลึกในพระคุณของครู ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูเข้าร่วมในพิธี และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ณ เวทีอาคารโดม (ฝั่งปกติ)

MORE

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะศึกษาดูงาน
...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2

วันที่21 พฤศจิกายน 2565 นางศศิธร พละสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วย นางสาวสุดารัตน์ บุษบา หัวหน้าโครงการ English Program และคณะครูในโครงการ English Program ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุลคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ ตามหลังสูตรภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมเอื้องโชคชัย โรงเรียนสฤษดิเดช ฝั่งโครงการ English Program

MORE

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

จำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com