วิสัยทัศน์ : โรงเรียนชั้นนำ ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญโรงเรียน : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญู
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมประจำเดือน
ภาพกิจกรรม

...

การแข่งขันทักษะภาษาจีนระดับประเทศ

1 กันยายน 2562 นายอานัฐ ปรีสมบัติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พร้อมคณะครู ได้นำเด็กชายก้องกิดากร บุรีศรีจันทร์ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีนระดับประเทศ และสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทรายการร้องเพลงจีน ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง

MORE

...

งานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ

19-24 สิงหาคม 2562 นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ได้นำตัวแทนคณะครูยุวกาชาด พร้อมตัวแทนนักเรียนยุวกาชาด เข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

MORE

...

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

10-11 สิงหาคม 2562 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยการจัดค่ายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนระดับประถมศึกษา โดยเฉพาะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้ได้ความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้ง มีทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้เยาวชนเติบโตเป็นคนไทยที่มีคุณภาพ และส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนและประเทศต่อไป ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

กิจกรรมรักษ์ไทย รักชุมชน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program

9 สิงหาคม 2562 คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ได้นำนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Little Creators ตามรอยเอกลักษณ์ไทย (Episode 2 : มือน้อย ๆ ร้อยมาลัยสู่ใจแม่) เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี เกิดจิตสำนึกรักบ้านเกิด หวงแหน ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย และเกิดการทำงานร่วมกัน รู้จักเสียสละ แบ่งปันและฝึกความอดทน โดยได้รับเกียรติจากครูจันทนี สัจจาธรรม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 และกิจกรรมงานพระบารมีเกริกฟ้าปกเกล้าชาวประชา มหาวชิราลงกรณ ตามรอยพระราชางานสัปดาห์ห้องสมุด : ภาษาไทยแห่งชาติ วิทยาศาสตร์ก้าวไกล ร่วมใจบูชาแม่ สู่ยุวอาเซียน ปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 โดยมีว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นายธงไชย บุญเรือง ,นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิด และนำคณะครู นักเรียนกล่าวถวายพระพร วึ่งในงานดังกล่าว ได้จัดร่วมงานวันแม่แห่งชาติ และงานสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2562 บูรณาการรวมไว้ในวันเดียวกัน ซึ่งในงานมีการแสดงของนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด โชว์การแสดงต่างๆ กิจกรรมพลังการอ่าน การจัดบอร์ดนิทรรศการผลงานการของแต่ละสายชั้น นิทรรศการอาเซียน และเศรษฐกิจพอเพียง โดยโซนจัดงานเป็น 2 เวที่ คือเวทีหอประชุมอเนกประสงค์ เป็นนักเรียนสายชั้น ป.1-2 เวที อาคารโดมเป็นของนักเรียนสายชั้น ป.3-6 และมัธยมศึกษา

MORE

...

งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1

5-6 สิงหาคม 2562 นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นายณรงค์ จันทะภา และนางณรัตน์ธนพร อันทะศรี ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ได้นำตัวแทนลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ครบรอบ 61 ปี พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเป็นการรำลึกถึงกิจการลูกเสือสำรอง ในการส่งเสริมสนับสนุน เยาวชนให้รักและศรัทธาในกระบวนการทางการลูกเสือให้มีระเบียบวินัย ในตนเองและพร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 ณ ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติฯ (วัดคมบาง) อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาการให้กับลูกเสือสำรองและผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง ทั้งยังเป็นการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ในการทำกิจกรรมร่วมกันของคณะลูกเสือสำรองในจังหวัดจันทบุรี

MORE

...

การแข่งขัน EP/MEP Open House 2019 ระดับภาคกลาง-ภาคตะวันออก

3 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสฤษดิเดช ตัวแทน Zone C เข้าร่วมการแข่งขัน EP/MEP Open House 2019 ระดับภาคกลาง-ภาคตะวันออก จ.สุพรรณบุรี โดยมี ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เดินทางมาให้กำลังใจนักเรียนในการแข่งขันครั้งนี้

MORE

...

พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนยุวกาชาด

31 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนยุวกาชาด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธี มีนายกหมู่ยุวกาชาดและยุวกาชาดเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณ เวทีอาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะศึกษาดูงาน
...

คณะศึกษาดูงาน : โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา โรงเรียนบ้านดอน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

16 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสฤษดิเดช ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา โรงเรียนบ้านดอน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว โดยมีนายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยคณะครูสายชั้น ป.3 และป.4 ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

จำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com