ภาพกิจกรรม 2565

...

ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ตัวแทนณะครูและนักเรียนชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโครงการ English Program ร่วมถวายเทียนพรรษา วัดโบสถ์เมือง จังหวัดจันทบุรี "ความทุกข์เป็นครูสอนเรา ยิ่งสาดซัดมาเท่าใด ปัญญาก็ยิ่งเข้มแข็งเท่านั้น"

MORE

...

การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสฤษดิเดชได้ดำเนินจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โดยได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากรเเละเครื่องลงคะเเนนเสียงอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี โดยมีนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดชมาใช้สิทธิเลือกตั้ง นักเรียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 3,037 คน นักเรียนผู้ใช้สิทธิ 2,918 คน งดออกเสียง 41 คน ผู้ชนะคะเเนนเสียงอันดับ 1 ได้เเก่ ด.ญ.ชิษณุชา ร่วมญาติ เบอร์ 1 (1,706 คะแนน ) ลำดับที่ 2 ด.ญ. กมลชนก ร่วมจิตร เบอร์ 2 (728 คะเเนน) ลำดับที่ 3 ด.ญ. ณ ปลายฟ้า สุขสุโฉม (443 คะเเนน)

MORE

...

กิจกรรมวันไว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดกิจกรรมวันไว้ครู เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที รำลึกในพระคุณของครู ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูเข้าร่วมในพิธี และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนสฤษดิเดช ประจำปีการศึกษา 2565

15 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสฤษดิเดชจัด"พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนสฤษดิเดช" พร้อมมอบเข็มเครื่องหมายยุวกาชาดให้กับยุวกาชาดใหม่ เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาดและยินดีที่จะอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด และมีสิทธิ์ที่จะประดับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด เกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติเข้าเป็นสมาชิกยุวกาชาด โดยมี ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา นายกหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพีธี พร้อมทั้งนางศศิธร พละสุข รองนายกหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นผู้กล่าวรายงาน และนางสาวนงลักษณ์ เทพสิทธาวิวัฒน์ อ่านคำแถลงสภากาชาดไทย และนายกฤตภาส เสียงหาญ หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาดสายชั้นมัธยมศึกษา กล่าวนำคำปฏิญาณตน แก่สมาชิกยุวกาชาดโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยพร้อมเพรียงกัน ณ เวทีอาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนครบุรีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา

10 มิถุนายน 2565 ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยทีมบริหารและตัวแทนคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนครบุรีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มาศึกษาดูงานด้านการบริหารสถานศึกษาทั้ง 4 ฝ่าย และการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

โครงการส่งเสริมการจัดงาน ๑๐๐ ปี ยุวกาชาดระดับ ๓

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสฤษดิเดช โครงการ English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดการอบรมโครงการการจัดงาน 100 ปี ยุวกาชาด โดยนางศศิธร พละสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม พร้อมด้วยนางสาวสุดารัตน์ บุษบา หัวหน้าโครงการ English Program และคณะครูระดับชั้นมัธยมร่วมในงาน โดยมียุวกาชาดระดับ 3 เข้าร่วมการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 92 คน โดยการจัดการอบรมมีระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมฝั่งอาคารเรียนโครงการ English Program โรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรีโดยมีการวางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดระยะการอบรม

MORE

...

อบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานรุ่นที่ 1/2565

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565 โดยมีว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลกฤษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ทั้งสิ้น 39 คน ณ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุ โดยมีการวางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดระยะการฝึกอบรม

MORE

...

การฝึกผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 3

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 สำนักงานลูกเสือจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน การฝึกผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2565 โดยมีนายนิเวศ หาญสมุทร์ รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 50 คน ณ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี โดยมีการวางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดระยะการฝึกอบรม

MORE

...

การฝึกผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 2

วันที่ 26 เมษายน 2565 สำนักงานลูกเสือจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน การฝึกผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 29 เมษายน 2565 โดยมีนายนิเวศ หาญสมุทร์ รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 40 คน ณ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรีโดยมีการวางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดระยะการฝึกอบรม

MORE

...

การฝึกผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 1

วันที่ 19 เมษายน 2565 สำนักงานลูกเสือจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน การฝึกผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 22 เมษายน 2565 โดยมีนายนิเวศ หาญสมุทร์ รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 40 คน ณ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี โดยมีการวางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดระยะการฝึกอบรม

MORE

...

การต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

4 เมษายน 2564 โรงเรียนสฤษดิเดช นำโดยว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ,นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นางธรรศญา ไตรรัตน์ หัวหน้างานวิชาการ ,นางสาวสุดารัตน์ บุษบา หัวหน้าโครงการ English Program พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูแต่ละสายชั้น ร่วมให้การต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มาศึกษาดูงานโรงเรียนสฤษดิเดช ด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

"เที่ยวงานลานวัฒนธรรม สร้างสุข ประจำปี 2565

เด็กชายชนกันต์ นุ่มเจริญ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 กับกิจกรรมกับวัฒนธรรม เข้าคัดเลือก วัฒนวินิต ปี 2565 ในงาน "เที่ยวงานลานวัฒนธรรม สร้างสุข ประจำปี 2565 จังหวัดจันทบุรี ณ ลานกีฬาคนรักจันท์ สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันที่ 25 มีนาคม 2565

MORE

...

กิจกรรม English Camp Online 2021

16 มีนาคม 2565 นางศศิธร พละสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรม English Camp Online โดยมีนางสาวสุดารัตน์ บุษบา หัวหน้าโครงการ English Program กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะครู ครูชาวต่างชาติ และนักเรียนในโครงการ English Program เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ผ่านระบบ Google Meet

MORE

...

การมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดกิจกรรมการมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยทางโรงเรียนได้แบ่งช่วงเวลาในการมอบตัวนักเรียนเป็น 2 รอบ คือในภาคเช้าเวลา 8.30 -11.30น. และภาคบ่าย เวลา 13.00-16.30น. เพื่อความสะดวกและลดความแออัด ซึ่งในการมอบตัววันนี้ได้มีผู้ปกครองนักเรียนทะยอยมากรอกเอกสารการมอบตัว และลองเสื้อผ้า ชุดกีฬา ชุดผ้าไทย และชุดนักเรียน เครื่องแบบนักเรียนต่างๆที่ทางร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนได้นำมาจัดบริการไว้ พร้อมทั้งรับฟังการชี้แจงรายละเอียดในการเรียนปรับพื้นฐาน และกำหนดการต่างๆที่ผู้ปกครองต้องทราบ ณ บริเวณอาคารโดยฝั่งเก่า โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

สอบคัดเลือกเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โครงการ English Program (EP)

วันที่ 10 มีนาคม 2565 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดการรับสมัครนักเรียนและสอบคัดเลือกเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โครงการ English Program (EP) โดยมีการวางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงกับนักเรียนและผู้ปกครองก่อนเข้าภายในโรงเรียน 2.ให้สวมหน้ากากอนามัย 3.ใช้เจลล้างมือที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้ที่ประตูทางเข้า 4.จัดเว้นระยะห่างทางสังคมภายในห้องทดสอบ ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้ความปลอดภัยและความสบายใจกับผู้ปกครองทุกท่าน

MORE

...

การฉีดวัคซีนกระตุ้นคอตีบของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 เข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นคอตีบ ณ หอประชุม ฝั่ง EP ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางโรงพยาบาลพระปกเกล้าที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในวันนี้ด้วยค่ะ

MORE

...

การสอบคัดเลือกเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โครงการ English Program (EP)

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดการสอบคัดเลือกเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โครงการ English Program (EP) โดยมีการวางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงกับนักเรียนและผู้ปกครองก่อนเข้าภายในโรงเรียน 2.ให้สวมหน้ากากอนามัย 3.ใช้เจลล้างมือที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้ที่ประตูทางเข้า 4.จัดเว้นระยะห่างทางสังคมภายในห้องทดสอบ ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้ความปลอดภัยและความสบายใจกับผู้ปกครองทุกท่าน

MORE

...

English Camp Online 2021 activities

March 16, 2022 Mrs. Sasithon Phalasuk, Deputy Director of Sarididet School presided over the opening speech of the English Camp Online activity with Ms. Sudarat Bussaba, the head of the English Program project, along with the teachers. foreign teacher And students in the English Program project participated in this activity through the Google Meet system.

MORE

...

โรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นตัวแทนโรงเรียนรับโล่เชิดชูเกียรติแก่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือประจำปี 2564 ณ โรงแรม เดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร

MORE

...

การมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โครงการEnglish Programและโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์ศาสตร์และคณิตศาสตร์

บรรยากาศการมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โครงการEnglish Programและโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์ศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีการตรวจหลักฐานการมอบตัว และชี้แจงรายละเอียดในการเรียนปรับพื้นฐาน นอกจากนี้ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน เปิดให้บริการนักเรียนได้ซื้ออุปกรณ์การเรียน และมีร้านเครื่องแบบนักเรียนมาจำหน่ายให้กับนักเรียน เพื่อความสะดวกและลดความแออัดในวันเปิดเรียน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีมอบเกียติบัตรและทุนการศึกษา

24 มกราคม 2565 โรงเรียนสฤษดิเดช นำโดย ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยทีมบริหารและคณะครู จัดพิธีมอบเกียติบัตรและทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีผลการทดสอบ NT เต็ม 100 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3และนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-net)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ทุกกลุ่มสาระรายวิชา ณ จุดเช็คอินหน้าเสาธง โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข

วัน 22 ธันวาคม 2564 โรงเรียนสฤษดิเดชได้รับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการนำโดย ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน ศึกษาธิการภาค 9 พร้อมด้วยคณะในการลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภาคเรียนที่ 2/2564 (เดือนธันวาคม 2564 - มกราคม 2565) ของจังหวัด จันทบุรี โดยมีนายธงไชย บุญเรือง ,นางศรีวรรณ สุววณปาล ,นางสุจิตรา รอดศิริ ,นางศศิธร พละสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นผู้นำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนOn- site รูปแบบ Hybrid ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com