ภาพกิจกรรม 2562

...

พิธีมอบทุนสนับสนุนผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 24 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

สมาคมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดจันทบุรี นำโดย นางสุจิตรา ศรีนาม ประธานชมรม มอบทุนสนับสนุน เด็กชายภูวดล ศาศวัต ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ได้รับการคัดเป็นผู้แทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 24 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 20 ก.ค.- 4 ส.ค. 2562

MORE

...

ค่ายเด็กดีมีคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

2 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเด็กดีมีคุณธรรม โดยมีคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยได้นิมนต์พระวิทยากร มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องธรรมะกับเยาวชน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

สำนักงานลูกเสือจังหวัดจันทบุรีจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม

1 กรกฎาคม 2562 สำนักงานลูกเสือจังหวัดจันทบุรี จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยโรงเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ที่การสอนวิชาลูกเสือ- เนตรนารีภายในจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วม โรงเรียนสฤษดิเดชได้ส่งกองลูกเสือ, ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วมและนักเรียนตัวแทนยุวกาชาดร่วมอำนวยความสะดวก ในพิธีดังกล่าว พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนต่างๆ ณ สนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี

MORE

...

โรงเรียนสฤษดิเดชจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม

1 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม ของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีถวายความเคารพ เปิดกรวยดอกไม้ พร้อมด้วยครูผู้กำกับลูกเสือ และคณะลูกเสือโรงเรียนสฤษดิเดช เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณสนามอาคารโดมโรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปี 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 2-3

29 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปี 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นเพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานของโรงเรียน ให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบ รวมถึงเป็นการได้พบปะพูดคุยกับ ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช และคุณครูประจำชั้นนักเรียน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562

26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดกิจกรรม วันสุทรภู่บูรณาการร่วมต่อต้านยาเสพติด เพื่อเป็นการรำลึกถึงกวีเอกของโลก และวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมี ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี ในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 และทีมคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการแสดงบนเวที, เดินแฟชั่นตัวละครในวรรณคดี ในแต่ละชั้น, การมอบรางวัลนักเรียนที่ชนะการประกวดระบายสี, การประกวดท่องอาขยาน และประกวดร้องเพลง ณ บริเวณเวทีอาคารโดม (ฝั่งเก่า) โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมรักษ์ไทยรักชุมชน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษพิเศษ English Program

21 มิถุนายน 2562 กิจกรรมรักษ์ไทยรักชุมชน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษพิเศษ English Program ได้มีการเรียนการสอนวิธีการทำขนมไทย โดยได้เชิญวิทยากรผู้เชียวชาญจากภายนอกมาให้ความรู้และบรรยายวิธีการทำขนมช่อผกากรองให้แก่นักเรียน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

รางวัลชนะเลิศบรรเลงระนาดเอก ระดับประถมศึกษา

22 มิถุนายน 2562 นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยครูพรชัย นุ่มเจริญ ผู้ฝึกสอนดนตรีไทย ได้นำเด็กหญิงนัทธ์หทัย ภูริสิทธิโสพล นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษสุนทรีย กีฬาและนันทนาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับรางวัลชนะเลิศบรรเลงระนาดเอก ระดับประถมศึกษา การประกวดดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทานศรทอง ครั้งที่ 2 “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

MORE

...

กิจกรรมอบรมยุวบรรณารักษ์ รุ่นที่ 3 ปี 2562

14 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดกิจกรรมอบรมยุวบรรณารักษ์ รุ่นที่ 3 ปี 2562 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิด นายธงไชย บุญเรือง ,นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤาดิเดช บรรยายพิเศษและอยู่ร่วมให้กำลังใจคณะครูวิทยากร และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเรื่องของงานบริการห้องสมุดและหมวดหมู่หนังสือ อีกทั้งเพื่อรองรับการคัดเลือกนักเรียนในการเข้าประกวดกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ ในงานศิลปหัตถกรรมครั้งต่อไปด้วย โดยกลุ่มเป้าหมายในการอบรมครั้งนี้คือนักเรียนยุวบรรณารักษ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนยุวบรรณารักษ์ชั้นมัธยมศึกษา รวมทั้งสิ้น 76 คน ณ ห้องสมุดโรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

เลือกตั้งสภานักเรียน

14 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียน โดยเป็นกิจกรรมหนึ่งของนักเรียน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญ ที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนไปตามกระบวนการนิติธรรม และเป็นกิจกรรมที่จะปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตย มีจิตวิญญาณในการใช้ธรรมาภิบาล เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ ณ บริเวณ เวทีอาคารโดมโรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562

13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ว่าที่ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิด ทำพิธีเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมด้วยทีมบริหาร คณะครูโรงเรียนสฤษดิเดช ก่อนจะเข้าสู่พิธีการไหว้ครูอย่างเป็นทางการ โดยมีตัวแทนนักเรียนนำกล่าวบทสวดไหว้ครู และ กล่าวคำปฏิญาณตน จากนั้นตัวแทนของนักเรียนในแต่ละระดับชึ้นจะนำพานพุ่มดอกไม้ธูปเทียนขึ้นไหว้ครู และมอบทุนการศึกษาตามลำดับ ท่ามกลางบรรยากาศที่ซาบซึ้งและอบอุ่น ณ บริเวณ เวทีอาคารโดมโรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

12 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดใหม่ จำนวน 550 คน โดยมีนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธี ของการจัดกิจกรรมดังกล่าววัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด ตระหนักถึงความสำคัญในการในการเป็นสมาชิกยุวกาชาดและยินดีอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม สำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ และและให้สมาชิกใหม่มีสิทธิ์ประดับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด และเกิดความภาคภูมิใจ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิไลออนแดง-รัญจวน วงษ์กล้าหาญ

พุธที่ 12 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสฤษดิเดชได้มีพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิไลออนแดง-รัญจวน วงษ์กล้าหาญ ประจำปี 2562 โดยมีคุณรัญจวน วงษ์กล้าหาญ ประธานในพิธีพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 215 ทุน โดยมีนางจงจิตร ทรัพย์ชาตอนันต์ กรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีนายสุรเชษฐ์ พรพานิช กรรมการมูลนิธิฯ กล่าวให้โอวาทแก่นัเรียนผู้รับทุนณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารเรียนฝั่งใหม่ ของโครงการ English Program

30 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารเรียนฝั่งใหม่ ของโครงการ English Program พิธีครั้งนี้ ได้กราบนิมนต์พระคุณเจ้า พระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ท่าน ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และโดยนายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างร่วมเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของการก่อสร้างอาคารเรียน และได้รับเกียรติจาก นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียติเข้าร่วมในงานครั้งนี้

MORE

...

พิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

22 พฤษภาคม 2562 ณ ลานพระบรมชินยานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี วังสวนบ้านแก้ว นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนสฤษดิเดช นำโดย ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะครูเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ประชุม ปฐมนิเทศ ยุวบรรณารักษ์ประจำปี 2562

21 พฤษภาคม 2562 ประชุม ปฐมนิเทศ ยุวบรรณารักษ์ประจำปี 2562 ฝ่ายประถมศึกษา

MORE

...

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู็บังคับบัญาหลักสูตรครูผู้สอนยุวกาชาต

ทีมวิทยากร รร.สฤษดิเดชSRD. การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู็บังคับบัญาหลักสูตรครูผู้สอนยุวกาชาด รุ่น389

MORE

...

การประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ในปีการศึกษา 2562

15 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดประชุมข้าราชการครู ครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ในปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะเปิดวันแรกวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นี้

MORE

...

การปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

14 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมีว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียน ได้รับทราบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎ และระเบียบต่างๆของทางโรงเรียน พร้อมกับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและคุณครู และโรงเรียน อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนในการใช้ชีวิตการศึกษาในรั้วโรงเรียนสฤษดิเดชแห่งนี้

MORE

...

การอบรม STEM ศึกษาระบบทางไกลสำหรับครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

9-11 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนสฤศดิเดชเป็นศูนย์การอบรมSTEMศึกษาระบบทางไกลสำหรับครูผู้สอน ช่วงที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) โดยมีครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับชั้นมัธยมศึกษา และครูผู้สนใจเข้าร่วมอบรม โดยมีว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมด้วยคณะวิทยากรพี่เลี้ยงประจำศูนย์อบรมและคณะศึกษานิเทศก์ สพป.จบ.1 ร่วมในการอบรมดังกล่าว

MORE

...

การอบรมวิชาวิทยาการคำนวน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5

7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดการอบรมวิชาวิทยาการคำนวณให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 สำหรับวิชาวิทยาการคำนวณ (Computing science) เป็นวิชาที่จะมาแทนที่วิชาคอมพิวเตอร์หรือวิชาทางด้านเทคโนโลยี ที่มีสอนอยู่ในปัจจุบันผ และจะย้ายจากวิชาพื้นฐานในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี มาอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมี ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมวิชาวิทยาการคำนวณ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูวิทยาศาสตร์และคณะครูคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com