ภาพกิจกรรม 2562

...

โครงการการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง

27-30 กันยายน 2562 โรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมกับ สโมสรลูกเสือระยอง จัดโครงการการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) และการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) โดยมีคณะครูโรงเรียนสฤษดิเดชและครูที่สนใจ เข้าร่วมรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

การแข่งขันทักษะภาษาจีนระดับประเทศ

1 กันยายน 2562 นายอานัฐ ปรีสมบัติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พร้อมคณะครู ได้นำเด็กชายก้องกิดากร บุรีศรีจันทร์ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีนระดับประเทศ และสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทรายการร้องเพลงจีน ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง

MORE

...

งานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ

19-24 สิงหาคม 2562 นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ได้นำตัวแทนคณะครูยุวกาชาด พร้อมตัวแทนนักเรียนยุวกาชาด เข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

MORE

...

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

10-11 สิงหาคม 2562 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยการจัดค่ายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนระดับประถมศึกษา โดยเฉพาะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้ได้ความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้ง มีทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้เยาวชนเติบโตเป็นคนไทยที่มีคุณภาพ และส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนและประเทศต่อไป ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

กิจกรรมรักษ์ไทย รักชุมชน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program

9 สิงหาคม 2562 คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ได้นำนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Little Creators ตามรอยเอกลักษณ์ไทย (Episode 2 : มือน้อย ๆ ร้อยมาลัยสู่ใจแม่) เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี เกิดจิตสำนึกรักบ้านเกิด หวงแหน ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย และเกิดการทำงานร่วมกัน รู้จักเสียสละ แบ่งปันและฝึกความอดทน โดยได้รับเกียรติจากครูจันทนี สัจจาธรรม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 และกิจกรรมงานพระบารมีเกริกฟ้าปกเกล้าชาวประชา มหาวชิราลงกรณ ตามรอยพระราชางานสัปดาห์ห้องสมุด : ภาษาไทยแห่งชาติ วิทยาศาสตร์ก้าวไกล ร่วมใจบูชาแม่ สู่ยุวอาเซียน ปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 โดยมีว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นายธงไชย บุญเรือง ,นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิด และนำคณะครู นักเรียนกล่าวถวายพระพร วึ่งในงานดังกล่าว ได้จัดร่วมงานวันแม่แห่งชาติ และงานสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2562 บูรณาการรวมไว้ในวันเดียวกัน ซึ่งในงานมีการแสดงของนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด โชว์การแสดงต่างๆ กิจกรรมพลังการอ่าน การจัดบอร์ดนิทรรศการผลงานการของแต่ละสายชั้น นิทรรศการอาเซียน และเศรษฐกิจพอเพียง โดยโซนจัดงานเป็น 2 เวที่ คือเวทีหอประชุมอเนกประสงค์ เป็นนักเรียนสายชั้น ป.1-2 เวที อาคารโดมเป็นของนักเรียนสายชั้น ป.3-6 และมัธยมศึกษา

MORE

...

งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1

5-6 สิงหาคม 2562 นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นายณรงค์ จันทะภา และนางณรัตน์ธนพร อันทะศรี ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ได้นำตัวแทนลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ครบรอบ 61 ปี พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเป็นการรำลึกถึงกิจการลูกเสือสำรอง ในการส่งเสริมสนับสนุน เยาวชนให้รักและศรัทธาในกระบวนการทางการลูกเสือให้มีระเบียบวินัย ในตนเองและพร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 ณ ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติฯ (วัดคมบาง) อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาการให้กับลูกเสือสำรองและผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง ทั้งยังเป็นการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ในการทำกิจกรรมร่วมกันของคณะลูกเสือสำรองในจังหวัดจันทบุรี

MORE

...

การแข่งขัน EP/MEP Open House 2019 ระดับภาคกลาง-ภาคตะวันออก

3 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสฤษดิเดช ตัวแทน Zone C เข้าร่วมการแข่งขัน EP/MEP Open House 2019 ระดับภาคกลาง-ภาคตะวันออก จ.สุพรรณบุรี โดยมี ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เดินทางมาให้กำลังใจนักเรียนในการแข่งขันครั้งนี้

MORE

...

พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนยุวกาชาด

31 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนยุวกาชาด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธี มีนายกหมู่ยุวกาชาดและยุวกาชาดเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณ เวทีอาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมเดินสวนสนามเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

28 กรกฎาคม 2562 กองลูกเสือและยุวกาชาดโรงเรียนสฤษดิเดช เข้าร่วมกิจกรรมเดินสวนสนามเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม (67 พรรษา) โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

MORE

...

โครงการ "บวร" ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม

27 กรกฏาคม 2562 นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "บวร" ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กนักเรียน โดยมีครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อาคารบวรนวเกศ วัดคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

บันทึกเทปรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.

26 กรกฏาคม 2562 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นางธรรศญา ไตรรัตน์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ นางวิสสุตา เวชชาชีวะ รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และนางสาวอุษณีย์ รำไพ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ร่วมบันทึกเทปรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. กับสถาบันภาษาไทย กระทรวงศึกษาการ

MORE

...

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระอชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระอชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม (67 พรรษา) โดยมี นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ค่ายเด็กดีมีคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

25-26 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเด็กดีมีคุณธรรม โดยมีคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ยุวอาเซียน อาสาทำดี

23 กรกฎาคม 2562 นางวิสสุตา เวชชาชีวะ หัวหน้าโครงการ English Program พร้อมนางสาวสุดารัตน์ บุษบา หัวหน้าโครงการอาเซียน นำคณะครูและนักเรียนในโครงการ English Program และผู้ใหญ่ใจดี ทำกิจกรรมยุวอาเซียน อาสาทำดีที่โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ อำเภอแหลมสิงห์ โดยมีท่านผอ.ดร.พรศิษฎ์ คำรอด และคณะครูโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองและอบอุ่น ส่วนในช่วงบ่ายได้ไปร่วมส่งต่อบุญจากผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน ให้กับบ้านเด็กพระคุณ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

รางวัลยอดเยี่ยม การดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปี พ.ศ.2562

21-22 กรกฎาคม 2562 นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นำทีมงานและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำเสนอผลงานโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติปี 2562 โดยโรงเรียนสฤษดิเดชได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม การดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปี พ.ศ.2562 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

MORE

...

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

20 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โดยมี ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในการประชุมพร้อมทีมบริหาร และคณะครูสายชั้น ป.2 และป.3 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ เรื่องระเบียบแนวปฎิบัติของโรงเรียน และพบปะพูกคุยกับท่านผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

โครงการรักการอ่าน

19 กรกฎาคม 2562 ครูสุดารัตน์ บุษบา พร้อมเด็กหญิงกานต์สิรี เนื่องแสง นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปี ๒๕๖๒ ชื่อกิจกรรม "พัฒนาสังคม พัฒนาคน พัฒนาตนด้วยการอ่าน" เพื่อให้เด็กและเยาวชน เห็นความสำคัญของการอ่านเพิ่มมากขึ้น ณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี โดย นางอัญชิสา เสือเพ็ชร หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด มีเด็กนักเรียนในจังหวัดจันทบุรีระดับประถมศึกษาปลาย ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน มีกิจกรรมการประกวดเล่าเรื่องจากหนังสือที่ฉันชอบ จัดประกวดภายในห้องประชุม กิจกรรมทายโจ๊ก ของหอสมุดแห่งชาติชลบุรี ที่ห้องสารานุกรมไทยฯ ภายในห้องประชุมยังมีกิจกรรมนันทนาการจาก กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดน ที่ 11 จันทบุรี ในกิจกรรมมีขวัญของรางวัลมากมาย

MORE

...

การแข่งขันมหกรรมกีฬา นักเรียน นักศึกษา ประชาขน จังหวัดจันทบุรี "เมืองจันท์เกมส์"

19 กรกฎาคม 2562 ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬา นักเรียน นักศึกษา ประชาขน จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2562 "เมืองจันท์เกมส์" โดยมีนายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และนายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศบาลเมืองท่าช้าง ประธานสโมสรกีฬาอำเภอเมืองจันทบุรี เป็นตัวแทนคณะกรรมการดำเนินงาน เป็นผู้กล่าวรายงานต่อท่านประธาน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกภาคส่วนในอำเภอเมืองจันทบุรี มีการตื่นตัวในการเล่นกีฬา และส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง ทั้งกายและใจ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

15 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 และร่วมถวายเทียนพรรษา โดยมีทีมผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาร่วมเดินแห่ในขบวน ณ วัดกลางและวัดโบสถ์เมือง จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ค่ายเด็กดีมีคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

11-12 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเด็กดีมีคุณธรรม โดยมีคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ค่ายเด็กดีมีคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

8 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเด็กดีมีคุณธรรม โดยมีคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยได้นิมนต์พระวิทยากร มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องธรรมะกับเยาวชน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

โครงการคุณธรรมอัตลักษณ์วิถีพุทธ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 2

8 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูสายชั้นมัธยมศึกษา โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ให้การต้อนรับ พระอาจารย์นิเทศติดตาม และเยี่ยมเชิงประจักษ์ โครงการคุณธรรมอัตลักษณ์วิถีพุทธ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

EP Open House 2019 Zone C

โรงเรียนสฤษดิเดช ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน EP Open House 2019 Zone C ณ จังหวัดชลบุรี โดยมีว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมเดินทางไปให้กำลังใจนักเรียนในครั้งนี้ด้วย และขอแสดงความยินดีกับทุกกิจกรรมที่ทีม EP SRD สามารถผ่านเข้ารอบไปแข่งขันต่อที่จังหวัดสุพรรณบุรี ในช่วงเดือนสิงหาคม ซึ่งมีรายการที่ได้ไปแข่งขันต่อ 5 รายการดังนี้
- เหรียญทองชนะเลิศ Speech L.1
- เหรียญทองชนะเลิศ Story Telling L.2
- เหรียญทองที่ 2 Story Telling L.1
- เหรียญทองที่ 2 Spelling Bee L.1
- เหรียญทองชนะเลิศ Multi Skills L.3

MORE

...

รับพระราชทานทุนเรียนดี จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

นางวิสสุตา เวชชาชีวะ หัวหน้าโครงการ English Program พร้อมคณะกรรมการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย พานักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี จำนวน 5 คน เข้าเฝ้ารับพระราชทานทุนเรียนดี จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

MORE

...

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เข้าค่ายสะเต็มศึกษา

โรงเรียนสฤษดิเดช ขอขอบคุณ ท่านประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจคณะครูและนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-5 ในโอกาสเข้าค่ายสะเต็มศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์สระแก้ว วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2562

MORE

...

พิธีมอบทุนสนับสนุนผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 24 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

สมาคมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดจันทบุรี นำโดย นางสุจิตรา ศรีนาม ประธานชมรม มอบทุนสนับสนุน เด็กชายภูวดล ศาศวัต ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ได้รับการคัดเป็นผู้แทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 24 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 20 ก.ค.- 4 ส.ค. 2562

MORE

...

ค่ายเด็กดีมีคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

2 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเด็กดีมีคุณธรรม โดยมีคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยได้นิมนต์พระวิทยากร มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องธรรมะกับเยาวชน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

สำนักงานลูกเสือจังหวัดจันทบุรีจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม

1 กรกฎาคม 2562 สำนักงานลูกเสือจังหวัดจันทบุรี จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยโรงเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ที่การสอนวิชาลูกเสือ- เนตรนารีภายในจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วม โรงเรียนสฤษดิเดชได้ส่งกองลูกเสือ, ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วมและนักเรียนตัวแทนยุวกาชาดร่วมอำนวยความสะดวก ในพิธีดังกล่าว พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนต่างๆ ณ สนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี

MORE

...

โรงเรียนสฤษดิเดชจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม

1 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม ของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีถวายความเคารพ เปิดกรวยดอกไม้ พร้อมด้วยครูผู้กำกับลูกเสือ และคณะลูกเสือโรงเรียนสฤษดิเดช เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณสนามอาคารโดมโรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปี 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 2-3

29 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปี 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นเพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานของโรงเรียน ให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบ รวมถึงเป็นการได้พบปะพูดคุยกับ ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช และคุณครูประจำชั้นนักเรียน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562

26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดกิจกรรม วันสุทรภู่บูรณาการร่วมต่อต้านยาเสพติด เพื่อเป็นการรำลึกถึงกวีเอกของโลก และวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมี ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี ในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 และทีมคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการแสดงบนเวที, เดินแฟชั่นตัวละครในวรรณคดี ในแต่ละชั้น, การมอบรางวัลนักเรียนที่ชนะการประกวดระบายสี, การประกวดท่องอาขยาน และประกวดร้องเพลง ณ บริเวณเวทีอาคารโดม (ฝั่งเก่า) โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมรักษ์ไทยรักชุมชน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษพิเศษ English Program

21 มิถุนายน 2562 กิจกรรมรักษ์ไทยรักชุมชน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษพิเศษ English Program ได้มีการเรียนการสอนวิธีการทำขนมไทย โดยได้เชิญวิทยากรผู้เชียวชาญจากภายนอกมาให้ความรู้และบรรยายวิธีการทำขนมช่อผกากรองให้แก่นักเรียน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

รางวัลชนะเลิศบรรเลงระนาดเอก ระดับประถมศึกษา

22 มิถุนายน 2562 นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยครูพรชัย นุ่มเจริญ ผู้ฝึกสอนดนตรีไทย ได้นำเด็กหญิงนัทธ์หทัย ภูริสิทธิโสพล นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษสุนทรีย กีฬาและนันทนาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับรางวัลชนะเลิศบรรเลงระนาดเอก ระดับประถมศึกษา การประกวดดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทานศรทอง ครั้งที่ 2 “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

MORE

...

กิจกรรมอบรมยุวบรรณารักษ์ รุ่นที่ 3 ปี 2562

14 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดกิจกรรมอบรมยุวบรรณารักษ์ รุ่นที่ 3 ปี 2562 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิด นายธงไชย บุญเรือง ,นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤาดิเดช บรรยายพิเศษและอยู่ร่วมให้กำลังใจคณะครูวิทยากร และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเรื่องของงานบริการห้องสมุดและหมวดหมู่หนังสือ อีกทั้งเพื่อรองรับการคัดเลือกนักเรียนในการเข้าประกวดกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ ในงานศิลปหัตถกรรมครั้งต่อไปด้วย โดยกลุ่มเป้าหมายในการอบรมครั้งนี้คือนักเรียนยุวบรรณารักษ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนยุวบรรณารักษ์ชั้นมัธยมศึกษา รวมทั้งสิ้น 76 คน ณ ห้องสมุดโรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

เลือกตั้งสภานักเรียน

14 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียน โดยเป็นกิจกรรมหนึ่งของนักเรียน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญ ที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนไปตามกระบวนการนิติธรรม และเป็นกิจกรรมที่จะปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตย มีจิตวิญญาณในการใช้ธรรมาภิบาล เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ ณ บริเวณ เวทีอาคารโดมโรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562

13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ว่าที่ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิด ทำพิธีเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมด้วยทีมบริหาร คณะครูโรงเรียนสฤษดิเดช ก่อนจะเข้าสู่พิธีการไหว้ครูอย่างเป็นทางการ โดยมีตัวแทนนักเรียนนำกล่าวบทสวดไหว้ครู และ กล่าวคำปฏิญาณตน จากนั้นตัวแทนของนักเรียนในแต่ละระดับชึ้นจะนำพานพุ่มดอกไม้ธูปเทียนขึ้นไหว้ครู และมอบทุนการศึกษาตามลำดับ ท่ามกลางบรรยากาศที่ซาบซึ้งและอบอุ่น ณ บริเวณ เวทีอาคารโดมโรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

12 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดใหม่ จำนวน 550 คน โดยมีนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธี ของการจัดกิจกรรมดังกล่าววัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด ตระหนักถึงความสำคัญในการในการเป็นสมาชิกยุวกาชาดและยินดีอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม สำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ และและให้สมาชิกใหม่มีสิทธิ์ประดับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด และเกิดความภาคภูมิใจ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิไลออนแดง-รัญจวน วงษ์กล้าหาญ

พุธที่ 12 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสฤษดิเดชได้มีพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิไลออนแดง-รัญจวน วงษ์กล้าหาญ ประจำปี 2562 โดยมีคุณรัญจวน วงษ์กล้าหาญ ประธานในพิธีพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 215 ทุน โดยมีนางจงจิตร ทรัพย์ชาตอนันต์ กรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีนายสุรเชษฐ์ พรพานิช กรรมการมูลนิธิฯ กล่าวให้โอวาทแก่นัเรียนผู้รับทุนณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารเรียนฝั่งใหม่ ของโครงการ English Program

30 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารเรียนฝั่งใหม่ ของโครงการ English Program พิธีครั้งนี้ ได้กราบนิมนต์พระคุณเจ้า พระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ท่าน ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และโดยนายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างร่วมเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของการก่อสร้างอาคารเรียน และได้รับเกียรติจาก นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียติเข้าร่วมในงานครั้งนี้

MORE

...

พิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

22 พฤษภาคม 2562 ณ ลานพระบรมชินยานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี วังสวนบ้านแก้ว นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนสฤษดิเดช นำโดย ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะครูเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ประชุม ปฐมนิเทศ ยุวบรรณารักษ์ประจำปี 2562

21 พฤษภาคม 2562 ประชุม ปฐมนิเทศ ยุวบรรณารักษ์ประจำปี 2562 ฝ่ายประถมศึกษา

MORE

...

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู็บังคับบัญาหลักสูตรครูผู้สอนยุวกาชาต

ทีมวิทยากร รร.สฤษดิเดชSRD. การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู็บังคับบัญาหลักสูตรครูผู้สอนยุวกาชาด รุ่น389

MORE

...

การประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ในปีการศึกษา 2562

15 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดประชุมข้าราชการครู ครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ในปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะเปิดวันแรกวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นี้

MORE

...

การปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

14 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมีว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียน ได้รับทราบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎ และระเบียบต่างๆของทางโรงเรียน พร้อมกับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและคุณครู และโรงเรียน อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนในการใช้ชีวิตการศึกษาในรั้วโรงเรียนสฤษดิเดชแห่งนี้

MORE

...

การอบรม STEM ศึกษาระบบทางไกลสำหรับครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

9-11 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนสฤศดิเดชเป็นศูนย์การอบรมSTEMศึกษาระบบทางไกลสำหรับครูผู้สอน ช่วงที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) โดยมีครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับชั้นมัธยมศึกษา และครูผู้สนใจเข้าร่วมอบรม โดยมีว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมด้วยคณะวิทยากรพี่เลี้ยงประจำศูนย์อบรมและคณะศึกษานิเทศก์ สพป.จบ.1 ร่วมในการอบรมดังกล่าว

MORE

...

การอบรมวิชาวิทยาการคำนวน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5

7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดการอบรมวิชาวิทยาการคำนวณให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 สำหรับวิชาวิทยาการคำนวณ (Computing science) เป็นวิชาที่จะมาแทนที่วิชาคอมพิวเตอร์หรือวิชาทางด้านเทคโนโลยี ที่มีสอนอยู่ในปัจจุบันผ และจะย้ายจากวิชาพื้นฐานในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี มาอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมี ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมวิชาวิทยาการคำนวณ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูวิทยาศาสตร์และคณะครูคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com