ภาพกิจกรรม 2566

...

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2566

21 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองนายกหมู่ยุวกาชาด เป็นประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวให้โอวาสกับสมาชิกยุวกาชาดใหม่ และมีนางสุจิตรา รอดศิริ รองนายกหมู่ยุวกาชาดเป็นผู้กล่าวรายงาน นางสาวนงลักษณ์ เทพสิธาวิวัฒน์เป็นผู้อ่านคำแถลงสภากาชาดไทยและยุวกาชาดไทย โดยในพิธีดังกล่าวได้มีการมอบเข็มเครื่องหมาย ให้กับสมาชิกยุวกาชาดใหม่ พร้อมทั้งชมการแสดงจากสมาชิกยุวกาชาด ณ เวทีอาคารโดม (ฝั่งปกติ)

MORE

...

จัดพิธีเปิดกรวยดอกไม้และถวายพระพรต่อพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดพิธีเปิดกรวยดอกไม้และถวายพระพรต่อพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และทำบุญตักบาตรเนื่องวันวิสาขาบูชา โดยมี ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยทีมบริหารและคณะครูโรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมในพิธี ณ เวทีอาคารโดม(ฝั่งปกติ) โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

รับรางวัล LPMC ปีการศึกษา 2565

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดชในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จำนวน 43 คน โครงการ English Program จำนวน 4 คน และห้องเรียนปกติ 1 คน เข้ารับรางวัล LPMC ปีการศึกษา 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

MORE

...

ประชุมสัญจรสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย

26 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนสฤษดิเดชได้รับเกียรติเป็นสถานที่จัดประชุมสัญจรสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย โดยมี นายสุริยนต์ กัลยาณี ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 1 ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยทีมบริหาร และคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุม ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สำนักงาน ป.ป.ช.

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนสฤษดิเดชให้การต้อนรับ คณะกรรมการติดตามการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ ชั้น 3 โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ต้อนรับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมต้อนรับ ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการและคณะ ตรวจเยี่ยม ติดตาม และมอบนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องทรายทอง โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

โครงการการอบรมหลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาพลังจิต สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ในวันเปิดภาคเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสฤษดิเดช โครงการ Engsilh Program ร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ 20 ศูนย์สมาธิพระยาวิสูตรโกษา จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการการอบรมหลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาพลังจิต สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นปีที่ 1 - 3) โดยมีว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ (ฝั่งเดิม) โรงเรียนสฤษดิเดช โดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพฤติกรรมและจิตใจของนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมมุ่งเน้นให้นักเรียนประพฤติ ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

MORE

...

การอบรมพัฒนาด้านงานทะเบียนด้วยระบบ Shool Master

วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) จังหวัดเชียงราย จัดการอบรมพัฒนาด้านงานทะเบียน การวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษขั้นพื้นฐาน (ปพ.) ด้วยระบบ Shool Master ณ ห้องปะชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีมอบเกียรติบัตร

วันที่ 31 มีนาคม 2566 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดพิธีมอบเกียรติบัตร เหรียญรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้คะแนนสูงที่สุดของห้องเรียนตั้งแต่ ป.1 - ม.3, นักเรียนที่มีคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2565 เต็ม 100 คะแนน และนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขัน โดยมี ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นผู้มอบและได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ณ เวทีอาคารโดม(ฝั่งปกติ)

MORE

...

ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2566

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเภาคเรียน รวมทั้งจัดการประชุมแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566

MORE

...

ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ประถมศึกษา

วันที่ 21 มีนาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ร่วมกับโรงเรียนสฤษดิเดช กำหนดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำวิชาการโรงเรียนเครือข่าย โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับ ประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2566 เวลส 08.30 - 16.30 น ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดชโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ โรงเรียนละ 3 คนได้แก่ ผู้บริหาร หรือรองผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ และครูผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ทั้ง 10 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในปี 2566 ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมนำโครงการนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ เน้นทักษะกระบวนการคิด ด้านกระบวนการแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์

MORE

...

การสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)

วันที่ 15 มีนาคม 2566 โรงเรียนสฤษดิเดชเป็นสนามสอบทดการสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

Sport Day SRD สปอร์ตเดย์ปีการศึกษา 2565

วันที่ 10 มีนาคม 2566 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 Sport Day SRD สปอร์ตเดย์โดยการเดินขบวนตั้งแต่โรงเรียนจนถึงสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี นำทีมโดยวงดุริยางค์ ป้ายโรงเรียน สีเหลือง สีฟ้า สีแดง และสีเขียว ขอขอบคุณวงดุริยางค์ โรงเรียนเทศบาล 2 จันทบุรีที่นำขบวนในครั้งนี้

MORE

...

การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

9 มีนาคม 2566 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยการแข่งขันทั้งระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

MORE

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com