คณะผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดชฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานงบประมาณฝ่ายบริหารงานบุคคลฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3931-1169 E-mail: srd_school@hotmail.com