ภาพกิจกรรม 2560

...

ประชุมคณะกรรมการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 (คณิตศาสตร์ และหุ่นยนต์ ระดับประถมศึกษา)

8 พฤศจิกายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ประธานกรรมการจัดการแข่งขันศิลปฯ ได้ทำการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มอำเภอเมือง ศูนย์แข่งขันคณิตศาสตร์ และหุ่นยนต์ ระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมวันรักต้นไม้

6 พฤศจิกายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมทำกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยร่วมกันจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่ง ปลูกซ่อมต้นไม้และรดน้ำต้นไม้ ณ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

6 พฤศจิกายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนสฤษดิเดช ทำพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช งานสดุดีวีรกรรม วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกู้ชาติ ณ ค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

กิจกรรมงานวันวิชาการ'60

9 ตุลาคม 2560 นายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวิชาการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาสฤษดิเดช 4.0" ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การแข่งขันกีฬาสี (Sportday)

6 ตุลาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสฤษดิเดช ณ สนามกีฬาองค์การบริหารจังหวัดจันทบุรี

MORE

...

จากวันที่พากเพียร...สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

29 กันยายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมกันจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่คณะครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2560 เพื่อแสดงความขอบพระคุณ รำลึกถึงความดีงาม น้อมคารวะต่อคณะครูที่ได้สร้างคุณูปการไว้อย่างมากมาย ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

พิธีเช้า

พิธีกลางคืน

...

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

28 กันยายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ค่ายทักษะภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศูนย์ PEER Center

25-26 กันยายน 2560 นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดการเข้าค่ายทักษะภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีโรงเรียนเครือข่ายนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีคณะวิทยากรจากศูนย์ PEER Center จันทบุรี มาให้ความรู้ในด้านต่างๆ อีกทั้งยังมีกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เช่น การบรรยายให้ความรู้ เกมส์ ดูหนังsoundtrack และเที่ยวชมชุมชนริมน้ำจันทบุรี

MORE

...

สพป.จันทบุรี เขต 1 สัญจร

25 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จัดโครงการ สพป.จันทบุรี เขต 1 สัญจร "การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ" เพื่อให้บุคลากรในสังกัดทุกคน อันได้แก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับรู้และมีความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงข้อมูลข่าวสาร ที่ถูกต้องและนำไปสู่การปฏิบัติทั้งในสำนักงานและโรงเรียนในสังกัดทุกโรง อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการจัดการศึกษาในภาพรวมโดยเฉพาะคุณภาพของผู้เรียน โดยโครงการดังกล่าวแยกจัดเป็นศูนย์เครือข่าย 4 ศูนย์ ซึ่งในวันนี้จัดขับเคลื่อน 3 ศูนย์ ได้แก่ศูนย์อำเภอเมืองจันทบุรี มีนายสมชาย อรุณธัญญา รองผอ.สพป.จันทบุรีเขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด นายสุธี พรมาธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินสูง ว่าที่ร.ต.สุรชัย ภัทราภรณ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้ว เป็นวิทยากร และว่าที่ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช กล่าวรายงานพร้อมทั้งขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ณ โรงเรียนสฤษเดช จันทบุรี

MORE

...

รางวัลสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระดับดีเด่น

25 กันยายน 2560 นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นตัวแทนโรงเรียน เข้ารับ "โล่รางวัล และเกียรติบัตร ระดับดี การคัดเลือกผลงานการดำเนินงานที่การดำเนินงานที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ. 2560 (ด้านการส่งเสริม นิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด)" จาก นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการ กพฐ. ณ ห้องประชุมอาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

MORE

...

รางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

24 กันยายน 2560 นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะครู ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับประเทศ ของโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมรับเกียติบัตร จาก ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม โรงแรมเอวาน่า เขตบางนา กรุงเทพฯ

MORE

...

รายการมวยสากล ยุวชน-เยาวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2560

24 กันยายน 2560 ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงปภาดา วุฒิชัย ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันรายการมวยสากล ยุวชน-เยาวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนสาระวิทยา กรุงเทพฯ

MORE

...

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนในภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสฤษดิเดช อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

การแข่งขันภาษาอังกฤษ Spelling Bee

21 กันยายน 2560 นายปราโมทย์ โพธิผล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พร้อมคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษ Spelling Bee ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

วันสันติภาพสากล 2560

21 กันยายน 2560 นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมกันทำกิจกรรมโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2560 ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

18 กันยายน 2560 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสฤษดิเดช ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การประชุมคณะผู้บริหารกลุ่มอำเภอเมือง

18 กันยายน 2560 การประชุมคณะผู้บริหารกลุ่มอำเภอเมืองจันทบุรี ประจำเดือนกันยายน ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์จังหวัดจันทบุรี

17 กันยายน 2560 ครูรัตนะ พาเที่ยง และทีมงาน ได้นำนักฟุตซอลโรงเรียนสฤษดิเดช คว้าแชมป์ฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ในการแข่งขัน "ฟุตซอลชิงแชมป์จังหวัดจันทบุรี" ณ สนามฟุตซอลเทศบาลตำบลหนองบัว

MORE

...

คณะกรรมการเก็บข้อมูลวิจัยโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

15 กันยายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหารและคณะดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ให้การต้อนรับ "คณะกรรมการเก็บข้อมูลวิจัยผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ." ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมเข้าค่ายประจำปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต

นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมเข้าค่ายประจำปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ชั้นป.4-5 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว จ.สระแก้ว ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2560 โดยมีนางยุวดี แจ้งกร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว กล่าวต้อนรับและอำนวยความสะดวก

MORE

...

การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 12

9 กันยายน 2560 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ English Program ที่เข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 "ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร ซึ่งนักเรียนสามารถคว้ารางวัลต่างๆ มาได้

MORE

...

พิธีมอบเกียรติบัตร

8 กันยายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้เข้าแข่งขันในโครงการต่างๆ ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

โครงการงานสัปดาห์ห้องสมุด ม.บูรพา

7 กันยายน 2560 ครูสายัณต์ อุตทอง ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวาดรูปในโครงการงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

MORE

...

ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสฤษดิเดช

4 กันยายน 2560 ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสฤษดิเดช ณ ห้องประชุมวิชาการ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การแข่งขันกิจกรรม EP/MEP ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

3 กันยายน 2560 คณะครูและนักเรียนโครงการ English Program ได้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม EP/MEP ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี โดยสามารถคว้ารางวัล 6 เหรียญทองและ 1 เหรียญเงิน ประกอบด้วย เหรียญทองจาก speech ช่วงชั้นที่ 2 , speech ช่วงชั้นที่ 1 , story telling ช่วงชั้นที่ 2 , skit ช่วงชั้นที่ 2 , multi skills ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น , singing ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และเหรียญเงินจาก Math Project

MORE

...

การแข่งขันร้องเพลงจีนระดับประเทศ

1 กันยายน 2560 ครูอานัฐ ปรีสมบัติ และ Teacher Xu Xiqian ได้นำเด็กหญิงอติพร ไตรสุทธิ์ เข้าร่วมการแข่งขันร้องเพลงภาษาจีนระดับประเทศรอบชิงชนะเลิศ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบ โดยสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มาครองได้สำเร็จ

MORE

...

วันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี

1 กันยายน 2560 นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช และคณะครูพร้อมตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช เข้าร่วมกิจกรรม "วันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2560"

MORE

...

โรงเรียนสีเขียว

29 สิงหาคม 2560 นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหารและคณะดำเนินงานโรงเรียนสีเขียว ให้การต้อนรับ "คณะกรรมการประเมินผลเชิงประจักษ์โรงเรียนสีเขียว" ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การประชุมเชิงปฏิบัติการ NT/O-NET

26-27 สิงหาคม 2560 นายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET)" ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

มหกรรมกีฬานักเรียนจังหวัดจันทบุรี

7-25 สิงหาคม 2560 ครูภูษิต บัวสวัสดิ์ และทีมงาน ได้นำนักกรีฑาโรงเรียนสฤษดิเดช คว้าเหรียญทอง จากการวิ่ง 60 เมตร 80 เมตร 100 , 200, 4*100 และ 5*80 เมตร ในการแข่งขัน "โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขัน มหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2560"

MORE

...

แชมป์ฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

7-25 สิงหาคม 2560 ครูรัตนะ พาเที่ยง และทีมงาน ได้นำนักฟุตซอลโรงเรียนสฤษดิเดช คว้าแชมป์ฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ในการแข่งขัน "โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขัน มหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2560"

MORE

...

EP OPEN HOURSE

16 สิงหาคม 2560 นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน EP OPEN HOURSE ณ จังหวัดระยอง

MORE

...

ประเมินรักการอ่านและห้องสมุด สพฐ.

15 สิงหาคม 2560 นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมฝ่ายบริหารและคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินการดำเนินงานด้านส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการพัฒนาห้องสมุด ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมวันแม่

11 สิงหาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมฝ่ายบริหารและคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมกันจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ทัศนศึกษา

9 สิงหาคม 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ โอเอซิส ซีเวิลด์ จันทบุรี

MORE

...

ตามรอยพระราชา งานสัปดาห์ห้องสมุด วันภาษาไทยเเห่งชาติ ฯลฯ

8 สิงหาคม 2560 นายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ตามรอยพระราชา งานสัปดาห์ห้องสมุด ภาษาไทยแห่งชาติ วิทยาศาสตร์ก้าวไกล ร่วมใจบูชาแม่ สู่ยุวอาเซียน" ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีทำบุญประจำปี

3 สิงหาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมฝ่ายบริหารและคณะครู ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในพิธีทำบุญประจำปี ครบรอบ 95 ปี โรงเรียนสฤษดิเดช โดยมีผู้มีอุปการะคุณ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง อดีตผู้อำนวยการและคณะครูของโรงเรียน อีกทั้งผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ค่ายภาษาอังกฤษ

1 สิงหาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานเปิดค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยมีตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มเครือข่ายคุณภาพสัมพันธ์ สพป.จบ.1 เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ตลาดนัด ป.6

31 กรกฎาคม 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกันจัดกิจกรรม "ตลาดนัด 1 ห้องเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้)" ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คณะติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

27 กรกฎาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับคณะติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

27 กรกฎาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช เข้าร่วมในพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

รายการบ่ายนี้มีคำตอบ

25 กรกฎาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมรายการบ่ายนี้มีคำตอบ" ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน" ณ โมเดิร์นไนท์ ทีวี อ.ส.ม.ท.

MORE

...

ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

22 กรกฎาคม 2560 นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช


MORE

...

การแข่งขันกีฬา "เมืองจันท์เกมส์"

19-21 กรกฎาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "เมืองจันท์เกมส์...มหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน" ณ สนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี

MORE

...

คณะวิจัยการเก็บข้อมูลภาคสนามโครงการยุวทูตความดี ยุวอาเซียน

20 กรกฎาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับคณะวิจัยการเก็บข้อมูลภาคสนามโครงการยุวทูตความดี ยุวอาเซียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษา

19 กรกฎาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น" ณ วัดคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีMORE

...

การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม

18 กรกฎาคม 2560 การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การแข่งขันวาดภาพ

17 กรกฎาคม 2560 การแข่งขันวาดภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การประชุมคณะกรรมการกีฬา (ระดับอำเภอ)

17 กรกฎาคม 2560 นายวรพันธ์ เพชรางกูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการกีฬา (ระดับอำเภอ) ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)

15 กรกฎาคม 2560 นายอารักษ์ วนิชอาภาพรรณ์ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

12 กรกฏาคม 2560 กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

7 กรกฏาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

MORE

...

พิธีมอบเกียรติบัตร วันสุนทรภู่

6 กรกฏาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ทำการมอบเกียรติบัตรการแข่งขันกิจกรรมในวันสุนทรภู่

MORE

...

บันทึกเทปถวายพระพร

4 กรกฏาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหารและตัวแทนคณะครูโรงเรียนสฤษดิเดช บันทึกเทปถวายพระพร ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต7 จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

28-30 มิถุนายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมค่ายคุณธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

28-30 มิถุนายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิด "ค่ายคุณธรรมจริยธรรม" ณ วัดคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC

26 มิถุนายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนสฤษดิเดช - โรงเรียนบ้านแก้ว ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช"

MORE

...

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

23 มิถุนายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิด "ค่ายคุณธรรม ต้านยาเสพติด" ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

22 มิถุนายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิด "ค่ายเด็กดี มีคุณธรรม" ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

21 มิถุนายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิด "ค่ายเด็กดี มีคุณธรรม" ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

20 มิถุนายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิด "ค่ายเด็กดี ศรีป.2" ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

19 มิถุนายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิด "ค่ายเด็กดี มีคุณธรรม" ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กาแฟสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่1

19 มิถุนายน 2560 คณะผู้บริหารโรงเรียนเขตอำเภอเมืองร่วมกิจกรรม "กาแฟสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่1" โดยนายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต1 ร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจ ว่าที่ร.ท.กัมพล ผลพฤกษาและฝ่ายบริหารของโรงเรียนสฤษดิเดช อำนวยการและบริการความสะดวก

MORE

...

กิจกรรมวันสุนทรภู่

16 มิถุนายน 2560 กิจกรรมการแข่งขันวันสุนทรภู่

MORE

...

การเลือกตั้งประธานนักเรียนของโรงเรียนสฤษดิเดช

16 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี นำคณะมาดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียนของโรงเรียนสฤษดิเดช โดยมีว่าที่ร.ท.กัมพล ผลพฤกษาผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูนักเรียนร่วมกิจกรรม

MORE

...

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

13-15 มิถุนายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครู ร่วมกันประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

MORE

...

คาราวานวิทยาศาสตร์

12 มิถุนายน 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว นำคาราวานวิทยาศาสตร์ มาจัดกิจกรรม ให้ความรู้กับนักเรียน ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนสฤษดิเดช โดยว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ฝ่ายบริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

MORE

...

งานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2560

7 มิถุนายน 2560 นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ณ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

งานชุมนุมยุวกาชาดภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560

7-10 มิถุนายน 2560 ตัวแทนผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

MORE

...

พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560

8 มิถุนายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
MORE

...

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7

30 พฤษภาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชาวนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่7 ณ ลานราชานุสาวรีย์ ฯ หน้าอาคารประชาธิปกศักดิเดช โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

MORE

...

นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันโครงการต่างๆ

26 พฤษภาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันโครงการต่างๆ

MORE

...

การประชุมโรงเรียนสีเขียว ต้นแบบอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

24 พฤษภาคม 2560 การประชุมโรงเรียนสีเขียว ต้นแบบอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

MORE

...

พิธีรับมอบเครื่องกรองน้ำดื่มจากสโมสรโรตารี่จันทบุรี

22 พฤษภาคม 2560 สโสรโรตารีจันทบูร มอบเครื่องกรองน้ำให้กับโรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี (ฝั่ง EP)

MORE

...

การประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครอง

12 พฤษภาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร ทำการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

MORE

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3931-1169 E-mail: srd_school@hotmail.com