ภาพกิจกรรม 2563

...

โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ ป้องกันภัย Covid-19 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

19 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสฤษดิเดชจัด "โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ ป้องกันภัย Covid-19 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" โดยมีการฝึกอบรมนักเรียนยุวกาชาดทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์และฝึกสอนสอนทำแพทเทิลและวิธีตัดเย็บ "หน้ากากอนามัย" ณ โรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี

MORE

...

นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ

19 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสฤษดิเดช นำโดยนายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยนางธรรศญา ไตรรัตน์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ในการประเมินผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

MORE

...

รับมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

14 สิงหาคม 2563 ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยนางธรรศญา ไตรรัตน์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนสฤษดิเดช และคณะผู้บริหาร คณะครูวิชาการทั้ง 10 เครือข่าย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการในระบบเครือข่าย ก ข ค จันท์ ๑ โมเดล เพื่อรับมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จากนายเดือน ทองกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมจุลมณี 1 โรงแรมเคพีแกรนด์ จันทบุรี

MORE

...

กลุ่มยุวทูตความดี-ยุวอาเซียน อาสาทำดี

14 สิงหาคม 2563 กลุ่มยุวทูตความดี-ยุวอาเซียน อาสาทำดี โรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมกิจกรรม บริจาคเงินและอาหารให้น้องหมา/น้องแมว ณ สถานสงเคราะห์สัตว์ เรือนมาลี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

พิธีไหว้ครู

"พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563" วันที่ 13 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดพิธีไหว้ครูของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีไหว้ครู กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน พิธีเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นได้ให้นักเรียนสวดมนต์และกล่าวคำบูชาครู เพื่อระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ผู้ซึ่งประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้ ก่อนจะเข้าสู่พิธีการไหว้ครู โดยตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้น นำพานพุ่มดอกไม้ ที่มีข้าวตอก มะเขือพวง หญ้าแพรก และดอกเข็ม ขึ้นไหว้ครูตามลำดับคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม เพื่อเทิดทูนประเพณีอันดีงามของไทยและมอบทุนการศึกษา ซึ่งในปีนี้ทางโรงเรียนได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมโดยมีเฉพาะตัวแทนไหว้ครูห้องเรียนละ 2 คน ตัวแทนนักเรียนสายชั้น ป.5 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้เหมาะสมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ เวทีอาคารโดมโรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

วันแม่แห่งชาติ

11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดชเป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายพานพุ่มเงินพุ่มทองหน้าพระฉายาลักษณ์ พร้อมทั้งกล่าวนำตัวแทนคณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถวายพระพรชัยมงคล ณ เวทีอาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

เลือกตั้งประธานนักเรียน

30-31 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดให้มีการดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย การทำงานเป็นหมู่คณะ ส่งเสริมภาวการณ์เป็นผู้นำ และเพื่อพัฒนาทางด้านความคิด รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในระบบประชาธิปไตย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน เบอร์ 1 พรรค สฤษดิเดชก้าวไกล เด็กหญิงลภัสรดา แก้วบริสุทธิ์ 2,332 คะแนน เบอร์ 2 พรรครวมพลังขาวเขียว เด็กหญิงณัฐฐานันท์ รัตนพงศ์ 685 คะแนน นักเรียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 3,228 คน นักเรียนผู้มาใช้สิทธิทั้งหมด (30-31 ก.ค.63) 3,205 คน ไม่มาใช้สิทธิ(ขาดเรียน) 23 คน : งดออกเสียง 185 คน : บัตรเสีย 3 ใบ

MORE

...

ยุวกาชาดทำพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

29 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนสฤษดิเดชจัด"พิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563" โดยมีนายธงไชย บุญเรือง รองนายกหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพีธีถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทองและเปิดกรวยดอกไม้ และตัวแทนผู้บังคับบัญชา สมาชิกยุวกาชาด ในแต่ละสายชั้นร่วม ถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง เพื่อถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมทั้งนางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองนายกหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนสฤษดิเดช อ่านคำแถลงสภากาชาดไทย และนายมงคล เกิดลาถ หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด กล่าวนำคำปฏิญาณตน แก่คณะผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา สมาชิกยุวกาชาดโรงเรียนสฤษดิเดช และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชันย์ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ เวทีอาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

24 กรกฎาคม 2563 "พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563" โรงเรียนสฤษดิเดชจัด นำโดย ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทองและพานพุ่มเงิน)และลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,ตัวแทนคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คุณครูพิเศษ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 6 เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณสนามเวทีอาคารโดม(ฝั่งเก่า) โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพงานสภานักเรียน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นางพัฒนรัตน์ มณฑลอนันต์ธร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เป็นประธานการเปิดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพงานสภานักเรียน ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยมีนางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมนายธีระพล สูญสิ้นภัย นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ

MORE

...

การอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

25 กรกฎาคม 2563 นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช และนางธรรศญา ไตรรัตน์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนสฤษดิเดช ได้รับเกียรติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการจัดทำหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้บันได 5 ชั้น (IS Independent Study) พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูที่รับผิดชอบงานวิจัยและการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ(IS)เข้าร่วมใน"การอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน" ณ ห้องประชุม1 สพป.จันทบุรี เขต 1

MORE

...

คณะติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)

2 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนสฤษดิเดช นำทีมโดยว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยทีมบริหารและคณะครู ร่วมให้การต้อนรับคณะติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมาสังเกตตการปฏิบัติ ใน 7 จุดบริการคือ ห้องเรียน ,ห้องสมุด ,ห้องคอมพิวเตอร์ ,ห้องวิทยาศาสตร์ และบริเวณจัดกิจกรรมอื่นๆของโรงเรียน ตลอดจนห้วงระยะเวลาที่นักเรียนทานอาหารกลางวัน เพื่อดูความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียน

MORE

...

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน ในการอบรมดังกล่าวได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มาถ่ายทอดให้ความรู้และเทคนิคการสอน เพื่อเป็นแนวทางให้คุณครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนสฤษดิเดช ณ ห้องประชุมเอื้องโชคชัย อาคารตั้งเกียรติพชร โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีมอบเกียติบัตร เหรียญรางวัล และเสื้อสามารถ

26 มิถุนายน 2563 โรงเรียนสฤษดิเดช นำโดย ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยทีมบริหารและคณะครู จัดพิธีมอบเกียติบัตร เหรียญรางวัล และเสื้อสามารถ ให้นักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ,นักเรียนที่มีผลการทดสอบ NT เต็ม 100 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3และนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-net)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ณ เวทีอาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

สื่อเผยแพร่สร้างการรับรู้เรื่องยาเสพติดสำนักงาน ป.ป.ส.

26 มิถุนายน 2563 วันยาเสพติดโลกมีประวัติยาวนานมากว่า 30 ปี และตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ตามประกาศของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติปี พ.ศ. 2531 เหตุที่ต้องใช้วันที่ 26 มิถุนายน ก็เพราะเป็นวันที่จีนถอนสัมปทานการค้าฝิ่น ประวัติวันยาเสพติดโลก “International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking” หรือ “World Drug Day” ที่มาของวันต่อต้านยาเสพติด เกิดจากปัญหาการใช้ยาเสพติดทั่วโลกมักส่งผลต่อสุขภาพ และชีวิตของประชากร ทำให้เรื่องนี้ถูกนำเข้าที่ประชุมสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2530 จัดขึ้นที่กรุงเวียนนาในระหว่างวันที่ 17-26 มิถุนายน พ.ศ. 2530 การประชุมครั้งนี้ว่าด้วยเรื่องการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบใช้ยาเสพติด และประเทศต่างๆ ที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก ก็ร่วมกันจัดกิจกรรม รณรงค์และต่อต้านยาเสพติดทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคประชาชน กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลกของปีนี้ไว้ว่า “SAVE ZONE NO NEW FACE พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด” และสำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (United Nations Office on drugs and Crime) ได้ประกาศคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลกว่า "Better Knowledge for Better Care."

MORE

...

กิจกรรมโครงการยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด-19

17-19 มิถุนายน 2563 ผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู นักเรียน โรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี ร่วมกับ มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินกิจกรรมโครงการยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด-19 ได้มอบถุงวิชา ถุงยังชีพ และถุงอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม อ.แก่งหางแมว , โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว อ.แก่งหางแมว , โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง อ.แก่งหางแมว , โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์ เฉลิมพระเกียรติฯ อ.สอยดาว และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง อ.ขลุง จ.จันทบุรี

MORE

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com