กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2563

...

โครงการเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 โรงเรียนสฤษดิเดช โดยคณะครูผู้สอนคอมพิวเตอร์วิชาวิทยาการคำนวนและคณะวิทยากรชั้นนำจากบริษัทอักษรเอ็ดดูเคชั่นจำกัด ร่วมจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านCodingผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล เพื่อมอบความรู้ควบคู่ความสนุกสนานให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีมอบเกียติบัตร เหรียญรางวัล และเสื้อสามารถ

26 มิถุนายน 2563 โรงเรียนสฤษดิเดช นำโดย ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยทีมบริหารและคณะครู จัดพิธีมอบเกียติบัตร เหรียญรางวัล และเสื้อสามารถ ให้นักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ,นักเรียนที่มีผลการทดสอบ NT เต็ม 100 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3และนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-net)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ณ เวทีอาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

สื่อเผยแพร่สร้างการรับรู้เรื่องยาเสพติดสำนักงาน ป.ป.ส.

26 มิถุนายน 2563 วันยาเสพติดโลกมีประวัติยาวนานมากว่า 30 ปี และตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ตามประกาศของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติปี พ.ศ. 2531 เหตุที่ต้องใช้วันที่ 26 มิถุนายน ก็เพราะเป็นวันที่จีนถอนสัมปทานการค้าฝิ่น ประวัติวันยาเสพติดโลก “International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking” หรือ “World Drug Day” ที่มาของวันต่อต้านยาเสพติด เกิดจากปัญหาการใช้ยาเสพติดทั่วโลกมักส่งผลต่อสุขภาพ และชีวิตของประชากร ทำให้เรื่องนี้ถูกนำเข้าที่ประชุมสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2530 จัดขึ้นที่กรุงเวียนนาในระหว่างวันที่ 17-26 มิถุนายน พ.ศ. 2530 การประชุมครั้งนี้ว่าด้วยเรื่องการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบใช้ยาเสพติด และประเทศต่างๆ ที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก ก็ร่วมกันจัดกิจกรรม รณรงค์และต่อต้านยาเสพติดทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคประชาชน กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลกของปีนี้ไว้ว่า “SAVE ZONE NO NEW FACE พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด” และสำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (United Nations Office on drugs and Crime) ได้ประกาศคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลกว่า "Better Knowledge for Better Care."

MORE

...

โครงการอบรมและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา D.A.R.E. THAILAND

โครงการอบรมและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา D.A.R.E. THAILAND ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 โรรเรียนสฤษดิเดชร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรี จัดอบรมให้ความรู้และวิธีต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาโดยเน้น 1. การให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับยาเสพติด/สุรา 2. สอนให้เด็กเกิดทักษะตัดสินใจ 3. แสดงให้เด็กเห็นถึงวิธีหลีกเลี่ยงแรงกดดันของกลุ่มเพื่อร่วมวัย 4. เสนอทางเลือกอื่นให้กับเด็ก นอกเหนือจากการใช้ยาเสพติด และความรุนแรง ให้กับตัวแทนนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2561

...

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

7 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ได้มอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลแก่ พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ที่ได้ไปทำการแข่งขันขันและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในรายการต่าง ๆ

- การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น จากมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

- การประกวดคัดลายมือ ระดับชั้น ป.1-ป.3 และ ป.4-ป.6 โครงการกองทุนมูลนิธิพระพุทธบาทพลวงเพื่อพัฒนาการศึกษาเยาวชน ครั้งที่ 1

- การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้น ป.1-ป.3 , ป.4-ป.6 และ ม.1-ม.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

- การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ระดับชั้น ป.1-ป.3 ระดับเขตพื้นที่ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

- การแข่งขันกรีฑานักเรียนกรมพลศึกษา สนามศุภชลาศัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE

...

อบรมครูผู้สอนด้วยระบบทางไกล STEM Education ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

26-28 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดชกล่าวต้อนรับแก่ผู้เข้ารับการอบรม STEM Education ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมโครงการบูรณาการสเต็มศึกษาโรงเรียนสฤษดิเดช จัดอบรมครูผู้สอนด้วยระบบทางไกล STEM Education ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น เพื่อเป็นแนวทางการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน สามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีกระบวนการทางวิศวกรรมในการเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน พร้อมได้เทคนิคบูรณาการและกิจกรรม Active learning ไปใช้กับเด็กยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมีนายสุทธิ สุวรรณปาล ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 1 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงให้คำแนะนำและดูแลผู้เข้ารับการอบรมอย่างใกล้ชิด ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวีบุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

อบรมครูผู้สอนด้วยระบบทางไกล STEM Education ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

19-21 พฤษภาคม 2561 นายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 พบปะให้แนวคิดแก่ผู้เข้ารับการอบรม STEM Education ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมโครงการบูรณาการสเต็มศึกษาโรงเรียนสฤษดิเดช จัดอบรมครูผู้สอนด้วยระบบทางไกล STEM Education ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นแนวทางการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน สามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีกระบวนการทางวิศวกรรมในการเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน สามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมี ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดชกล่าวต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวีบุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2560

...

การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 13

19 สิงหาคม 2560 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ที่เข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2560 "ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี พร้อมทั้งสามารถคว้ารางวัลชมเชยมาได้ทั้ง 2 ช่วงชั้น คือช่วงชั้น 1 ด.ญ.กัญพัชญ์ สิงห์สุวรรณ ด.ญ.ปราณปรียา บำรุงศิลป์ ด.ญ.พัทธ์ธีรา ตรัยศิริเจริญ และช่วงชั้น 2 ด.ช.คณิศร สว่างไสว ด.ช.เวโรจน์ บุญราช ด.ญ.ชณาภัช ชวศิริกุลฑล

MORE

...

ตามรอยพระราชา งานสัปดาห์ห้องสมุด วันภาษาไทยเเห่งชาติ ฯลฯ

8 สิงหาคม 2560 นายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ตามรอยพระราชา งานสัปดาห์ห้องสมุด ภาษาไทยแห่งชาติ วิทยาศาสตร์ก้าวไกล ร่วมใจบูชาแม่ สู่ยุวอาเซียน" ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คาราวานวิทยาศาสตร์

12 มิถุนายน 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว นำคาราวานวิทยาศาสตร์ มาจัดกิจกรรม ให้ความรู้กับนักเรียน ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนสฤษดิเดช โดยว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ฝ่ายบริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

MOREหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

บทเรียนเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

บทที่ 3
>>>สื่อเสริมเพิ่มความรู้

>>>เกม
- เกมต่อจิ๊กซอว์
- เกมจับคู่รองเท้าแตะ

บทที่ 4
>>>สื่อเสริมเพิ่มความรู้
- บัตรเจาะรู
>>>เกม
- เกม Run Marco-Christmas
- เกม angry bird
บทที่ 6
>>>สื่อเสริมเพิ่มความรู้

>>>เกม
- เกม pac man
- เกมเก็บกุญแจไปเปิดประตู Tempala
บทที่ 7
>>>สื่อเสริมเพิ่มความรู้

>>>เกม
- เกมหาของ The Palace Hotels


บทที่ 8
>>>สื่อเสริมเพิ่มความรู้

>>>เกม
- เกมเด็กส่งหนังสือพิมพ์


บทที่ 9
>>>สื่อเสริมเพิ่มความรู้>>>เกม
- google quick draw

** -->

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com