กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2561

...

วันสุนทรภู่บูรณาการร่วมกับวันต่อต้านยาเสพติด

26 มิถุนายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่บูรณาการร่วมกับวันต่อต้านยาเสพติด โดยมีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2560

...

การอบรมพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT/O-NET

18 ธันวาคม 2560 ดร.สุทธิ สุวรรณปาล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT/O-NET ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com