วิสัยทัศน์ : โรงเรียนชั้นนำ ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญโรงเรียน : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญู
ภาพกิจกรรม

...

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

24 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช , นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมทีมบริหาร และคณะครูโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้ทำการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่ รับทราบกฎระเบียบ ข้อตกลงของโรงเรียน โดยทำให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลตลอดจนความร่วมมือในการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนร่วมกันอย่างถูกต้องตรงกันเป็นไปในแนวเดียวกัน ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

มอบใบประกาศ TEDET และโล่รางวัล

22 ธันวาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ทำการมอบใบประกาศและโล่รางวัล ให้กับนักเรียนที่ได้ทำการสอบ TEDET ซึ่งเป็นโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมเข้าค่ายประจำปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต

นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมเข้าค่ายประจำปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ชั้นป.4-5 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว จ.สระแก้ว ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2560 โดยมีนางยุวดี แจ้งกร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว กล่าวต้อนรับและอำนวยความสะดวก

MORE

...

ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

22 กรกฎาคม 2560 นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช


MORE

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้รับผิดชอบโครงการหลักสูตรวิทย์-คณิต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3931-1169 E-mail: srd_school@hotmail.com