กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

          การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นวิชาที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ แข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทำงาน และมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง มีความสุข

บทเรียนเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

บทที่ 3
>>>สื่อเสริมเพิ่มความรู้

>>>เกม
- เกมต่อจิ๊กซอว์
- เกมจับคู่รองเท้าแตะ

บทที่ 4
>>>สื่อเสริมเพิ่มความรู้
- บัตรเจาะรู
>>>เกม
- เกม Run Marco-Christmas
- เกม angry bird
บทที่ 6
>>>สื่อเสริมเพิ่มความรู้

>>>เกม
- เกม pac man
- เกมเก็บกุญแจไปเปิดประตู Tempala
บทที่ 7
>>>สื่อเสริมเพิ่มความรู้

>>>เกม
- เกมหาของ The Palace Hotels

บทที่ 8
>>>สื่อเสริมเพิ่มความรู้

>>>เกม
- เกมเด็กส่งหนังสือพิมพ์


บทที่ 9
>>>สื่อเสริมเพิ่มความรู้>>>เกม
- google quick draw

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com