กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน
...

ค่ายภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2561

20 มกราคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะครูวิทยากรจากโรงเรียนสฤษดิเดช โรงเรียนเบญจมราชูทิศและโรงเรียนศรียานุสรณ์ มาอบรมให้ความรู้ซึ่งภาษาจีนในปัจจุบันมีความสำคัญมาก ประเทศไทยได้มีการติดต่อค้าขายกับประเทศจีนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาเยาวชนของเราให้เรียนภาษาจีน และสร้างความตระหนักให้นักเรียนเกิดความรักที่จะเรียนภาษาจีน สามารถนำความรู้ไปเป็นพื้นฐานในการต่อยอดการเรียนรู้ทางด้านภาษาจีน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไปในอนาคต

MORE

...

แข่งขันทักษะจีน ระดับภาคตะวันออก

17 ธันวาคม 2560 ครูกัญญนัช สุบัติคำ และครูพรกมล นาคปั้น ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ระดับภาคตะวันออก จัดโดยห้องเรียนขงจื้อ โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง ซึ่งนักเรียนสามารถคว้ารางวัลต่างๆได้ ดังนี้ ร้องเพลงจีน ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงพรพรรษา ประสิทธิทอง / คัดลายมือภาษาจีน ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายภาคิน อ่อนจิตร์ / อ่านออกเสียงภาษาจีน ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงภัทรภร สำโรงสุน / ทักษะการฟังภาษาจีน ระดับประถมศึกษา รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงกัญญนัท ล้อรุ้งทอง / คัดลายมือภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงพรรณพนัช จันทร์เหลือง

MORE

...

การแข่งขันทักษะภาษาจีน

26 พฤศจิกายน 2560 ครูกัญญนัช สุบัติคำ ครูวรารัตน์ กะวิ และครู Liang Jiali ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ห้องเรียนขงจื้อ ณ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งนักเรียนสามารถคว้ารางวัลต่างๆได้ ดังนี้ ร้องเพลงจีน ระดับมัธยม รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายอพิวิชญ์ แก้วคำ / ร้องเพลงจีนระดับประถมศึกษา รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงพรพรรษา ประสิทธิทอง / นาฎศิลป์จีน ระดับประถม รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงธัญลักษณ์ อุทัยรัศมี

MORE

...

การแข่งขันร้องเพลงจีน

20 พฤศจิกายน 2560 ครูวรารัตน์ กะวิ และครู Xu Xiqian ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันร้องเพลงจีน ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ซึ่งนักเรียนสามารถคว้ารางวัลต่างๆได้ดังนี้ เด็กหญิงพรพรรษา ประสิทธิทอง สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ และเด็กชายธนดล จิตหาญ ได้รางวัลวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

MORE

...

การแข่งขันร้องเพลงจีนระดับประเทศ

1 กันยายน 2560 ครูอานัฐ ปรีสมบัติ และ Teacher Xu Xiqian ได้นำเด็กหญิงอติพร ไตรสุทธิ์ เข้าร่วมการแข่งขันร้องเพลงภาษาจีนระดับประเทศรอบชิงชนะเลิศ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบ โดยสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มาครองได้สำเร็จ

MORE

...

ค่ายภาษาจีน

25 กุมภาพันธ์ 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายภาษาจีน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3931-1169 E-mail: srd_school@hotmail.com