วิสัยทัศน์ : เป็นเลิศด้านวิชาการ สร้างสรรค์ผลงานเชิงวิศวกรรม มีทักษะชีวิตและคุณลักษณะของพลเมืองดี บนวิถีความเป็นไทย คำขวัญโรงเรียน : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญู เอกลักษณ์ : โรงเรียนคุณภาพชั้นนำ เลิศล้ำวิชาการ อัตลักษณ์ : เด็กดีมีคุณภาพ สีประจำโรงเรียน : ขาว เขียว ต้นไ้ประจำโรงเรียน : ต้นหางนกยูง ค่านิยม : SARITDIDET
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม

...

กิจกรรมการพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องMotivation through speaking,communication,and teachnology ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสฤษดิเดชจัด"กิจกรรมการพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องMotivation through speaking,communication,and teachnology ประจำปีการศึกษา 2566" โดยมี นายลัคพงษ์ โกษาแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะทีมบริหาร โดยมีวิทยากรจาก Oxford University Pressเป็นผู้มาให้ความรู้ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ฝั่งปกติ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 โครงการ English Program

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 การสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 โครงการ English Program นายชาญณรงค์ พงษ์ขยัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เยี่ยมการสอบ ณ ห้องเรียนมัธยม อาคารตั้งเกียรติพชร ฝั่ง EP โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การประเมินความพร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2567

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 การประเมินความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2567

MORE

...

การประเมินความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 โครงการ English Program

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 การประเมินความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 โครงการ English Program โดยมีนายชาญณรงค์ พงษ์ขยัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนางศรีวรรณ สุวรรณปาล นายลัคพงษ์ โกษาแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสุดารัตน์ บุษบา หัวหน้าโครงการและคณะครูโครงการ English Program ชี้แจงแนวปฏิบัติของทางโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบ ณ อาคารเอนกประสงค์ ฝั่ง EP โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรม"การค้นคว้าด้วยตนเอง" (Independent Study : IS)

กิจกรรม"การค้นคว้าด้วยตนเอง" (Independent Study : IS) 16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสฤษดิเดช โดยสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรม"การค้นคว้าด้วยตนเอง" (Independent Study : IS) ของนักเรียนสายชั้น ป.6 ทั้ง 13 ห้องเรียน เพื่อนำเสนอผลงาน โดยมีนายชาญณรงค์ พงษ์ขยัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช โดยในงานมีการจัดนิทรรศการและเวทีนำเสนอผลงานของนักเรียน ในการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ จากการจัดการเรียนการสอน รายวิชา การศึกษาเพื่อเรียนรู้ (IS) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นพลโลก รู้จักการวางแผน การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ และกล้าแสดงออกศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง “Independent Study : IS” นับเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในการพัฒนาผู้เรียน เพราะเป็นการเปิดโลกกว้างให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระในเรื่องหรือประเด็นที่ตนสนใจ

MORE

...

ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสฤษดิเดชเป็นสนามสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566" โดยใช้ห้องประชุมอเนกประสงค์(ฝั่งปกติ)เป็นสถานที่ทำการทดสอบการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

MORE

...

พิธีมอบเกียรติบัตร โล่รางวัลและเหรียญรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลASMO THAI 2023

15กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดพิธีมอบเกียรติบัตร โล่รางวัลและเหรียญรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลASMO THAI 2023 วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ,นักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)ปีการศึกษา 2566 ,รางวัลชนะเลิศ ถ้วยคะแนนรวมนักกรีฑาชาย-หญิง การแข่งขันมหกรรมกีฬานักนักเรียน นักศึกษา ประชาชน จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2567 ,และการมอบทุนการศึกษาจากชมรมกีฬาฮับกิโด จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับกลุ่มผู้ปกครองเทควันโด S.ONE จังหวัดจันทบุรี มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โดยมีนายชาญณรงค์ พงษ์ขยัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ณ เวทีอาคารโดม(ฝั่งปกติ)

MORE

...

พิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับที่ 43 ฉบับพระราชทาน

12 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสฤษดิเดช นำทีมโดยนายชาญณรงค์ พงษ์ขยัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ,นายลัคพงษ์ โกษาแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่มที่ 43 ฉบับพระราชทาน เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมจัดนิทรรศการด้านรักการอ่าน,หนังสือสารานุกรมไทย โดยมี นายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

"การสอบO-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566"

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสฤษดิเดชเป็นสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือO-NET ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ศูนย์อำเภอเมือง) โดยมีนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดชและนักเรียนในเขตอำเภอเมืองจันทบุรีเข้าร่วมในการสอบ พร้อมทั้งมีนายสุริยนต์ กัลยาณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ร่วมเดินทางตรวจเยี่ยม พบปะพูดคุยให้กำลังใจกับทีมบริหาร คุณครูผู้คุมสอบและกรรมการสนามสอบ ณ โรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี

MORE

...

พิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2567

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2567 จังหวัดจันทบุรี โดยมีนางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้สอนและยุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2567 ตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดในประเทศไทย และเพื่อให้ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาด และส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ประกอบด้วย สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด และคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง โดยมียุวกาชาดระดับ 1 2 และ 3 เข้าร่วม ร่วมเดินสวนสนามและชมการแสดงจากสมาชิกยุวกาชาด ณ บริเวณอาคารโดม(ฝั่งปกติ) โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะศึกษาดูงาน
...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2

วันที่21 พฤศจิกายน 2565 นางศศิธร พละสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วย นางสาวสุดารัตน์ บุษบา หัวหน้าโครงการ English Program และคณะครูในโครงการ English Program ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุลคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ ตามหลังสูตรภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมเอื้องโชคชัย โรงเรียนสฤษดิเดช ฝั่งโครงการ English Program

MORE

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

จำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com