ภาพกิจกรรม 2560

...

มอบเกียติบัตรนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดในแต่ละห้อง3

26 มีนาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช มอบเกียติบัตรให้กับนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดในแต่ละห้อง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

STEM Education การอบรมด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษาสำหรับครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์

17-19 มีนาคม 2561 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ร่วมกันอบรมด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษาสำหรับครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรมในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ณ ศูนย์การอบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษาจันทบุรี ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

English Camp ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1-3

7-9 กุมภาพันธ์ 2561 นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะครูโครงการ English Program ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าค่าย English Camp At The Princess Beach Resort Rayong

MORE

...

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่สถานศึกษาตามนโยบายการตรวจราชการ

13 มีนาคม 2561 ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่สถานศึกษาตามนโยบายการตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

English Camp 2017 นักเรียนภาคปกติ

12-13 มีนาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "English Camp 2017" โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และคณะครูต่างชาติโครงการ English Program ร่วมกันจัดกิจกรรม English Camp 2017 โดยวันที่ 12 มีนาคม ได้ออกไปจัดกิจกรรมที่ชายหาดแหลมสิงห์ ส่วนวันที่ 13 มีนาคม จัดที่อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีปัจฉิมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2 มีนาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเรียนสฤษดิเดช ร่วมกันจัดพิธีปัจฉิมให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งพิธีปัจฉิมนิเทศเป็นประเพณีของโรงเรียนที่ปฏิบัติมาทุกปีสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา จะมีการอวยพรของคณะผู้บริหาร คณะครู ที่ให้พรแก่ผู้ที่จะจบการศึกษา มีการให้ของขวัญเป็นที่ระลึก มีการแสดงของนักเรียน ในวันปัจฉิมนิเทศนี้ไม่ได้มีแค่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาและครู แต่มีทั้งรุ่นน้องซึ่งมีส่วนในการจัดงานปัจฉิมนี้ขึ้นเพื่ออำลาและอวยพรรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษามีการให้ดอกไม้และของขว็ญเล็กๆน้อยๆต่อกันเป็นการแสดงความรักที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่อยู่ในรั้วโรงเรียนเดียวกัน วันปัจฉิมอาจเป็นวันสุดท้ายที่จะได้เจอเพื่อน ครู และรุ่นน้อง เป็นวันที่น่ายินดีและน่าเศร้าใจไปพร้อมๆกัน ซึ่งในพิธีปัจฉิมนี้มีการจัดกิจกรรมทั้งภาคเช้าและภาคค่ำ ณ โรงเรียนสฤษดิเดช

ภาคเช้า    ภาคค่ำ

...

พิธีปัจฉิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

28 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูโครงการ English Program ร่วมกันจัดพิธีปัจฉิมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นพิธีที่ทำขึ้นเมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษา โดยมีการให้โอวาท อวยพร ให้แนวทางในการวางตน เพื่อก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงทางบทบาทหน้าที่จากนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้น ไปเป็นนักเรียนในระดับมัธยมปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ ให้แนวทางการพัฒนาตนหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป ตลอดจนถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดี ปลูกฝังความรักความศรัทธาระหว่างองค์กร สถาบันให้เหนี่ยวแน่น ซึ่งพิธีจัดขึ้น ณ อาคารโดมฝั่ง EP โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมวันมาฆบูชา

28 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและฟังเทศน์ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาหลักธรรมคำสอนและศาสนพิธีในวันสำคัญทางพุทธศาสนา เพื่อน้อมนำไว้เป็นเครื่องระลึกและสอนตนเองให้ดำเนินชีวิตอย่างมีสติและไม่ประมาท พร้อมทั้งจะเป็นการทำนุบำรุงอายุพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program

25 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช , นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมทีมบริหาร และคณะครูโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ได้ทำการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program เพื่อสร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่ รับทราบกฎระเบียบ ข้อตกลงของโรงเรียน โดยทำให้ผู้ปกครองนักเรียนได้สร้างความเข้าใจ ให้ความสำคัญและร่วมกันผลักดันคุณภาพการจัดการศึกษาให้กับกุลบุตรกุลธิดา ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

24 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช , นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมทีมบริหาร และคณะครูโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้ทำการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่ รับทราบกฎระเบียบ ข้อตกลงของโรงเรียน โดยทำให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลตลอดจนความร่วมมือในการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนร่วมกันอย่างถูกต้องตรงกันเป็นไปในแนวเดียวกัน ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(Independent Study:IS)

21 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมทีมบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน และบรรยายพิเศษ "การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(Independent Study:IS)" นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ในการจัดงานครั้งนี้ ได้มีการจัดแข่งขันโดยกำหนดเป็น 3 หลักสูตร คือหลักสูตรทั่วไป หลักสูตรวิทย์-คณิต และหลักสูตรEnglish Program เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและเก็บเกี่ยวประสบการณ์และนำไปต่อยอดในการศึกษาหาความรู้ในอนาคตต่อไป ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

มอบใบประกาศนียบัตร การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

16 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช มอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนและคณะครู ที่ได้เดินทางไปทำการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ระหว่างวันที่ 11-13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ซึ่งนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดชเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 14 รายการ และสามารถคว้ารางวัลต่างๆ มาได้มากมาย ดูผลการแข่งขัน >>

MORE

...

โครงการเสวนาเรื่อง "ศาสตร์พระราชา นำพาปวงประชาเป็นสุข"

14 กุมภาพันธ์ 2561 นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช และครูสายัณต์ อุตทอง ได้เข้าร่วมโครงการเสวนา เรื่อง "ศาสตร์พระราชา นำพาปวงประชาเป็นสุข" ณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

กิจกรรมวันวาเลนไทน์

14 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในการเปิดงานกิจกรรมวันวาเลนไทน์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจัดขึ้นมา เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและเป็นการแสดงถึงความรักที่มีระหว่างกัน

MORE

...

งานป้อมไพรีพินาศรำลึก "รำลึกพระบารมี 115 ปี ฉลองเมืองจันท์"

วันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 ครูสายัณต์ อุตทอง พร้อมคณะ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมงานป้อมไพรีพินาศรำลึก "รำลึกพระบารมี 115 ปี ฉลองเมืองจันท์" ณ ป้อมไพรีพินาศและวัดเขาแหลมสิงห์ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 และในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 มาได้เช่นเดียวกัน

MORE

...

มอบรางวัลโล่ยุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทาน

7 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ให้เกียรติมอบรางวัลโล่ยุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานประจำปี 2559 ระดับสมาชิกยุวกาชาด ระดับ 1 ให้แก่เด็กหญิงศศิร์รัช คงขวัญ นักเรียนโครงการ English Program ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/11 และรางวัลโล่ยุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานประจำปี 2560 ให้แก่เด็กหญิงณัฐธิดา ดาวไส นักเรียนโครงการ English Program ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/11 ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมบัวแก้วสัญจร

5 กุมภาพันธ์ 2561 ท่านวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและคณะ ได้เดินทางเข้าพบคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อทำกิจกรรมในห้องประชุมใหญ่อาคารอเนกประสงค์ และเข้าชมอาคารเรียน ห้องเรียน ดูกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่องการปลูกฝังคุณธรรมแก่นักเรียน เพิ่อให้ทราบว่าโรงเรี่ยนมีนโยบายในการยกย่องนักเรียนที่มีคุณธรรมอย่างไรบ้าง

MORE

...

ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ในงานวิถีจันท์วันวาน ณ ลานวัดโบสถ์เมือง

วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2561 ครูสุริยา ชมศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และคณะครู ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ในงานวิถีจันท์วันวาน ณ ลานวัดโบสถ์เมือง ซึ่งเป็นการจัดตลาดนัดในรูปแบบงานวัด เพื่อให้วัดได้เป็นศูนย์กลางของคนในท้องถิ่น ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้า และอาหารพื้นบ้าน รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรม และการละเล่นของโบราณ ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชน รวมถึงได้ร่วมกันอนุรักษ์วิถีความเป็นไทยสู่คนรุ่นหลัง

MORE

...

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการแข่งขันคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต)

31 มกราคม 2561 นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เข้ารับรางวัลครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award) ในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ การแข่งขันคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) การคัดเลือกหน่วยงานที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปี 2560 โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร

MORE

...

งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

วันที่ 26-27 มกราคม 2561 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปในพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด ในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2561 ณ สนามศุภชลาศัยกรีฑาสถานแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พร้อมกันนี้ นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช และคณะครู ได้นำเด็กหญิงณัฐธิดา ดาวไสว นักเรียนโครงการ English Program ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/11 เข้ารับรางวัล "ยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน ประเภทสมาชิกยุวกาชาด ระดับ1"

MORE

...

เปิดบ้านสฤษดิเดช (SARITDIDET OPEN HOUSE 2018)

26 มกราคม 2561 นายอวยชัย ดีประชา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสฤษดิเดช ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "เปิดบ้านสฤษดิเดช (SARITDIDET OPEN HOUSE 2018)" ซึ่งภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการและการแสดงศักยภาพนักเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรปกติ หลักสูตรวิทย์-คณิตเข้ม และหลักสูตร English Program ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พร้อมกันนี้ยังได้มีการพบปะพูดคุยและชี้แจงนโยบายของโรงเรียนในการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2561 จากท่านว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสืบสานการแสดงพื้นบ้านเมืองจันท์ฯ

23-25 มกราคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมครูสุริยา ชมศาสตร์ และตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสืบสานการแสดงพื้นบ้านเมืองจันท์และสืบสานการละเล่นพื้นบ้านเมืองจันท์ ตามโครงการส่งเสริมการศึกษารอบด้านให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพพร้อมสู่สากล เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์ และเด็กเยาวชนสามารถปรับใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงเแรมนิวแทรเวิลลอร์จ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2561

24 มกราคม 2561 นายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2561 ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช ซึ่งกิจกรรมยุวกาชาดมีจุดมุ่งหมายที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 นับได้ว่าเป็นมาตรฐานวิชาและกิจกรรมอันสมควรส่งเสริมให้ยุวชนได้รับการปลูกฝัง เพื่อเป็นพลเมืองที่ดี มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นไทยและธำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การจัดกิจกรรมในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยนั้น ช่วยให้ยุวกาชาดทุกคนได้ตระหนักและระลึกถึงบุคคลสำคัญผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย คือ จอมพลสมเด็จพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2465 นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 96 ปี

MORE

...

ค่ายภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2561

20 มกราคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะครูวิทยากรจากโรงเรียนสฤษดิเดช โรงเรียนเบญจมราชูทิศและโรงเรียนศรียานุสรณ์ มาอบรมให้ความรู้ซึ่งภาษาจีนในปัจจุบันมีความสำคัญมาก ประเทศไทยได้มีการติดต่อค้าขายกับประเทศจีนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาเยาวชนของเราให้เรียนภาษาจีน และสร้างความตระหนักให้นักเรียนเกิดความรักที่จะเรียนภาษาจีน สามารถนำความรู้ไปเป็นพื้นฐานในการต่อยอดการเรียนรู้ทางด้านภาษาจีน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไปในอนาคต

MORE

...

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"

17 มกราคม 2560 ว่าที่ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ได้รับการคัดเลือกจากคุรุสภา เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" และเกียรติบัตรประจำปี 2560 จาก นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

MORE

...

กิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2561

16 มกราคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสฤษดิเดช เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาราชภัฎรำไพพรรณี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561

8 มกราคม 2561 นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ครูสุทธาวกุล ช้างใหญ่ พร้อมคณะ ได้นำเด็กหญิงชณาภัช ชวศิริกุลฑล นักเรียนโครงการ English Program ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/13 เข้ารับโล่รางวัลและรับโอวาทจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561 โดยมีผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

MORE

...

กิจกรรมเทศกาลคริสต์มาส

25 ธันวาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลคริสต์มาส ซึ่งคณะครูและนักเรียนโครงการ English Program และคณะครูภาษาต่างประเทศ ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซู และทำให้นักเรียนได้รู้จักประวัติความเป็นมาของเทศกาลคริสต์มาส ณ อาคารโดมฝั่ง English Program โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

24 ธันวาคม 2560 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนสฤษดิเดช เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เตรียมความพร้อมบุคลากรครู : การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคำนวณและภูมิศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 4" ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง โดย อาจารย์เอกรินทร์ สี่มหาศาล ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

MORE

...

มอบใบประกาศ TEDET และโล่รางวัล

22 ธันวาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ทำการมอบใบประกาศและโล่รางวัล ให้กับนักเรียนที่ได้ทำการสอบ TEDET ซึ่งเป็นโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

โครงการศึกษาวิจัยการขับเคลื่อนมาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน

20 ธันวาคม 2560 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช เข้ารับฟังการบรรยายความรู้ โครงการศึกษาวิจัยการขับเคลื่อนมาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

แข่งขันทักษะจีน ระดับภาคตะวันออก

17 ธันวาคม 2560 ครูกัญญนัช สุบัติคำ และครูพรกมล นาคปั้น ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ระดับภาคตะวันออก จัดโดยห้องเรียนขงจื้อ โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง ซึ่งนักเรียนสามารถคว้ารางวัลต่างๆได้ ดังนี้ ร้องเพลงจีน ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงพรพรรษา ประสิทธิทอง / คัดลายมือภาษาจีน ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายภาคิน อ่อนจิตร์ / อ่านออกเสียงภาษาจีน ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงภัทรภร สำโรงสุน / ทักษะการฟังภาษาจีน ระดับประถมศึกษา รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงกัญญนัท ล้อรุ้งทอง / คัดลายมือภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงพรรณพนัช จันทร์เหลือง

MORE

...

การอบรมพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT/O-NET

18 ธันวาคม 2560 ดร.สุทธิ สุวรรณปาล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT/O-NET ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

นักการทูตและคณะจากสถานเอกอัครราชทูตบราซิล ประจำประเทศไทย

14 ธันวาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูโครงการ English Program โรงเรียนสฤษดิเดช ให้การต้อนรับนักการทูตและคณะจากสถานเอกอัครราชทูตบราซิล ประจำประเทศไทย ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ค่ายพักแรมและเดินทางไกลยุวกาชาด

13-15 ธันวาคม 2560 นายวรพันธ์ เพชรางกูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายพักแรมและเดินทางไกลยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยจัดกิจกรรม ณ ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วัดคมบาง ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี

MORE

...

โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี

7 ธันวาคม 2560 นายนิพล มังคร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนสฤษดิเดช ให้การต้อนรับคณะกรรมการศึกษาข้อมูลการดำเนินงานโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี สู่ผลสัมฤทธิ์ ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ผู้บริหารและคณะครูโครงการ Englinsh Program โรงเรียนสฤษดิเดชศึกษาดูงาน

30 พ.ย. - 2 ธ.ค.2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูโครงการ English Program โรงเรียนสฤษดิเดช เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการโครงการ English Program และการจัดการเรียนการสอนในโครงการ English Program ของโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเพชรบุรี

MORE

...

การแข่งขันทักษะภาษาจีน

26 พฤศจิกายน 2560 ครูกัญญนัช สุบัติคำ ครูวรารัตน์ กะวิ และครู Liang Jiali ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ห้องเรียนขงจื้อ ณ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งนักเรียนสามารถคว้ารางวัลต่างๆได้ ดังนี้ ร้องเพลงจีน ระดับมัธยม รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายอพิวิชญ์ แก้วคำ / ร้องเพลงจีนระดับประถมศึกษา รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงพรพรรษา ประสิทธิทอง / นาฎศิลป์จีน ระดับประถม รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงธัญลักษณ์ อุทัยรัศมี

MORE

...

การแข่งขันร้องเพลงจีน

20 พฤศจิกายน 2560 ครูวรารัตน์ กะวิ และครู Xu Xiqian ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันร้องเพลงจีน ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ซึ่งนักเรียนสามารถคว้ารางวัลต่างๆได้ดังนี้ เด็กหญิงพรพรรษา ประสิทธิทอง สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ และเด็กชายธนดล จิตหาญ ได้รางวัลวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

MORE

...

มอบใบประกาศนียบัตร "การแข่งขันภาษาอังกฤษ"

17 พฤศจิกายน 2560 นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช มอบใบประกาศนียบัตร "การแข่งขันภาษาอังกฤษ" ให้กับนักเรียนและคณะครู เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และครูที่ฝึกซ้อม ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 (คณิตศาสตร์ และหุ่นยนต์ ระดับประถมศึกษา)

16 พฤศจิกายน 2560 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มอำเภอเมือง ศูนย์แข่งขันคณิตศาสตร์ และหุ่นยนต์ ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสฤษดิเดชศึกษาดูงาน

9-10 พฤศจิกายน 2560 นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสฤษดิเดช เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี และโรงเรียนเอกชัย จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเรียนรู้ แลกเปลี่ยนและแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของแต่ละบุคคลได้

MORE

...

ประชุมคณะกรรมการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 (คณิตศาสตร์ และหุ่นยนต์ ระดับประถมศึกษา)

8 พฤศจิกายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ประธานกรรมการจัดการแข่งขันศิลปฯ ได้ทำการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มอำเภอเมือง ศูนย์แข่งขันคณิตศาสตร์ และหุ่นยนต์ ระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมวันรักต้นไม้

6 พฤศจิกายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมทำกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยร่วมกันจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่ง ปลูกซ่อมต้นไม้และรดน้ำต้นไม้ ณ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

6 พฤศจิกายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนสฤษดิเดช ทำพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช งานสดุดีวีรกรรม วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกู้ชาติ ณ ค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

กิจกรรมงานวันวิชาการ'60

9 ตุลาคม 2560 นายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวิชาการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาสฤษดิเดช 4.0" ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การแข่งขันกีฬาสี (Sportday)

6 ตุลาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสฤษดิเดช ณ สนามกีฬาองค์การบริหารจังหวัดจันทบุรี

MORE

...

จากวันที่พากเพียร...สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

29 กันยายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมกันจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่คณะครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2560 เพื่อแสดงความขอบพระคุณ รำลึกถึงความดีงาม น้อมคารวะต่อคณะครูที่ได้สร้างคุณูปการไว้อย่างมากมาย ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

พิธีเช้า

พิธีกลางคืน

...

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

28 กันยายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ค่ายทักษะภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศูนย์ PEER Center

25-26 กันยายน 2560 นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดการเข้าค่ายทักษะภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีโรงเรียนเครือข่ายนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีคณะวิทยากรจากศูนย์ PEER Center จันทบุรี มาให้ความรู้ในด้านต่างๆ อีกทั้งยังมีกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เช่น การบรรยายให้ความรู้ เกมส์ ดูหนังsoundtrack และเที่ยวชมชุมชนริมน้ำจันทบุรี

MORE

...

สพป.จันทบุรี เขต 1 สัญจร

25 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จัดโครงการ สพป.จันทบุรี เขต 1 สัญจร "การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ" เพื่อให้บุคลากรในสังกัดทุกคน อันได้แก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับรู้และมีความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงข้อมูลข่าวสาร ที่ถูกต้องและนำไปสู่การปฏิบัติทั้งในสำนักงานและโรงเรียนในสังกัดทุกโรง อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการจัดการศึกษาในภาพรวมโดยเฉพาะคุณภาพของผู้เรียน โดยโครงการดังกล่าวแยกจัดเป็นศูนย์เครือข่าย 4 ศูนย์ ซึ่งในวันนี้จัดขับเคลื่อน 3 ศูนย์ ได้แก่ศูนย์อำเภอเมืองจันทบุรี มีนายสมชาย อรุณธัญญา รองผอ.สพป.จันทบุรีเขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด นายสุธี พรมาธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินสูง ว่าที่ร.ต.สุรชัย ภัทราภรณ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้ว เป็นวิทยากร และว่าที่ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช กล่าวรายงานพร้อมทั้งขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ณ โรงเรียนสฤษเดช จันทบุรี

MORE

...

รางวัลสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระดับดีเด่น

25 กันยายน 2560 นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นตัวแทนโรงเรียน เข้ารับ "โล่รางวัล และเกียรติบัตร ระดับดี การคัดเลือกผลงานการดำเนินงานที่การดำเนินงานที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ. 2560 (ด้านการส่งเสริม นิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด)" จาก นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการ กพฐ. ณ ห้องประชุมอาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

MORE

...

รางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

24 กันยายน 2560 นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะครู ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับประเทศ ของโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมรับเกียติบัตร จาก ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม โรงแรมเอวาน่า เขตบางนา กรุงเทพฯ

MORE

...

รายการมวยสากล ยุวชน-เยาวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2560

24 กันยายน 2560 ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงปภาดา วุฒิชัย ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันรายการมวยสากล ยุวชน-เยาวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนสาระวิทยา กรุงเทพฯ

MORE

...

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนในภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสฤษดิเดช อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

การแข่งขันภาษาอังกฤษ Spelling Bee

21 กันยายน 2560 นายปราโมทย์ โพธิผล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พร้อมคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษ Spelling Bee ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

วันสันติภาพสากล 2560

21 กันยายน 2560 นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมกันทำกิจกรรมโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2560 ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

18 กันยายน 2560 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสฤษดิเดช ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การประชุมคณะผู้บริหารกลุ่มอำเภอเมือง

18 กันยายน 2560 การประชุมคณะผู้บริหารกลุ่มอำเภอเมืองจันทบุรี ประจำเดือนกันยายน ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์จังหวัดจันทบุรี

17 กันยายน 2560 ครูรัตนะ พาเที่ยง และทีมงาน ได้นำนักฟุตซอลโรงเรียนสฤษดิเดช คว้าแชมป์ฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ในการแข่งขัน "ฟุตซอลชิงแชมป์จังหวัดจันทบุรี" ณ สนามฟุตซอลเทศบาลตำบลหนองบัว

MORE

...

คณะกรรมการเก็บข้อมูลวิจัยโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

15 กันยายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหารและคณะดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ให้การต้อนรับ "คณะกรรมการเก็บข้อมูลวิจัยผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ." ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมเข้าค่ายประจำปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต

นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมเข้าค่ายประจำปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ชั้นป.4-5 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว จ.สระแก้ว ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2560 โดยมีนางยุวดี แจ้งกร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว กล่าวต้อนรับและอำนวยความสะดวก

MORE

...

การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 12

9 กันยายน 2560 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ English Program ที่เข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 "ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร ซึ่งนักเรียนสามารถคว้ารางวัลต่างๆ มาได้

MORE

...

พิธีมอบเกียรติบัตร

8 กันยายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้เข้าแข่งขันในโครงการต่างๆ ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

โครงการงานสัปดาห์ห้องสมุด ม.บูรพา

7 กันยายน 2560 ครูสายัณต์ อุตทอง ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวาดรูปในโครงการงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

MORE

...

ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสฤษดิเดช

4 กันยายน 2560 ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสฤษดิเดช ณ ห้องประชุมวิชาการ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การแข่งขันกิจกรรม EP/MEP ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

3 กันยายน 2560 คณะครูและนักเรียนโครงการ English Program ได้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม EP/MEP ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี โดยสามารถคว้ารางวัล 6 เหรียญทองและ 1 เหรียญเงิน ประกอบด้วย เหรียญทองจาก speech ช่วงชั้นที่ 2 , speech ช่วงชั้นที่ 1 , story telling ช่วงชั้นที่ 2 , skit ช่วงชั้นที่ 2 , multi skills ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น , singing ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และเหรียญเงินจาก Math Project

MORE

...

การแข่งขันร้องเพลงจีนระดับประเทศ

1 กันยายน 2560 ครูอานัฐ ปรีสมบัติ และ Teacher Xu Xiqian ได้นำเด็กหญิงอติพร ไตรสุทธิ์ เข้าร่วมการแข่งขันร้องเพลงภาษาจีนระดับประเทศรอบชิงชนะเลิศ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบ โดยสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มาครองได้สำเร็จ

MORE

...

วันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี

1 กันยายน 2560 นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช และคณะครูพร้อมตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช เข้าร่วมกิจกรรม "วันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2560"

MORE

...

โรงเรียนสีเขียว

29 สิงหาคม 2560 นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหารและคณะดำเนินงานโรงเรียนสีเขียว ให้การต้อนรับ "คณะกรรมการประเมินผลเชิงประจักษ์โรงเรียนสีเขียว" ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การประชุมเชิงปฏิบัติการ NT/O-NET

26-27 สิงหาคม 2560 นายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET)" ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

มหกรรมกีฬานักเรียนจังหวัดจันทบุรี

7-25 สิงหาคม 2560 ครูภูษิต บัวสวัสดิ์ และทีมงาน ได้นำนักกรีฑาโรงเรียนสฤษดิเดช คว้าเหรียญทอง จากการวิ่ง 60 เมตร 80 เมตร 100 , 200, 4*100 และ 5*80 เมตร ในการแข่งขัน "โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขัน มหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2560"

MORE

...

แชมป์ฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

7-25 สิงหาคม 2560 ครูรัตนะ พาเที่ยง และทีมงาน ได้นำนักฟุตซอลโรงเรียนสฤษดิเดช คว้าแชมป์ฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ในการแข่งขัน "โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขัน มหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2560"

MORE

...

EP OPEN HOURSE

16 สิงหาคม 2560 นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน EP OPEN HOURSE ณ จังหวัดระยอง

MORE

...

ประเมินรักการอ่านและห้องสมุด สพฐ.

15 สิงหาคม 2560 นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมฝ่ายบริหารและคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินการดำเนินงานด้านส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการพัฒนาห้องสมุด ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมวันแม่

11 สิงหาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมฝ่ายบริหารและคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมกันจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ทัศนศึกษา

9 สิงหาคม 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ โอเอซิส ซีเวิลด์ จันทบุรี

MORE

...

ตามรอยพระราชา งานสัปดาห์ห้องสมุด วันภาษาไทยเเห่งชาติ ฯลฯ

8 สิงหาคม 2560 นายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ตามรอยพระราชา งานสัปดาห์ห้องสมุด ภาษาไทยแห่งชาติ วิทยาศาสตร์ก้าวไกล ร่วมใจบูชาแม่ สู่ยุวอาเซียน" ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีทำบุญประจำปี

3 สิงหาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมฝ่ายบริหารและคณะครู ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในพิธีทำบุญประจำปี ครบรอบ 95 ปี โรงเรียนสฤษดิเดช โดยมีผู้มีอุปการะคุณ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง อดีตผู้อำนวยการและคณะครูของโรงเรียน อีกทั้งผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ค่ายภาษาอังกฤษ

1 สิงหาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานเปิดค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยมีตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มเครือข่ายคุณภาพสัมพันธ์ สพป.จบ.1 เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ตลาดนัด ป.6

31 กรกฎาคม 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกันจัดกิจกรรม "ตลาดนัด 1 ห้องเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้)" ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คณะติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

27 กรกฎาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับคณะติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

27 กรกฎาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช เข้าร่วมในพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

รายการบ่ายนี้มีคำตอบ

25 กรกฎาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมรายการบ่ายนี้มีคำตอบ" ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน" ณ โมเดิร์นไนท์ ทีวี อ.ส.ม.ท.

MORE

...

ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

22 กรกฎาคม 2560 นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช


MORE

...

การแข่งขันกีฬา "เมืองจันท์เกมส์"

19-21 กรกฎาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "เมืองจันท์เกมส์...มหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน" ณ สนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี

MORE

...

คณะวิจัยการเก็บข้อมูลภาคสนามโครงการยุวทูตความดี ยุวอาเซียน

20 กรกฎาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับคณะวิจัยการเก็บข้อมูลภาคสนามโครงการยุวทูตความดี ยุวอาเซียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษา

19 กรกฎาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น" ณ วัดคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีMORE

...

การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม

18 กรกฎาคม 2560 การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การแข่งขันวาดภาพ

17 กรกฎาคม 2560 การแข่งขันวาดภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การประชุมคณะกรรมการกีฬา (ระดับอำเภอ)

17 กรกฎาคม 2560 นายวรพันธ์ เพชรางกูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการกีฬา (ระดับอำเภอ) ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)

15 กรกฎาคม 2560 นายอารักษ์ วนิชอาภาพรรณ์ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

12 กรกฏาคม 2560 กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

7 กรกฏาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

MORE

...

พิธีมอบเกียรติบัตร วันสุนทรภู่

6 กรกฏาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ทำการมอบเกียรติบัตรการแข่งขันกิจกรรมในวันสุนทรภู่

MORE

...

บันทึกเทปถวายพระพร

4 กรกฏาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหารและตัวแทนคณะครูโรงเรียนสฤษดิเดช บันทึกเทปถวายพระพร ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต7 จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

28-30 มิถุนายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมค่ายคุณธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

28-30 มิถุนายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิด "ค่ายคุณธรรมจริยธรรม" ณ วัดคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC

26 มิถุนายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนสฤษดิเดช - โรงเรียนบ้านแก้ว ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช"

MORE

...

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

23 มิถุนายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิด "ค่ายคุณธรรม ต้านยาเสพติด" ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

22 มิถุนายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิด "ค่ายเด็กดี มีคุณธรรม" ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

21 มิถุนายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิด "ค่ายเด็กดี มีคุณธรรม" ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

20 มิถุนายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิด "ค่ายเด็กดี ศรีป.2" ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

19 มิถุนายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิด "ค่ายเด็กดี มีคุณธรรม" ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กาแฟสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่1

19 มิถุนายน 2560 คณะผู้บริหารโรงเรียนเขตอำเภอเมืองร่วมกิจกรรม "กาแฟสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่1" โดยนายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต1 ร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจ ว่าที่ร.ท.กัมพล ผลพฤกษาและฝ่ายบริหารของโรงเรียนสฤษดิเดช อำนวยการและบริการความสะดวก

MORE

...

กิจกรรมวันสุนทรภู่

16 มิถุนายน 2560 กิจกรรมการแข่งขันวันสุนทรภู่

MORE

...

การเลือกตั้งประธานนักเรียนของโรงเรียนสฤษดิเดช

16 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี นำคณะมาดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียนของโรงเรียนสฤษดิเดช โดยมีว่าที่ร.ท.กัมพล ผลพฤกษาผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูนักเรียนร่วมกิจกรรม

MORE

...

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

13-15 มิถุนายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครู ร่วมกันประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

MORE

...

คาราวานวิทยาศาสตร์

12 มิถุนายน 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว นำคาราวานวิทยาศาสตร์ มาจัดกิจกรรม ให้ความรู้กับนักเรียน ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนสฤษดิเดช โดยว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ฝ่ายบริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

MORE

...

งานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2560

7 มิถุนายน 2560 นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ณ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

งานชุมนุมยุวกาชาดภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560

7-10 มิถุนายน 2560 ตัวแทนผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

MORE

...

พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560

8 มิถุนายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
MORE

...

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7

30 พฤษภาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชาวนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่7 ณ ลานราชานุสาวรีย์ ฯ หน้าอาคารประชาธิปกศักดิเดช โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

MORE

...

นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันโครงการต่างๆ

26 พฤษภาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันโครงการต่างๆ

MORE

...

การประชุมโรงเรียนสีเขียว ต้นแบบอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

24 พฤษภาคม 2560 การประชุมโรงเรียนสีเขียว ต้นแบบอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

MORE

...

พิธีรับมอบเครื่องกรองน้ำดื่มจากสโมสรโรตารี่จันทบุรี

22 พฤษภาคม 2560 สโสรโรตารีจันทบูร มอบเครื่องกรองน้ำให้กับโรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี (ฝั่ง EP)

MORE

...

การประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครอง

12 พฤษภาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร ทำการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

MORE

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com