ภาพกิจกรรมปี 2563

...

กิจกรรมค่ายยุวกาชาด โรงเรียนสฤษดิเดช ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดกิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาด ให้กับนักเรียนยุวกาชาดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 โดยมีนางศศิธร พละสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดชเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช และคณะครูยุวกาชาด ในการเข้าค่ายดังกล่าวได้จัดให้มีฐานกิจกรรมสอดแทรกความรู้ให้กับนักเรียนยุวกาชาด จัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมนันทนาการต่างๆ ณ อาคารโดม (ฝั่ง EP) โรงเรียนสฤษดิเดช และวัดโบสถ์เมือง จันทบุรี

MORE

...

กิจกรรมทักษะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ การฝึกอบรมค่าย DAY CAMP และทดสอบวิชาพิเศษ" ประจำปีการศึกษา 256

ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 โดยมีนางศศิธร พละสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดชเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช และคณะครูผู้กำกับลูกเสือ ร่วมฝึกให้ความรู้แก่นักเรียนให้มีทักษะการเอาชีวิตรอด สอดแทรกความรู้ให้เกิดทักษะและประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติ ความมีระเบียบวินัย ณ กองพันทหารราบที่2 ค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

กิจกรรมทักษะลูกเสือสามัญ DAY CAMP

"กิจกรรมทักษะลูกเสือสามัญ DAY CAMP" ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดชเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะครูผู้กำกับลูกเสือ ร่วมฝึกให้ความรู้แก่นักเรียนให้มีทักษะการเอาชีวิตรอด สอดแทรกความรู้ให้เกิดทักษะและประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติ ความมีระเบียบวินัย ณ บริเวณอาคารโดม(ฝั่งเก่า) โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมค่ายยุวกาชาดระดับ 2 โรงเรียนสฤษดิเดช ประจำปีการศึกษา 2563

"กิจกรรมค่ายยุวกาชาดระดับ 2 โรงเรียนสฤษดิเดช ประจำปีการศึกษา 2563" ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดกิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาด ระดับ 2 ให้กับนักเรียนยุวกาชาดชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะครูยุวกาชาด คณะวิทยากร ในการเข้าค่ายดังกล่าวได้จัดให้มีฐานกิจกรรมสอดแทรกความรู้ให้กับนักเรียนยุวกาชาด จัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมนันทนาการต่างๆ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ และห้องปฏิบัติการพิเศษ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

"กิจกรรมเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2564">

"กิจกรรมเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2564" ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าที ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมด้วยนางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช รองนายกหมู่ยุวกาชาด ,นางศศิธร พละสุข ,นางสุจิตรา รอดศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช จัดพิธีปฏิญาณตนของยุวกาชาดเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้ก่อตั้งยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย ,พิธีมอบเกียติบัตรให้แก่ยุวกาชาดดีเด่น ,มอบเข็มเครื่องหมายกรรมการยุวกาชาด พร้อมทั้งกล่าวปฏิญาณตนของยุวกาชาด และร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ณ บริเวณสนามอาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

โครงการลูกเสือ ยุวกาชาดต้านภัยยาเสพติดในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

26 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสฤษดิเดชจัด"โครงการลูกเสือ ยุวกาชาดต้านภัยยาเสพติดในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)" โดยมี ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการสฤษดิเดช ทั้งกล่าวนำคณะผู้กำกับลูกเสือ,ผู้กำกับยุวกาชาด ,ลูกเสือ ,ยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนสฤษดิเดช ถวายราชสดุดีต่อหน้าพระบรมรูปพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 รวมทั้งมอบเกีรติบัตรห้องเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์ต้านภัยยาเสพติดบนสถานการณ์ COVID-19 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

ภาพกิจกรรม ปี 2562

...

พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด ในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 จังหวัดจันทบุรี

29 มกราคม 2563 โรงเรียนสฤษดิเดช นำโดยนางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ครูผู้สอนยุวกาชาดโรงเรียนสฤษดิเดช นำนักเรียนยุวกาชาดเข้าร่วมร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาดจังหวัดจันทบุรี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายโรงเรียนสฤษดิเดชจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 โดยมีว่าที ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้ก่อตั้งยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย โดยมีการแสดงของนักเรียนยุวกาชาดระดับที่1-2 ,พิธีมอบเกียติบัตร และการสวนสนาม พร้อมทั้งกล่าวปฏิญาณตนของยุวกาชาด ณ บริเวณสนามอาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด ในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563

27 มกราคม 2563 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ทรงเป็นประธานในพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด ในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 ครบรอบ 98 ปี โอกาสนี้ได้ประทานโล่ยุวกาชาดดีเด่น และอาสายุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จำนวน 27 รางวัล โดยโรงเรียนสฤษดิเดชนำโดยนางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นำคณะครูและนักเรียนเข้ารับประทานโล่ยุวกาชาดดีเด่น ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

MORE

...

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ

18-20 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนสฤษดิเดช ณ ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ค่ายลูกเสือวัดคมบาง) จันทบุรี

MORE

...

พิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

25 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย (ปีที่ 94 ) จากนั้นประธานในพิธีให้โอวาทแก่คณะลูกเสือ ลำดับถัดมาเป็นพิธีมอลประกาศนียบัตรแก่ผู้บังคับบัญชาและลูกเสือที่เข้าร่วมชุมนุมลูกเสือโลก และมอบสายสะพายแก่ลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สอบผ่านวิชาพิเศษลูกเสือ ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

โครงการการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง

27-30 กันยายน 2562 โรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมกับ สโมสรลูกเสือระยอง จัดโครงการการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) และการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) โดยมีคณะครูโรงเรียนสฤษดิเดชและครูที่สนใจ เข้าร่วมรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

งานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ

19-24 สิงหาคม 2562 นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ได้นำตัวแทนคณะครูยุวกาชาด พร้อมตัวแทนนักเรียนยุวกาชาด เข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

MORE

...

งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1

5-6 สิงหาคม 2562 นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นายณรงค์ จันทะภา และนางณรัตน์ธนพร อันทะศรี ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ได้นำตัวแทนลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ครบรอบ 61 ปี พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเป็นการรำลึกถึงกิจการลูกเสือสำรอง ในการส่งเสริมสนับสนุน เยาวชนให้รักและศรัทธาในกระบวนการทางการลูกเสือให้มีระเบียบวินัย ในตนเองและพร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 ณ ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติฯ (วัดคมบาง) อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาการให้กับลูกเสือสำรองและผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง ทั้งยังเป็นการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ในการทำกิจกรรมร่วมกันของคณะลูกเสือสำรองในจังหวัดจันทบุรี

MORE

...

พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนยุวกาชาด

31 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนยุวกาชาด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธี มีนายกหมู่ยุวกาชาดและยุวกาชาดเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณ เวทีอาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมเดินสวนสนามเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

28 กรกฎาคม 2562 กองลูกเสือและยุวกาชาดโรงเรียนสฤษดิเดช เข้าร่วมกิจกรรมเดินสวนสนามเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม (67 พรรษา) โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

MORE

...

สำนักงานลูกเสือจังหวัดจันทบุรีจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม

1 กรกฎาคม 2562 สำนักงานลูกเสือจังหวัดจันทบุรี จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยโรงเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ที่การสอนวิชาลูกเสือ- เนตรนารีภายในจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วม โรงเรียนสฤษดิเดชได้ส่งกองลูกเสือ, ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วมและนักเรียนตัวแทนยุวกาชาดร่วมอำนวยความสะดวก ในพิธีดังกล่าว พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนต่างๆ ณ สนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี

MORE

...

โรงเรียนสฤษดิเดชจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม

1 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม ของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีถวายความเคารพ เปิดกรวยดอกไม้ พร้อมด้วยครูผู้กำกับลูกเสือ และคณะลูกเสือโรงเรียนสฤษดิเดช เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณสนามอาคารโดมโรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

12 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดใหม่ จำนวน 550 คน โดยมีนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธี ของการจัดกิจกรรมดังกล่าววัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด ตระหนักถึงความสำคัญในการในการเป็นสมาชิกยุวกาชาดและยินดีอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม สำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ และและให้สมาชิกใหม่มีสิทธิ์ประดับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด และเกิดความภาคภูมิใจ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู็บังคับบัญาหลักสูตรครูผู้สอนยุวกาชาต

ทีมวิทยากร รร.สฤษดิเดชSRD. การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู็บังคับบัญาหลักสูตรครูผู้สอนยุวกาชาด รุ่น389

MORE

ภาพกิจกรรม ปี 2561

...

เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด จังหวัดจันทบุรี

25 มกราคม 2562 ตัวแทนนักเรียนและคณะครูผู้ฝึกสอนยุวกาชาดโรงเรียนสฤษดิเดช เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดในโรงเรียน เขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจาปี 2562 โดยมีนายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และนายเศรษฐา เสนะวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดจันทบุนรีเป็นผู้กล่าวรายงาน ณโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2562

23 มกราคม 2562 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2562 โดยมีว่าที ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้ก่อตั้งยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย โดยมีการแสดง ,มอบเกียติบัตร และการสวนสนาม พร้อมทั้งกล่าวปฏิญาณตนของยุวกาชาด ณ บริเวณสนามอาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด

12-14 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ-ยุวกาชาด ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยแบ่งการเข้าค่ายออกเป็น 2 ชุด และจะทำการแสดงร่วมกันในคืนรอบกองไฟในคืนวันที่ 13 ธันวาคม 2561ระหว่างลูกเสือและยุวกาชาด โดยมีว่าที ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีการแสดงรอบกองไฟ พร้อมด้วยนายธงไชย บุญเรือง,นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช และคณะครูผู้กำกับลูกเสือ ครูผู้สอนยุวกาชาดโรงเรียนสฤษดิเดช ณ ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วัดคมบาง

MORE

...

พิธีมอบเข็มแก่ผู้นำกลุ่มยุวกาชาด

28 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบเข็มยุวกาชาด แก่ผู้นำกลุ่มยุวกาชาด (คณะกรรมการยุวกาชาด) รับเครื่องหมายกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสาจากนายกหมู่ยุวกาชาด (ประธานคณะกรรมการยุวกาชาด) ณ บริเวณอาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561

23 พฤศจิกายน 2561 ผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมพิธีถวายราชสดุดี โดยมี ว่าที ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดชเป็นประธานในพิธีเปิด และวางพวงมาลา เพื่อถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พร้อมมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์แก่ครู และมอบสายสะพายแก่ลูกเสือที่ผ่านการสอบวิชาพิเศษเกิน 9 วิชา ณ บริเวณอาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีสวนสนามและทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

28 กรกฎาคม 61 ผู้บริหาร ยุวกาชาดอาสาโรงเรียนสฤษดิเดช เข้าร่วมพระราชพิธีถวายคำสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 โดยมีกองยุวกาชาดโรงเรียนสฤษดิเดชจันทบุรี ปฐมพยาบาล เหล่าข้าราชบริพาล สวนสนาม ณ หอประชุมกระต่าย เทศบาลเมืองจันทบุรี

MORE

...

ยุวกาชาดถวายราชสดุดี

25 กรกฎาคม 61 ยุวกาชาดโรงเรียนสฤษดิเดช จัดพิธีถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายนิพล มังกร รองนายกหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชายุวกาชาด และสมาชิกยุวกาชาด โรงเรียนสฤษดิเดช เพื่อถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณเวทีอาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

25 กรกฎาคม 61 ลูกเสือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

MORE

...

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

1 กรกฎาคม 2561 นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ได้นำลูกเสือโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program Matthayom เข้าร่วมในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่สามของโลกที่มีการจัดกองลูกเสือของโลกขึ้น โดยทุกๆปีจะมีการจัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือเพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย โดยจะมีการนำพวงมาลาไปถวายบังคมที่พระบรมรูปฯ และมีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับลูกเสือ พร้อมกันนี้ยังได้นำ"ยุวกาชาดอาสา"ซึ่งเป็นเยาวชนจิตอาสา ในการขับเคลื่อนทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ให้แก่สังคม และชุมชน เข้าร่วมในพิธีนี้ด้วย ณ โรงเรียนอนุบาล(ฝั่งพระยืน) จังหวัดจันทบุรี

MORE

ภาพกิจกรรม ปี 2560

...

มอบรางวัลโล่ยุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทาน

7 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ให้เกียรติมอบรางวัลโล่ยุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานประจำปี 2559 ระดับสมาชิกยุวกาชาด ระดับ 1 ให้แก่เด็กหญิงศศิร์รัช คงขวัญ นักเรียนโครงการ English Program ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/11 และรางวัลโล่ยุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานประจำปี 2560 ให้แก่เด็กหญิงณัฐธิดา ดาวไส นักเรียนโครงการ English Program ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/11 ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

วันที่ 26-27 มกราคม 2561 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปในพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด ในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2561 ณ สนามศุภชลาศัยกรีฑาสถานแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พร้อมกันนี้ นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช และคณะครู ได้นำเด็กหญิงณัฐธิดา ดาวไสว นักเรียนโครงการ English Program ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/11 เข้ารับรางวัล "ยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน ประเภทสมาชิกยุวกาชาด ระดับ1"

MORE

...

วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2561

24 มกราคม 2561 นายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2561 ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช ซึ่งกิจกรรมยุวกาชาดมีจุดมุ่งหมายที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 นับได้ว่าเป็นมาตรฐานวิชาและกิจกรรมอันสมควรส่งเสริมให้ยุวชนได้รับการปลูกฝัง เพื่อเป็นพลเมืองที่ดี มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นไทยและธำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การจัดกิจกรรมในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยนั้น ช่วยให้ยุวกาชาดทุกคนได้ตระหนักและระลึกถึงบุคคลสำคัญผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย คือ จอมพลสมเด็จพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2465 นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 96 ปี

MORE

...

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

28-30 มิถุนายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

งานชุมนุมยุวกาชาดภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560

7-10 มิถุนายน 2560 ตัวแทนผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

MORE

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รองหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com