ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนสฤษดิเดช


ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1 พระอธิการเล็ก เลขากาญน์ ครูใหญ่ 11 ส.ค. 2465 - 25 เม.ย. 2466
2 นายชื้น ลาภอนันต์ ครูใหญ่ 24 เม.ย. 2466 - 18 ม.ค. 2471
3 นายเพิ่ม สวัสดิเวช ครูใหญ่ 19 ม.ค. 2471 - 22 เม.ย. 2480
4 นายกิมเฮง จินดาวงษ์ ครูใหญ่ 23 เม.ย. 2480 - 30 เม.ย. 2488
5 นายอนันต์ ทัศนา ครูใหญ่ 1 ต.ค. 2488 - 30 ก.ย. 2490
6 นายวาสน์ สุดสว่าง ครูใหญ่ 1 ต.ค. 2490 - 1 ม.ค. 2492
7 นายสิทธา จิตนาวสาร ผู้อำนวยการ 2 ม.ค. 2492 - 30 ก.ย. 2529
8 นางสุนันทา สมุทโยธิน ผู้อำนวยการ 21 พ.ย. 2529 - 30 ก.ย. 2540
9 นายอวยชัย ดีประชา ผู้อำนวยการ 17 ธ.ค. 2540 - 30 ก.ย. 2548
10 นายโอภาส ใบสูงเนิน ผู้อำนวยการ 20 ธ.ค. 2548 - 1 พ.ค. 2552
11 นายสุรเชษฐ์ พรพานิช ผู้อำนวยการ 26 พ.ค. 2552 - 30 ก.ย. 2559
12 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการ 10 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2566
12 นายชาญณรงค์ พงษ์ขยัน ผู้อำนวยการ 9 .ค. 2566 - ถึงปัจจุบัน

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com