ภาพกิจกรรม 2566

...

พิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2567

1ธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2567 จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 27 มกราคม 2567 โรงเรียนสฤษดิเดชได้รับเกียรติจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2567 โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด มอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้สอนและยุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2567 นางสาวอรวรรณ คำมาก ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดในประเทศไทย และเพื่อให้ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาด และส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ประกอบด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด และคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง โดยมีหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมในพิธี จำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วยหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนสฤษดิเดช, โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1, โรงเรียนตังเอ็ง, โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก, โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" และโรงเรียนศรียานุสรณ์ ร่วมเดินสวนสนามและชมการแสดงจากสมาชิกยุวกาชาด ณ บริเวณอาคารโดม(ฝั่งปกติ) โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีมอบโล่รางวัลพร้อมและเกียรติบัตร

วันที่ 26 มกราคม 2567 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับโล่รางวัลพร้อมและเกียรติบัตร โดยมีรายการดังต่อนี้ 🏆 รายการที่ 1 รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4 (Thailand English Skills Evaluation Test) 🏆 รายการที่ 2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โครงการ English Program รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการสืบสานตำนานลายสือไทยครบรอบ 52 ปี มหาวิทยาลัยราคำแหง 🏆 รายการที่ 3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โครงการ English Program รางวัลผลงานระดับ ดีเด่น กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี 2566 ประเภทภาพยนตร์สั้น โดยได้รับเกียรตินายชาญณรงค์ พงษ์ขยัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนและครูที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ณ อาคารโดมสฤษดิเดช ฝั่งโครงการ English Program

MORE

...

วันเปิดบ้าน(Open house )"เด็กจันท์ก้าวไกล การศึกษาไทยก้าวหน้า"

10-12 มกราคม 2567 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ-ยุวกาชาด ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยแบ่งการเข้าค่ายออกเป็น 2 ชุด และจะทำการแสดงร่วมกันในคืนรอบกองไฟในคืนวันที่ 11 มกราคม 2567ระหว่างลูกเสือและยุวกาชาด โดยมี นายชาญณรงค์ พงษ์ขยัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีการแสดงรอบกองไฟ พร้อมด้วยนางศรีวรรณ สุวรรณปาล ,นายลัคพงษ์ โกษาแสง ,นางสุจิตรา รอดศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช และคณะครูผู้กำกับลูกเสือ ,ครูผู้สอนยุวกาชาดโรงเรียนสฤษดิเดช ณ ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วัดคมบาง

MORE

...

วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ "เด็กจันท์ก้าวไกล การศึกษาำทยก้าวหน้า"

โรงเรียนสฤษดิเดช จัดกิจกรรม วันเปิดบ้าน(Open house )"เด็กจันท์ก้าวไกล การศึกษาไทยก้าวหน้า" โดยมีบู๊ทกิจกรรมของระดับชั้นปีที่ 1 ถึงสายชั้นมัธยม เพื่อการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนในโรงเรียน

MORE

...

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2566

10-12 มกราคม 2567 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ-ยุวกาชาด ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยแบ่งการเข้าค่ายออกเป็น 2 ชุด และจะทำการแสดงร่วมกันในคืนรอบกองไฟในคืนวันที่ 11 มกราคม 2567ระหว่างลูกเสือและยุวกาชาด โดยมี นายชาญณรงค์ พงษ์ขยัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีการแสดงรอบกองไฟ พร้อมด้วยนางศรีวรรณ สุวรรณปาล ,นายลัคพงษ์ โกษาแสง ,นางสุจิตรา รอดศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช และคณะครูผู้กำกับลูกเสือ ,ครูผู้สอนยุวกาชาดโรงเรียนสฤษดิเดช ณ ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วัดคมบาง

MORE

...

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์

วันที่ 5-6 มกราคม 2567 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสฤษดิเดช นำโดยนายชาญณรงค์ พงษ์ขยัน นายลัคพงษ์ โกษาแสง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนในโครงการฯระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์​สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาสอยดาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยกิจกรรมในวันที่ 5 มกราคม 2567 ได้แก่เดินป่าศึกษาธรรมชาติ เส้นทาง “สานสายใย”, เรียงร้อยถ้อยคำลำนำอนุรักษ์ ,🏻สัมผัสสรรพเสียงชีวิตป่ายามราต, แคมป์ไฟ/นันทนาการกิจกรรมวันที่ 6 มกราคม 2567 ได้แก่ ดูนกป่าเขาสอยดาว ศึกษาแปลงปลูกกระวาน จุดวิตามินถิ่นไพร สรุปกิจกรรมระบบนิเวศและกิจกรรมทั้งหมด

MORE

...

ทำบุญขึ้นปีใหม่ 2567 โครงการ EnglishProgram

นายชาญณรงค์ พงษ์ขยัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โครงการ English Program เข้าร่วมกิจกรรม "การทำบุญตักบาตร" เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช ฝั่งโครงการ English Program

MORE

...

กิจกรรมทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่

นายชาญณรงค์ พงษ์ขยัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม "การทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง. เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ อาคารเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช ฝั่งเดิม

MORE

...

กิจกรรมวันคริสต์มาส (ฝั่งเดิมและฝั่งอีพี)

⛄️🎅🏻กิจกรรม Merry Christmas ⛄️🎅🏻 25 ธันวาคม 2566 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดกิจกรรม Merry Christmas’day 2023 ให้แก่คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมและเรียนรู้วัฒนธรรมกิจกรรมในวันสำคัญของชาวต่างชาติที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ได้รับเกียรติจาก นายชาญณรงค์ พงษ์ขยัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนางศรีวรรณ สุวรรณปาล , นายลัคพงษ์ โกษาแสง ,นางสุจิตรา รอดศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่แข่งขันกิจกรรมวันคริสต์มาสและการแข่งทักษะภาษาอังกฤษ 🎅🏻ส่วนฝั่งปกติจัดโดยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 🎅🏻 ฝั่งจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสโดยโครงการ English Program (EP) ได้มอบเงินและสิ่งของให้กลุ่มเพื่อน้องและสังคมจันทบุรี ซึ่งได้เตรียมการแสดงให้นักเรียนได้ออกมาร่วมกิจกรรมในวันคริสต์มาสกันอย่างคึกคัก ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนสฤษดิเดช ได้ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก และเพิ่มทักษะการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โดย ณ บริเวณอาคารโดมฝั่งปกติ และอาคารโดมฝั่งEP โรงเรียนสฤษดิเดช

...

"PA เสริมพลังการบริหาร สร้างครูดี ผู้เรียนมีความสุข"

ในวันที่ 23 ธันวาคม 2566 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติ"เสริมพลังการบริหาร สร้างครูดี ผู้เรียนมีความสุขและสร้างพลังการเรียนรู้เชิงรุก active learning" โดย ท่านดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ เป็นวิทยากรใรการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสฤษดิเดช ฝั่งเดิม โดยมีนายสุริยนต์ กัลยาณี ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีฯ นำทีมโดยนางสุจิตรา รอดศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ด้านวิทยฐานะ ภายใต้โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้จำนวน 24 โรงเรียน

MORE

...

ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

วันที่ 22-23 ธันวาคม 2566 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสฤษดิเดช นำโดยนางศรีวรรณ สุวรรณปาล นายลัคพงษ์ โกษาแสง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนในโครงการฯระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-5 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์​เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ณ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยได้รับการสนับสนุนร่วมสมทบทุนสำหรับการสร้างปะการังเทียมด้วยฐานปูนจำนวน 71 ก้อน เป็นจำนวนเงิน 21,300 บาท

MORE

...

รับมอบโล่เชิดชูเกียรติโครงการเล่าเรื่องเมืองไทย ใส่ใจให้คิด

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นายชาญณรงค์ พงษ์ขยัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช รับมอบโล่เชิดชูเกียรติโครงการเล่าเรื่องเมืองไทย ใส่ใจให้คิด จากคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเยาวชนคนดี รู้หน้าที่ รู้รักแผ่นดิน ปี 2566 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร💎โล่เชิดชูเกียรติ “โครงการอัญมณีใต้ดิน ถิ่นจันทบูร”💎 โดยเป็นหนึ่งในแปดโรงเรียนจากทั่วประเทศที่ได้รับการคัดเลือกและเป็นหนึ่งในสองโรงเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศ

MORE

...

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

รวันที่ 16 ธันวาคม 2566 โรงเรียนสฤษดิเดช เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ประจำปี 2566 ทั้งสิ้น 3 กลุ่มสาระดังนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

MORE

...

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ : การป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ปัญหาฯ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสฤษดิเดชและโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดจันทบุรี (โรงเรียนบ้านช่องกะพัด โรงเรียนอนุบาลหนองคล้า โรงเรียนวัดไผ่ล้อม โรงเรียนบ้านตาเลียว โรงเรียนวัดท่าแคลง โรงเรียนบ้านคลองครก โรงเรียนวัดแสลง และโรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง) จัดพิธีและร่วมเป็นพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ : การป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนสฤษดิเดช ฝั่ง English Progra (EP)

MORE

...

การทดสอบความรู้ธรรมสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566

"การทดสอบความรู้ธรรมสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก" ในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 โรงเรียนสฤษดิเดชเป็นสถานที่จัดการทดสอบความรู้ธรรมศึกษาสนามหลวง ระดับธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ในระดับประถมศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อให้นักเรียนธรรมศึกษา ได้วัดความรู้ตระหนักถึงความจำเป็นในองค์ความรู้พุทธธรรม ณ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

4 ธันวาคม 2566 โรงเรียนสฤษดิเดชงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ โดยมี นายชาญณรงค์ พงษ์ขยัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานพิธีวางถวายพานพุ่มดอกไม้ พร้อมด้วยนางศรีวรรณ สุวรรณปาล, นายลัคพงษ์ โกษาแสง ,นางสุจิตรา รอดศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูแต่และสายชั้นและนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมในพิธี เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ชมการแสดงและการร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ณ เวทีอาคารโดม(ฝั่งเก่า) โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี

พิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นายชาญณรงค์ พงษ์ขยัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พร้อมด้วยคุณครูผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือโรงเรียนสฤษดิเดช เข้าร่วมในพิธี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรม EP จิตอาสา 2566 ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 โครงการ English Program โรงเรียนสฤษดิเดช จัดกิจกรรม EP จิตอาสา 2566 นำโดยนายชาญณรงค์ พงษ์ขยัน ผู้อำนวยการโรงเรียน นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วย นางสาวสุดารัตน์ บุษบา หัวหน้าโครงการ English Program และคณะครู มอบทุนการศึกษา เครื่องซักผ้า พร้อมด้วยสิ่งของเครื่องใช้ รวม 19,000 บาท ช่วยเหลือเด็กชายณัฐภัทร พิมพา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนช่องกะพัด อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ที่ประสบอัคคีภัย

MORE

...

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิไลออนแดง-รัญจวน วงษ์กล้าหาญ ประจำปี 2566

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิไลออนแดง-รัญจวน วงษ์กล้าหาญ ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสฤษดิเดชได้รับเกียรติเป็นสถานที่จัดงานพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิไลออนแดง-รัญจวน วงษ์กล้าหาญ ประจำปี 2566 โดยมีคุณรัญจวน วงษ์กล้าหาญ ประธานมูลนิธิไลออนแดง-รัญจวนวงษ์กล้าหาญพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ และได้รับเกียรติจากนายวิสุทธิ์ ประกอบความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 215 ทุน โดยมีนางจงจิตร ทรัพย์ชาตอนันต์ กรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน และคณะกรรมการผู้ใหญ่ใจดีมามอบทุนการศึกษาแก่นัเรียนผู้รับทุนการศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีมอบเกียรติบัตร

8 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดพิธีมอบเกียรติบัตร โดยได้รับเกียรติจากนางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนยุวกาชาดผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"ยุวอาสาสมัครสารธารณสุข(ยุว อสม.)" และที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้สร้างเครือข่ายเยาวชพิทักษ์หลักประกันสุขภาพ(สปสช.)และการพัฒนาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระท้องถิ่นหรือพื้นที่ ณ เวทีอาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

31 ตุลาคม 2566 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 นำทีมโดย นายชาญณรงค์ พงษ์ขยัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ,นายลัคพงษ์ โกษาแสง ,นางศรีวรรณ สุวรรณปาล ,นางสุจิตรา รอดศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นผู้เปิดการประชุม พร้อมทั้งแนะนำข้าราชการครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ และครูอัตราจ้างใหม่ของโรงเรียน โดยการประชุมดังกล่าว ทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจงแนวปฎิบัติในการทำงาน เพื่อให้คณะครูทราบและถือปฎิบัติ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 1 พ.ย. 2566 นี้ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนและคณะครู

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสฤษดิเดช โครงการ English Program จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนและคณะครู โดยมี นายชาญณรงค์ พงษ์ขยัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช, นายลัคพงษ์ โกษาแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช และนางธรรศญา ไตรรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร โดยมีรายการดังนี้ 1) มอบเกียรติบัตรให้กับครูและนักเรียนและเงินรางวัลชมเชย 3,000 บาท การแข่งขันกิจกรรมประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ 2) การแข่งขันกิจกรรมตอบปัญหาเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกา จัดโดย กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมเงินรางวัล 7,500 บาท 3) มอบเกียรติบัตรเข้าค่ายอบรมรักษ์โลก รักแผ่นดิน โครงการต้นกล้าความดี วิถีพอเพียง ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี 4) มอบเกียรติบัตรให้กับครูและนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมวิชาการ ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2566

MORE

...

กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสฤษดิเดชจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2566 ณ โรงเรียนสฤษดิเดช โดยการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย กีฬาหมากรุก หมากฮอต เปตอง ฟุตซอล บอส แชร์บอล E-sports และกรีฑา มีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน คือ 1) เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และส่งเสริมให้นักเรียนทำงานร่วมกับผู้อื่น 2) เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่างๆ 3) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการเล่นกีฬา และการออกกำลังกาย

MORE

...

กิจกรรม "วันมหามงคล เคลื่อนพลไปกู้ชาติ"

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 🐴ครูและนักเรียน โรงเรียนสฤษดิเดช เข้าร่วมกิจกรรม "วันมหามงคล เคลื่อนพลไปกู้ชาติ" ร่วมเทิดพระเกียรติ พระเจ้าตากสินมหาราช ณ อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

MORE

...

พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2566

29 กันยายน 2566 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตในภาคเช้าแด่คุณครูเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด 8 ท่าน ดังนี้ ข้าราชการฝ่ายบริหาร จำนวน 1 ท่าน คือ ว่าที่ร้อยโทกัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดชและคุณครูเกษียณอายุราชการ จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ 1.คุณครูทิวาพร สุบัติคำ 2.คุณครูบุญเรือน เกณิกานนท์ 3.คุณครูชวิศา พะโยม 4.คุณครูกาญจนา จันทร์อยู่ 5.คุณครูวิภาวัลย์ ขันทอง 6.คุณครูสุมณฑา ชนะสิทธิ์ 7.คุณครูคนึงนิจ ฤกษ์เกษม โดยมีการจัดขบวนจัดขบวนเกียรติยศนำผู้เกษียณเข้าสู่พิธี นำโดยตัวแทนนักเรียนเชิญครูผู้เกษียณราชการพร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะรองผู้อำนวยการ ตามลำดับ เดินทางเข้าสู่บริเวณพิธีการ พร้อมทั้งนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดชร่วมกันร้องเพลงพระคุณที่ 3 ให้กับผู้เกษียณราชการ เมื่อเริ่มพิธี ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยครูเกษียณอายุราชการทุกท่านกล่าวแสดงความรู้สึกที่มีต่อบุคลากร ครู นักเรียน และเพื่อนร่วมงานทั้งหมด ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ช่วงเวลา 10.00น. เป็นพิธีทำบุญเลี้ยงพระถวายปิ่นโตและสังฆทานพระสงฆ์ 9 รูปเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีตัวแทนคณะครู ,คณะกรรมการสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการในปี 2566 พร้อมรับชมการแสดงดนตรีไทย และวงดนตรีสด ของนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การฝึกอบรมขยายผลการพัฒนาศักยภาพครู โรงเรียนเครือข่าย โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา

ระหว่างวันที่ 16 - 17 กันยายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ร่วมกับโรงเรียนสฤษดิเดช กำหนดการการฝึกอบรมขยายผลการพัฒนาศักยภาพครู โรงเรียนเครือข่าย โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ โรงเรียนละ 3 คนไโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ทั้ง 10 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในปี 2566 ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมนำโครงการนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ เน้นทักษะกระบวนการคิด ด้านกระบวนการแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์

MORE

...

การแข่งขันกีฬานักเรียน "จันท์ 1 เกมส์" ปี 2566

27 การแข่งขันกีฬานักเรียน "จันท์ 1 เกมส์" มหากรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน ปี 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 ระหว่างวันที่ 4 - 15 กันยายน 2566 ในวันที่ 15 กันยายน 2556 การเดินขบวนพาเหรดและพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน "จันท์ 1 เกมส์" โดยมีนายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีฯ และนายสุริยนต์ กัลยาณี ผอ.สพป.จบ. 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช และคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ดำเนินโครงการ การแข่งขันกีฬานักเรียน "จันท์ 1 เกมส์" มหากรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน ปี 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1

MORE

...

โครงการนิเทศการจัดการกิจกรรมยุวกาชาด ในสถานศึกษา

วันที่ 19 สิงหาคม 2566 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดโครงการการพัฒนาบุคลากร ด้านยุวกาชาด โดยจัดทำกิจกรรมนิเทศการจัดการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา แก่ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดในสถานศึกษาอย่างถูกต้อง โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 60 คน ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

วันที่ 14 สิงหาคม 2566 วันก่อตั้งโรงเรียนสฤษดิเดชครบรอบ 101 ปี และถือเป็นโอกาสอันมงคลนี้ ทำพิธีเปิดโรงอาหาร 100 ปี สฤษดิเดช โดยพระครูปัญญาวราภรณ์ เจิ้มป้ายศูนย์อาหาร 100 ปี เพื่อเป็นสิริมงคล ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ร่วมงานในครั้งนี้ โรงเรียนสฤษดิเดชได้รับความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจจากชุมชน จากสมาคมผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมศิษย์เก่า ผู้มีอุปการคุณ หน่วยงานต้นสังกัด ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมช่วยสนับสนุนโรงเรียนสฤษดิเดชทั้งสิ้น

MORE

...

กิจกรรม ตามรอยพระราชา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก้าวหน้า อาเซียนก้าวไกล ศิลปวัฒนธรรมไทยใฝ่รู้ สุนทรภู่กวีเอก คิดเลขสร้างสรรค์ รักแม่ผูกพัน หรรษาห้องสมุด

10 สิงหาคม 2566 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดกิจกรรม ตามรอยพระราชา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก้าวหน้า อาเซียนก้าวไกล ศิลปวัฒนธรรมไทยใฝ่รู้ สุนทรภู่กวีเอก คิดเลขสร้างสรรค์ รักแม่ผูกพัน หรรษาห้องสมุด โดยมี ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน นายลัคพงษ์ โกษาแสง รองผู้อำนวยโรงเรียน กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดชเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อาคารโดม(ฝั่งเก่า)โรงเรียนสฤษดิเดช สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้จาก

MORE

...

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนสฤษดิเดชจจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 โดยมีนายลัคพงษ์ โกษาแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเป็นตัวแทนคณะครู พร้อมด้วยเด็กหญิงมินตรา แผ่นผา ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษามอบให้กับวัดคมบาง และร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ณ เวทีอาคารโดม(ฝั่งปกติ)

MORE

...

พิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล ปีการศึกษา 2566

ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล ให้กับนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ที่ได้รับ"รางวัลสอบแข่งขัน การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ , การสอบแข่งขันการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์(LPMC) , การสอบแข่งขันการแก้ปัญหา MATH-ENG (LPMC) ประจำปีการศึกษา 2565" โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว ณ เวที อาคารโดม(ฝั่งปกติ) โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

มอบเสื้อสามารถแก่ศิษย์เก่า

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นางสาวสุดารัตน์ บุษบา หัวหน้าโครงการ และตัวแทนครูระดับชั้นมัธยมศึกษา โครงการ English Program มอบเสื้อสามารถให้แก่ นายภูวดล จันทศาสวัต ศิษย์เก่านักเรียนโครงการ English Program โรงเรียนสฤษดิเดช ที่สร้างชื่อเสียงด้านลูกเสือในการร่วมชุมนุมลูกเสือครั้งที่ 24 th World Scout Jamboree และรับเงินบริจาคสนับสนุนศูนย์อาหารโรงเรียนสฤษดิเดช ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ ท่านผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนสฤษดิเดช ❤️

MORE

...

ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตร์ศาสตร์ ของศูนย์วิทย์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสฤษดิเดช ปีการศึกษา 2566

ในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566"โรงเรียนสฤษดิเดชจัดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตร์ศาสตร์ ของศูนย์วิทย์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสฤษดิเดช ปีการศึกษา 2566" โดยมีว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิด นายลัคพงษ์ โกษาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดชเป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนางศศิธร พละสุขรองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ,นางธรรศญา ไตรรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช และคณะวิทยากรครูโรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมกันดำเนินการจัดค่ายในครั้งนี้ และโรงเรียนในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 1 ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

งานชุมนุม ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดจันทบุรี โดนมีตัวแทนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนสฤษดิเดช เข้าร่วมงานชุมนุมในครั้งทั้งหมด 21 นาย พร้อมด้วยนางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นางณรัตน์ธนพร อันทะศรี และนายฉลวย สวนสุขา ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หน่วยที่ 1 ร่วมทั้งมีการแสดงและร่วมในพิธีทบกวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์ประมุขของคณะลูกเสือ และมอบเครื่องหมายลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48

MORE

...

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

"การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนสฤษดิเดช ประจำเดือนมิถุนายน 2566" ในวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยคณะบริหาร จัดการประชุมคณะครู โดยแบ่งการประชุมเป็น 2 ช่วง ในช่วงเช้าจัดประชุมคณะครูข้าราชการในโครงการ English Program และช่วงบ่ายจัดประชุมคณะข้าราชการห้องเรียนปกติ และโครงการวิทย์-คณิตฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสฤษดิเดช (ฝั่ง English Program)

MORE

...

การอบรมสารวัตรนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมกับสภ.เมืองจันทบุรี จัดการอบรมสารวัตรนักเรียน โครงการ English Program กิจกรรมทางม้าลายปลอดภัยดี ณ ห้องประชุมโรงเรียนสฤษดิเดช (ฝั่ง English Program) โดยมีตัวแทนนักเรียนในแต่ละห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5,6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

MORE

...

กิจกรรมรักษ์ไทย รักษ์ชุมชน “เผยแพร่วัฒนธรรมคนจันท์

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสฤษดิเดช โครงการ English Program จัดกิจกรรมรักษ์ไทย รักษ์ชุมชน “เผยแพร่วัฒนธรรมคนจันท์” ด้านหัตถกรรมพื้นบ้านการทอเสื่อบางสระเก้า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โครงการ English Program ณ กลุ่มทอเสื่อกก สุริยา บางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

การเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสฤษดิเดชได้ดำเนินจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โดยได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากรเเละเครื่องลงคะเเนนเสียงอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี ✅ผู้ชนะคะแนนการเลือกตั้ง เบอร์ 1 พรรค เพื่อเธอ SRD Greenway (ด.ญ.มินตรา เเผ่นผา) ป.6/10 และสมาชิกพรรค ด้วยคะเเนนเสียง 2,421 คะแนน

MORE

...

พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

22 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีกา่รศึกษา 2566 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที รำลึกในพระคุณของครู ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูเข้าร่วมในพิธี และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ณ เวทีอาคารโดม (ฝั่งปกติ)

MORE

...

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2566

21 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองนายกหมู่ยุวกาชาด เป็นประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวให้โอวาสกับสมาชิกยุวกาชาดใหม่ และมีนางสุจิตรา รอดศิริ รองนายกหมู่ยุวกาชาดเป็นผู้กล่าวรายงาน นางสาวนงลักษณ์ เทพสิธาวิวัฒน์เป็นผู้อ่านคำแถลงสภากาชาดไทยและยุวกาชาดไทย โดยในพิธีดังกล่าวได้มีการมอบเข็มเครื่องหมาย ให้กับสมาชิกยุวกาชาดใหม่ พร้อมทั้งชมการแสดงจากสมาชิกยุวกาชาด ณ เวทีอาคารโดม (ฝั่งปกติ)

MORE

...

จัดพิธีเปิดกรวยดอกไม้และถวายพระพรต่อพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดพิธีเปิดกรวยดอกไม้และถวายพระพรต่อพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และทำบุญตักบาตรเนื่องวันวิสาขาบูชา โดยมี ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยทีมบริหารและคณะครูโรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมในพิธี ณ เวทีอาคารโดม(ฝั่งปกติ) โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

รับรางวัล LPMC ปีการศึกษา 2565

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดชในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จำนวน 43 คน โครงการ English Program จำนวน 4 คน และห้องเรียนปกติ 1 คน เข้ารับรางวัล LPMC ปีการศึกษา 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

MORE

...

ประชุมสัญจรสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย

26 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนสฤษดิเดชได้รับเกียรติเป็นสถานที่จัดประชุมสัญจรสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย โดยมี นายสุริยนต์ กัลยาณี ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 1 ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยทีมบริหาร และคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุม ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สำนักงาน ป.ป.ช.

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนสฤษดิเดชให้การต้อนรับ คณะกรรมการติดตามการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ ชั้น 3 โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ต้อนรับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมต้อนรับ ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการและคณะ ตรวจเยี่ยม ติดตาม และมอบนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องทรายทอง โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

โครงการการอบรมหลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาพลังจิต สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ในวันเปิดภาคเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสฤษดิเดช โครงการ Engsilh Program ร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ 20 ศูนย์สมาธิพระยาวิสูตรโกษา จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการการอบรมหลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาพลังจิต สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นปีที่ 1 - 3) โดยมีว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ (ฝั่งเดิม) โรงเรียนสฤษดิเดช โดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพฤติกรรมและจิตใจของนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมมุ่งเน้นให้นักเรียนประพฤติ ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

MORE

...

การอบรมพัฒนาด้านงานทะเบียนด้วยระบบ Shool Master

วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) จังหวัดเชียงราย จัดการอบรมพัฒนาด้านงานทะเบียน การวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษขั้นพื้นฐาน (ปพ.) ด้วยระบบ Shool Master ณ ห้องปะชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีมอบเกียรติบัตร

วันที่ 31 มีนาคม 2566 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดพิธีมอบเกียรติบัตร เหรียญรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้คะแนนสูงที่สุดของห้องเรียนตั้งแต่ ป.1 - ม.3, นักเรียนที่มีคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2565 เต็ม 100 คะแนน และนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขัน โดยมี ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นผู้มอบและได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ณ เวทีอาคารโดม(ฝั่งปกติ)

MORE

...

ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2566

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเภาคเรียน รวมทั้งจัดการประชุมแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566

MORE

...

ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ประถมศึกษา

วันที่ 21 มีนาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ร่วมกับโรงเรียนสฤษดิเดช กำหนดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำวิชาการโรงเรียนเครือข่าย โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับ ประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2566 เวลส 08.30 - 16.30 น ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดชโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ โรงเรียนละ 3 คนได้แก่ ผู้บริหาร หรือรองผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ และครูผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ทั้ง 10 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในปี 2566 ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมนำโครงการนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ เน้นทักษะกระบวนการคิด ด้านกระบวนการแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์

MORE

...

การสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)

วันที่ 15 มีนาคม 2566 โรงเรียนสฤษดิเดชเป็นสนามสอบทดการสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

Sport Day SRD สปอร์ตเดย์ปีการศึกษา 2565

วันที่ 10 มีนาคม 2566 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 Sport Day SRD สปอร์ตเดย์โดยการเดินขบวนตั้งแต่โรงเรียนจนถึงสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี นำทีมโดยวงดุริยางค์ ป้ายโรงเรียน สีเหลือง สีฟ้า สีแดง และสีเขียว ขอขอบคุณวงดุริยางค์ โรงเรียนเทศบาล 2 จันทบุรีที่นำขบวนในครั้งนี้

MORE

...

การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

9 มีนาคม 2566 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยการแข่งขันทั้งระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

MORE

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com