กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2563

...

การทดสอบความรู้ธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2563

"การทดสอบความรู้ธรรมสนามหลวง พ.ศ. 2563" ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 โรงเรียนสฤษดิเดชเป็นสถานที่จัดการทดสอบความรู้ธรรมศึกษาสนามหลวง พ.ศ. 2564 ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ในระดับประถมศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อให้นักเรียนธรรมศึกษา ได้วัดความรู้ตระหนักถึงความจำเป็นในองค์ความรู้พุทธธรรม

MORE

...

พิธีวางถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ประจำปี 2563

4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดกิจกรรมเนื่องในวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานพิธีวางถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม พร้อมด้วยนายธงไชย บุญเรือง ,นางศรีวรรณ สุวรรณปาล, นางศศิธร พละสุข ,นางสุจิตรา รอดศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นางธรรศญา ไตรรัตน์ หัวหน้างานวิชาการ นางวิสสุตา เวชชาชีวะ หัวหน้าโครงการ English Program พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูแต่และสายชั้นและนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมในพิธี เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ เวทีอาคารโดม(ฝั่งเก่า) โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีทำบุญประจำปี ครบรอบ 98 ปี

19 สิงหาคม 2563 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมฝ่ายบริหารและคณะครู ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เนื่องในพิธีทำบุญประจำปี ครบรอบ 98 ปี โรงเรียนสฤษดิเดช โดยมีผู้มีอุปการะคุณ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง อดีตผู้อำนวยการและคณะครูของโรงเรียน อีกทั้งผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2561

...

โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

15 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมนางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ครูกวินนาถ คำทุมไสย ครูสมปอง นาคพงษ์ และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้มีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติบรรลุตามเป้าหมายอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอร์จ จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

การประชุมเชิงปฏิบัติการเยาวชนต้นกล้าคุณธรรมนำชีวิต

6-7 กรกฎาคม 2561 นายธีระพล สูญสิ้นภัย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนเข้าร่วม "การประชุมเชิงปฏิบัติการเยาวชนต้นกล้าคุณธรรมนำชีวิต ตามโครงการส่งเสริมการศึกษารอบด้านให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพพร้อมสู่สากล รุ่นที่ 3" ณ ห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ท่านผู้อำนวยการเยี่ยมค่ายคุณธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

5 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ทำการเยี่ยมค่ายกิจกรรมค่ายคุณธรรมนำชีวิต ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program พร้อมให้โอวาทกับนักเรียนที่มาเข้าค่ายคุณธรรมนำชีวิต ณ วัดคมบาง

MORE

...

ค่ายคุณธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

4 กรกฎาคม 2561 นายนิพนธ์ มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีการเปิดค่ายคุณธรรมนำชีวิต โดยมีคุณครูณรัตน์ธนพร อันทะศรี หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษา กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 ณ วัดคมบาง ในการนี้พระปลัดนิวัติ พลธมโม เจ้าอาวาสวัดคมบาง จันทบุรี ประธานในพิธีมอบตัวเป็นศิษย์และให้โอวาทกับนักเรียน

MORE

...

ค่ายเด็กดีมีคุณธรรมและโครงงานค่ายคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

27-28 มิถุนายน 2561 นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเด็กดีมีคุณธรรมและโครงงานค่ายคุณธรรม โดยมีคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

โครงงานค่ายคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

26 มิถุนายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงงานค่ายคุณธรรม โดยมีคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ค่ายเด็กดีมีคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

25 มิถุนายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเด็กดีมีคุณธรรม โดยมีคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยได้นิมนต์พระวิทยากร มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องธรรมะกับเยาวชน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ค่ายเด็กดีมีคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

22 มิถุนายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเด็กดีมีคุณธรรม โดยมีคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยได้นิมนต์พระวิทยากร มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องธรรมะกับเยาวชน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ค่ายเด็กดีมีคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

21 มิถุนายน 2561 นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเด็กดีมีคุณธรรม โดยมีคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยได้นิมนต์พระวิทยากร มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องธรรมะกับเยาวชน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ค่ายเด็กดีมีคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

20 มิถุนายน 2561 นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเด็กดีมีคุณธรรม โดยมีคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยได้นิมนต์พระวิทยากร มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องธรรมะกับเยาวชน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ค่ายเด็กดีมีคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

19 มิถุนายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเด็กดีมีคุณธรรม โดยมีคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยได้นิมนต์พระวิทยากร มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องธรรมะกับเยาวชน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

28 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมี ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนเข้าร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมทั้งฟังบรรยายธรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2560

...

การเลือกตั้งประธานนักเรียนของโรงเรียนสฤษดิเดช

16 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี นำคณะมาดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียนของโรงเรียนสฤษดิเดช โดยมีว่าที่ร.ท.กัมพล ผลพฤกษาผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูนักเรียนร่วมกิจกรรม

MORE

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com