กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2563

...

อบรมโปรแกรมห้องสมุดดิจิทัล 4.0 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และสนองต่อการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่มุ้งเน้นเป็นสำคัญ ให้เกิคุณภาพแก่นักเรียนสูงสุด โดยการใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นค้วาหาความร้ด้วนตนเอง ตำให้บริการให้แก่นักเรียน ผู้บริหาร ครู ภารโรง และชุมชน โรงเรียนจึงมีการจัดกิจกรรมอบรมโปรแกรมห้องสมุดดิจิทัล 4.0 ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการเ้าถึงข้อมูบ สามารถใช้หาความรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยการจัดการอบรมที่ห้องคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีมอบเกียรติบัตรสัปดาห์ห้องสมุดและวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2563

2 ตุลาคม 2563 หลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยและห้องสมุดร่วมจัดกิจกรรม โดยจัดการแข่งขันประเภทต่าง ๆ ณ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

งานสัปดาห้องสมุดฯ ปี 2563

24 สิงหาคม 2563 ห้องสมุดโรงเรียนสฤษดิเดช จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 และชั้นมัธยมศึกษา เนื่องในงานสัปดาห้องสมุดฯ ปี 2563 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2561

...

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

7 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ได้มอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลแก่ พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ที่ได้ไปทำการแข่งขันขันและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในรายการต่าง ๆ

- การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น จากมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

- การประกวดคัดลายมือ ระดับชั้น ป.1-ป.3 และ ป.4-ป.6 โครงการกองทุนมูลนิธิพระพุทธบาทพลวงเพื่อพัฒนาการศึกษาเยาวชน ครั้งที่ 1

- การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้น ป.1-ป.3 , ป.4-ป.6 และ ม.1-ม.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

- การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ระดับชั้น ป.1-ป.3 ระดับเขตพื้นที่ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

- การแข่งขันกรีฑานักเรียนกรมพลศึกษา สนามศุภชลาศัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE

...

วันสุนทรภู่บูรณาการร่วมกับวันต่อต้านยาเสพติด

26 มิถุนายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่บูรณาการร่วมกับวันต่อต้านยาเสพติด โดยมีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2560

...

การอบรมพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT/O-NET

18 ธันวาคม 2560 ดร.สุทธิ สุวรรณปาล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT/O-NET ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com