คณะผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดชฝ่ายบริหารงานทั่วไปฝ่ายบริหารงานงบประมาณฝ่ายบริหารงานบุคคลฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com