คณะศึกษาดูงาน 2561

...

คณะศึกษาดูงาน : โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด

22 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน : โรงเรียนวัดหอมเกร็ด

18 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนวัดหอมเกร็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกอำนวยการ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน : โรงเรียนวัดดอนทอง

15 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ราษฎร์ศึกษาลัย) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกอำนวยการ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน : โรงเรียนบ้านคลองมะนาว และโรงเรียนบ้านหนองม่วง

30 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนบ้านคลองมะนาว และโรงเรียนบ้านหนองม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เขต 1 ซึ่งมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน : ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสุรนารี

21 กันยายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะครูสายชั้น ป.1 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสุรนารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 มาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน : ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหนองหัวฟาน

13 กันยายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะครูสายชั้น ป.5 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหนองหัวฟาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 มาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน : โรงเรียนบ้านประสบสุข

30 สิงหาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านประสบสุข สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน : โรงเรียนบ้านสบเปิงวิทยา

27 สิงหาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านสบเปิงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน : เทศบาลตำบลคลองตำหรุ

17 สิงหาคม 2561 นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลคลองตำหรุ จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน : โรงเรียนบ้าน กม.35

29 มิถุนายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้าน กม.35 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน : โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

18 มิถุนายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูโครงการ English Program ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน : โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

15 มิถุนายน 561 นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูโครงการ English Program ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมวิชาการ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com