คณะศึกษาดูงาน 2560

...

คณะศึกษาดูงาน : กลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 1

9 มีนาคม 2561 นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน : โรงเรียนบ้านนาหว้า

12 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านนาหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

8 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน : โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

8 ธันวาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนอนุบาลราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

6 ธันวาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ,นายนิพล มังกร ,นายวรพันธ์ เพชรางกูร ,นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นางวิสุตา เวชชาชีวะ รองหัวหน้างานวิชาการ และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 45 คน จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อมาศึกษาดูงานในเรื่อง"ทำอย่างไรให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) สูงขึ้น" ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน : โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

23 พฤศจิกายน 2560 นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน : โรงเรียน Nan Hua High School ประเทศสิงค์โปร์

15 พฤศจิกายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโครงการ English Program ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียน Nan Hua High School ประเทศสิงค์โปร์ ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน : โรงเรียนวัดมาบข่า

22 กันยายน 2560 นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดมาบข่า สพป.ระยอง เขต 1 ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

21 กันยายน 2560 นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน : โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์

16 กันยายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สพป.ตาก เขต 1 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน : กลุ่มโรงเรียนพระราชวัง

15 กันยายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มโรงเรียนพระราชวัง สพป.อยุธยา เขต 2 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน : โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต

8 กันยายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน : โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล

4 กันยายน 2560 นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล สพป.แพร่ เขต 2 ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน : คณะกรรมการบริหารศูนย์ PEER ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 , โรงเรียนบ้านสตึก และโรงเรียนบ้านกลาง

1 กันยายน 2560 นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะกรรมการบริหารศูนย์ PEER ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 , โรงเรียนบ้านสตึก สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 และโรงเรียนบ้านกลาง สพป.สกลนคร เขต 2 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน : โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"

31 สิงหาคม 2560 นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน : สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาอำเภอเมืองนครราชสีมา

30 สิงหาคม 2560 นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาอำเภอเมืองนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน : ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเกาะสำโรง สพป.กาญจนบุรี เขต 1

29 สิงหาคม 2560 นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเกาะสำโรง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีษะเกษ เขต 4 และกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

25 สิงหาคม 2560 นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะผู้บริหาร คณะศึกษานิเทศก์ คณะครู จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีษะเกษ เขต 4 และกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน : โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่และโรงเรียนบ้านคลองประทุน

16 สิงหาคม 2560 นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่และโรงเรียนบ้านคลองประทุน ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน : โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์

27 กรกฎาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน : โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง , โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์และโรงเรียนครบุรีวิทยา

14 กรกฎาคม 2560 นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง , โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์และโรงเรียนครบุรีวิทยา ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน : โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

23 มิถุนายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้การต้อนรับ นายศิลป์ชัย สัมพันธ์พร ที่ปรึกษาฯ นายพนัส ศุภศิริลักษณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาพร้อมคณะครูโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป.ชบ.2 เข้าดูกระบวนการบริหารการจัดการเรียนการสอนในโปรแกรมต่างๆของโรงเรียน ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน : โรงเรียนอนุบาลโกรกพระและโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี

22 มิถุนายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ จ.นครสวรรค์ และโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน : กลุ่มผู้บริหารสตรี สพป.สร.1

16 มิถุนายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มผู้บริหารสตรี สพป.สร.1 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษา สู่คุณภาพอย่างยั่งยืน ที่เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com