ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง 16201 (ชุดที่ 3 จำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
โดย ครูภาคภูมิ ช้างใหญ่ โรงเรียนสฤษดิเดช
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ

ข้อที่ 1)
ไม้ดอกไม้ประดับชนิดใดนำมาปลูกเป็นไม้แขวนได้
   หงอนไก่
   พลูด่าง
   ชวนชม
   บอนสี

ข้อที่ 2)
พืชผักชนิดใดที่ใช้เป็นอาหารได้ทั้งต้น
   โหระพา
   คะน้า
   ชะอม
   พริก

ข้อที่ 3)
ปุ๋ยอินทรีย์ มีแหล่งที่มาจากสิ่งใด
   ซากพืช
   ทราย
   หิน
   แร่

ข้อที่ 4)
ดินที่เหมาะสมกับการปลูกพืชส่วนใหญ่ คือดินชนิดใด
   ดินร่วน
   ดินทราย
   ดินเหนียว
   ดินร่วนปนทราย

ข้อที่ 5)
การปลูกไม้ดอกไม้ประดับในกระถาง ควรปฏิบัติอย่างไร
   พรวนดินบ่อยๆ
   ใส่ปุ๋ยครั้งละมากๆ
   รดน้ำจนท่วมกระถาง
   เปลี่ยนกระถางเมื่อดินแน่น

ข้อที่ 6)
การขยายพันธุ์โดยวิธีใด ไม่ต้องใช้ต้นตอ
   การตอน
   การต่อกิ่ง
   การติดตา
   การทาบกิ่ง

ข้อที่ 7)
หลักสำคัญในการติดตา ต่อกิ่ง และทาบกิ่ง คือข้อใด
   เป็นต้นที่มีอายุใกล้เคียงกัน
   เป็นพืชตระกูลเดียวกัน
   มีขนาดเท่ากัน
   เป็นพืชพันธุ์ดี

ข้อที่ 8)
พืชชนิดใด ควรขยายพันธุ์โดยการปักชำ
   ชบา
   ต้นหอม
   กุหลาบ
   สะระแหน่

ข้อที่ 9)
ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการคัดเลือกพันธุ์พืช
   เลือกพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง
   เลือกพันธุ์ที่ทนต่อศัตรูพืช
   เลือกพันธุ์ที่ตรงกับความต้องการของตลาด
   เลือกพันธุ์ที่ต้องการการดูแลรักษามากเป็นพิเศษ

ข้อที่ 10)
ไม้ดอกชนิดใด ที่ขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่ง
   หน้าวัว
   กุหลาบ
   ดาวเรือง
   ทานตะวัน