ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) รหัสวิชา ว 13202 (ชุดที่ 4 จำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
โดย ครูภาคภูมิ ช้างใหญ่ โรงเรียนสฤษดิเดช
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ

ข้อที่ 1)
ใครปฏิบัติตนในการนำเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียนได้เหมาะสมที่สุด
   พราวแต่งกายเรียบร้อย และใช้ภาษาสุภาพในการนำเสนอข้อมูล
   เพชรเอาเสื้อออกนอกกางเกงขณะนำเสนอข้อมูล
   พิมไม่เปิดโอกาสให้เพื่อนซักถามข้อสงสัย
   พลยืนบิดไปมาในขณะนำเสนอข้อมูล

ข้อที่ 2)
ถ้านักเรียนต้องการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการควรนำเสนอข้อมูลโดยวิธีใด
   พิมพ์ประกาศ
   เขียนบันทึก
   ทำแผ่นพับ
   ทำรายงาน

ข้อที่ 3)
สิ่งสำคัญที่สุดในการจัดทำป้ายประกาศคือสิ่งใด
   ใช้ภาษาที่กระชับและเข้าใจง่าย
   เขียนบรรยายอย่างละเอียด
   ป้ายประกาศมีขนาดใหญ่
   ใช้ของตกแต่งราคาแพง

ข้อที่ 4)
สิ่งใดทำให้การนำเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียนประสบผลสำเร็จ
   ผู้นำเสนอแต่งกายด้วยเสื้อผ้าราคาแพง
   ผู้นำเสนอมีความมั่นใจในตนเอง
   ผู้ฟังเป็นผู้มีความรู้แตกฉาน
   ผู้ฟังมีจำนวนมาก

ข้อที่ 5)
ส่วนเนื้อเรื่องของรายงานประกอบด้วยอะไรบ้าง
   เนื้อเรื่อง สรุป บรรณานุกรม
   ภาคผนวก บรรณานุกรม
   ความนำ เนื้อเรื่อง สรุป
   ปกหน้า คำนำ สารบัญ

ข้อที่ 6)
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือจะต้องผ่านขั้นตอนใด
   การค้นหาและรวบรวมข้อมูล
   การเลือกแหล่งข้อมูล
   การพิจารณาข้อมูล
   การกำหนดหัวข้อ

ข้อที่ 7)
ถ้านักเรียนต้องการค้นหาข้อมูลที่ผ่านมาแล้วหลายวันควรค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด
   สอบถามผู้ปกครอง
   หนังสือพิมพ์
   โทรทัศน์
   วิทยุ

ข้อที่ 8)
อุปกรณ์ใดเป็นอุปกรณ์ในการสืบค้นข้อมูล
   วิทยุกระจายเสียง
   โทรศัพท์เคลื่อนที่
   กล้องดิจิทัล
   เกมกด

ข้อที่ 9)
ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนแรกในการค้นหาข้อมูล
   เลือกแหล่งข้อมูล
   พิจารณาข้อมูล
   รวบรวมข้อมูล
   กำหนดหัวข้อ

ข้อที่ 10)
ข้อมูลที่สืบค้นจากคอมพิวเตอร์มาจากแหล่งข้อมูลใด
   อินเทอร์เน็ต
   โทรทัศน์
   หนังสือ
   วิทยุ