ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) รหัสวิชา ว 13202 (ชุดที่ 3 จำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
โดย ครูภาคภูมิ ช้างใหญ่ โรงเรียนสฤษดิเดช
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ

ข้อที่ 1)
ข้อมูลที่สืบค้นจากคอมพิวเตอร์มาจากแหล่งข้อมูลใด
   วิทยุ
   หนังสือ
   โทรทัศน์
   อินเทอร์เน็ต

ข้อที่ 2)
ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนแรกในการค้นหาข้อมูล
   กำหนดหัวข้อ
   รวบรวมข้อมูล
   พิจารณาข้อมูล
   เลือกแหล่งข้อมูล

ข้อที่ 3)
อุปกรณ์ใดเป็นอุปกรณ์ในการสืบค้นข้อมูล
   เกมกด
   กล้องดิจิทัล
   โทรศัพท์เคลื่อนที่
   วิทยุกระจายเสียง

ข้อที่ 4)
ถ้านักเรียนต้องการค้นหาข้อมูลที่ผ่านมาแล้วหลายวันควรค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด
   วิทยุ
   โทรทัศน์
   หนังสือพิมพ์
   สอบถามผู้ปกครอง

ข้อที่ 5)
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือจะต้องผ่านขั้นตอนใด
   การกำหนดหัวข้อ
   การพิจารณาข้อมูล
   การเลือกแหล่งข้อมูล
   การค้นหาและรวบรวมข้อมูล

ข้อที่ 6)
ส่วนเนื้อเรื่องของรายงานประกอบด้วยอะไรบ้าง
   ปกหน้า คำนำ สารบัญ
   ความนำ เนื้อเรื่อง สรุป
   ภาคผนวก บรรณานุกรม
   เนื้อเรื่อง สรุป บรรณานุกรม

ข้อที่ 7)
สิ่งใดทำให้การนำเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียนประสบผลสำเร็จ
   ผู้ฟังมีจำนวนมาก
   ผู้ฟังเป็นผู้มีความรู้แตกฉาน
   ผู้นำเสนอมีความมั่นใจในตนเอง
   ผู้นำเสนอแต่งกายด้วยเสื้อผ้าราคาแพง

ข้อที่ 8)
สิ่งสำคัญที่สุดในการจัดทำป้ายประกาศคือสิ่งใด
   ใช้ของตกแต่งราคาแพง
   ป้ายประกาศมีขนาดใหญ่
   เขียนบรรยายอย่างละเอียด
   ใช้ภาษาที่กระชับและเข้าใจง่าย

ข้อที่ 9)
ถ้านักเรียนต้องการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการควรนำเสนอข้อมูลโดยวิธีใด
   ทำรายงาน
   ทำแผ่นพับ
   เขียนบันทึก
   พิมพ์ประกาศ

ข้อที่ 10)
ใครปฏิบัติตนในการนำเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียนได้เหมาะสมที่สุด
   พลยืนบิดไปมาในขณะนำเสนอข้อมูล
   พิมไม่เปิดโอกาสให้เพื่อนซักถามข้อสงสัย
   เพชรเอาเสื้อออกนอกกางเกงขณะนำเสนอข้อมูล
   พราวแต่งกายเรียบร้อย และใช้ภาษาสุภาพในการนำเสนอข้อมูล