ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) รหัสวิชา ว 13202 (ชุดที่ 2 จำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
โดย ครูภาคภูมิ ช้างใหญ่ โรงเรียนสฤษดิเดช
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ

ข้อที่ 1)
ถ้าต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกมะม่วง ควรสอบถามจากแหล่งข้อมูลใด
   เจ้าหน้าที่เกษตร
   คุณหมอ
   ชาวนา
   คุณครู

ข้อที่ 2)
การรวบรวมข้อมูลใดต้องใช้การอ่าน
   การสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์
   การสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ
   การค้นคว้าจากเอกสาร
   การสังเกตการณ์

ข้อที่ 3)
ข้อมูลของใครจัดเป็นข้อมูลชั้นรอง
   แอนสอบถามข้อมูลเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกจากคุณหมอ
   แป้งจดบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของพืชขณะสังเกตต้นพืช
   แก้วสืบค้นข้อมูลการทำอาหารจากห้องสมุด
   กิ๊บไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

ข้อที่ 4)
ข้อใดเป็นลักษณะของข้อมูลที่ดี
   เป็นเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมา
   เป็นตำนานในท้องถิ่น
   สามารถตรวจสอบได้
   เป็นเรื่องที่แต่งขึ้น

ข้อที่ 5)
ถ้าต้องการข้อมูลเกี่ยวกับพืชผักสวนครัวควรหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด จึงจะเหมาะสมที่สุด
   เกษตรตำบล
   ผู้ใหญ่บ้าน
   ห้องสมุด
   เพื่อน

ข้อที่ 6)
ข้อมูลใดจัดเป็นข้อมูลตัวอักษร
   บันทึกรายรับ-รายจ่าย
   หมายเลขโทรศัพท์
   คะแนนสอบ
   ราคาสินค้า

ข้อที่ 7)
แหล่งข้อมูลใดให้เฉพาะข้อมูลเสียง
   คอมพิวเตอร์
   หนังสือพิมพ์
   โทรทัศน์
   วิทยุ

ข้อที่ 8)
แหล่งข้อมูลใดที่ต้องใช้ตาและหูในการรับรู้
   หนังสือพิมพ์
   ภาพยนตร์
   ภาพวาด
   วิทยุ

ข้อที่ 9)
ข้อมูลใดไม่ใช่ข้อมูลตัวอักษร
   หมายเลขโทรศัพท์
   คะแนนสอบ
   ทะเบียนรถ
   บ้านเลขที่

ข้อที่ 10)
บัตรประจำตัวประชาชนจัดเป็นข้อมูลประเภทใด
   ข้อมูลตัวอักษร
   ข้อมูลตัวเลข
   ข้อมูลอื่นๆ
   ข้อมูลภาพ