ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) รหัสวิชา ว 13202 (ชุดที่ 1 จำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
โดย ครูภาคภูมิ ช้างใหญ่ โรงเรียนสฤษดิเดช
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ

ข้อที่ 1)
บัตรประจำตัวประชาชนจัดเป็นข้อมูลประเภทใด
   ข้อมูลภาพ
   ข้อมูลอื่นๆ
   ข้อมูลตัวเลข
   ข้อมูลตัวอักษร

ข้อที่ 2)
ข้อมูลใดไม่ใช่ข้อมูลตัวอักษร
   บ้านเลขที่
   ทะเบียนรถ
   คะแนนสอบ
   หมายเลขโทรศัพท์

ข้อที่ 3)
แหล่งข้อมูลใดที่ต้องใช้ตาและหูในการรับรู้
   วิทยุ
   ภาพวาด
   ภาพยนตร์
   หนังสือพิมพ์

ข้อที่ 4)
แหล่งข้อมูลใดให้เฉพาะข้อมูลเสียง
   วิทยุ
   โทรทัศน์
   หนังสือพิมพ์
   คอมพิวเตอร์

ข้อที่ 5)
ข้อมูลใดจัดเป็นข้อมูลตัวอักษร
   ราคาสินค้า
   คะแนนสอบ
   หมายเลขโทรศัพท์
   บันทึกรายรับ-รายจ่าย

ข้อที่ 6)
ถ้าต้องการข้อมูลเกี่ยวกับพืชผักสวนครัวควรหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด จึงจะเหมาะสมที่สุด
   เพื่อน
   ห้องสมุด
   ผู้ใหญ่บ้าน
   เกษตรตำบล

ข้อที่ 7)
ข้อใดเป็นลักษณะของข้อมูลที่ดี
   เป็นเรื่องที่แต่งขึ้น
   สามารถตรวจสอบได้
   เป็นตำนานในท้องถิ่น
   เป็นเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมา

ข้อที่ 8)
ข้อมูลของใครจัดเป็นข้อมูลชั้นรอง
   กิ๊บไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
   แก้วสืบค้นข้อมูลการทำอาหารจากห้องสมุด
   แป้งจดบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของพืชขณะสังเกตต้นพืช
   แอนสอบถามข้อมูลเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกจากคุณหมอ

ข้อที่ 9)
การรวบรวมข้อมูลใดต้องใช้การอ่าน
   การสังเกตการณ์
   การค้นคว้าจากเอกสาร
   การสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ
   การสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์

ข้อที่ 10)
ถ้าต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกมะม่วงควรสอบถามจากแหล่งข้อมูลใด
   คุณครู
   ชาวนา
   คุณหมอ
   เจ้าหน้าที่เกษตร