วิชาคอมพิวเตอร์ (รหัส ง.16101) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6
ข้อสอบเก็บคะแนน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เรื่อง Microsoft Powerpoint จำนวน 30 ข้อ
คำชี้แจง : จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ

ข้อที่ 1)
ข้อใดคือ วิธีการเปิดโปรแกรม Microsoft Powerpoint 2010
   ก. Start > All Programs
   ข. Start > Microsoft PowerPoint 2010
   ค. Start > All Programs' Microsoft Office
   ง. Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft PowerPoint 2010

ข้อที่ 2)
หากต้องการฉายสไลด์ต้องกำหนดงานนำเสนอให้อยู่ในมุมมองใด
   ก. ปกติ (Normal)
   ข. ตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง (Slide Sorter)
   ค. หน้าบันทึกย่อ (Notes Page)
   ง. การนำเสนอภาพนิ่ง (Slide Show)

ข้อที่ 3)
การคัดลอกสไลด์ด้วยเมาส์ต้องกดปุ่มใดขณะลากเมาส์
   ก. Alt
   ข. Ctrl
   ค. Shift
   ง. Backspace

ข้อที่ 4)
หากต้องการกำหนดพื้นสไลด์ให้เป็นสีเดียวต้องใช้คำสั่งใด
   ก. เติมแบบทึบ
   ข. เติมไล่ระดับ
   ค. เติมรูปภาพหรือพื้นผิว
   ง. เติมลวดลาย

ข้อที่ 5)
หากต้องการนำรูปภาพมาทำเป็นสไลด์ต้องใช้คำสั่งใด
   ก. เติมแบบทึบ
   ข. เติมไล่ระดับ
   ค. เติมรูปภาพหรือพื้นผิว
   ง. เติมลวดลาย

ข้อที่ 6)
Microsoft PowerPoint ใช้ทำงานอะไร
   ก. ใช้พิมพ์งาน
   ข. ใช้บวกลบเลข
   ค. ใช้นำเสนอผลงาน
   ง. ใช้ทำงานด้านการแต่งรูป

ข้อที่ 7)
7หากต้องการกำหนดรูปแบบตัวอักษรทั้งหมดในกล่องข้อความต้องทำอย่างไร
   ก. คลิกเส้นกรอบของกล่องข้อความให้เป็นเส้นประ
   ข. คลิกเส้นกรอบของกล่องข้อความให้เป็นเส้นทึบ
   ค. คลิกเส้นกรอบของกล่องข้อความให้เป็นเส้นสีแดง
   ง. คลิกเส้นกรอบของกล่องข้อความให้เป็นเส้นสีน้ำเงิน

ข้อที่ 8)
หากต้องการลบวัตถุบนสไลด์ต้องทำอย่างไร
   ก. คลิกวัตถุที่ต้องการลบแล้วกดปุ่ม Delete ที่แป้นพิมพ์
   ข. คลิกวัตถุที่ต้องการลบแล้วกดปุ่ม Alt+ Delete ที่แป้นพิมพ์
   ค. คลิกวัตถุที่ต้องการลบ>แท็บรูปแบบ>ลบ (Delete)
   ง. คลิกวัตถุที่ต้องการลบ>แท็บรูปแบบ>ตัด (Cut)

ข้อที่ 9)
จากภาพ คือไอคอนของอะไร
      
   ก. แทรกภาพจากแฟ้ม
   ข. แทรกรูปร่าง
   ค. แทรกรูปตัดปะ
   ง. แทรกวีดีโอ

ข้อที่ 10)
จากภาพ คือไอคอนของอะไร
      
   ก. แทรกตาราง
   ข. แทรกรูปร่าง
   ค. แทรกภาพ
   ง. แทรกข้อความ

ข้อที่ 11)
ข้อใดคือ วิธีการสร้างธีมที่ถูกต้อง
   ก. ไปที่แท็บต้นแบบภาพนิ่ง > เลือกต้นแบบภาพนิ่ง > ตกแต่งธีมบนต้นแบบสไลด์
   ข.ไปที่แท็บต้นแบบภาพนิ่ง > เค้าโครงภาพนิ่ง > ตกแต่งธีมบนต้นแบบสไลด์
   ค.ไปที่แท็บมุมอง > เลือกต้นแบบภาพนิ่ง > ตกแต่งธีมบนต้นแบบสไลด์
   ง. ไปที่แท็บมุมมอง > เลือกเค้าโครงภาพนิ่ง > ตกแต่งธีมบนต้นแบบสไลด์

ข้อที่ 12)
หากต้องการกำหนดเอฟเฟ็กในงานนำเสนอให้เหมือนกันหมดทุกสไลด์ต้องใช้คำสั่งใด
   ก. นำไปใช้
   ข. นำไปใช้กับทั้งหมด
   ค. ตัวเลือกลักษณะพิเศษ
   ง. เพิ่มภาพเคลื่อนไหว

ข้อที่ 13)
ข้อใดได้มาจากตัวเลือกของการเพิ่มลักษณะพิเศษให้กับวัตถุต่าง ๆ ในการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง
   ก. เข้า ตัวเน้น การนำเสนอ จบการทำงาน
   ข. เข้า ตัวเน้น ออก เส้นทางการเคลื่อนที่
   ค. การแสดงผล ตัวเน้น จบการทำงาน เส้นทางการเคลื่อนที่
   ง. ตัวเน้น จบการทำงาน การนำเสนอ เส้นทางการเคลื่อนที่

ข้อที่ 14)
พื้นที่การทำงานของ PowerPoint เรียกว่าอะไร
   ก. หน้าจอ
   ข. เดสก์ท็อป
    ค. สไลด์
   ง. การนําเสนองาน

ข้อที่ 15)
การเชื่อมโยงข้อความจากสไลด์หนึ่งไปยังอีกสไลดืหนึ่งในเอกสารเดียวกันต้องทำอย่างไร
   ก. เลือกข้อความที่ต้องการเชื่อมโยง > เลิอกการเชื่อมโยงหลายมิติ > เลือกตำแหน่งการเชื่อมโยง > เลือกเอกสาร > ตกลง
   ข. เลือกข้อความที่ต้องการเชื่อมโยง > คลิกขวา > เลิอกการเชื่อมโยงหลายมิติ > เชื่อมโยงไปยัง : ตำแหน่งในเอกสารนี้ > เลือกตำแหน่งการเชื่อมโยง > เลือกเอกสาร > ตกลง
   ค. เลือกข้อความที่ต้องการเชื่อมโยง > คลิกขวา > เลิอกการเชื่อมโยงหลายมิติ > เชื่อมโยงไปยัง : ตำแหน่งในเอกสารนี้ > ตกลง
   ข. เลือกข้อความที่ต้องการเชื่อมโยง > คลิกขวา > เลิอกการเชื่อมโยงหลายมิติ > เชื่อมโยงไปยัง : ตำแหน่งในเอกสารนี้ > เลือกเอกสาร > ตกลง

ข้อที่ 16)
การเชื่อมโยงหลายมิติ หมายถึงอะไร
   ก. การกำหนดที่อยู่ของภาพนิ่ง
   ข. การนำเสนอภาพนิ่งแบบกำหนดเอง
   ค. การใส่เทคนิคการเปลี่ยนภาพนิ่งให้กับภาพนิ่ง
   ง. การเชื่อมต่อจากภาพนิ่งหนึ่งไปยังอีกภาพนิ่งหนึ่ง

ข้อที่ 17)
การจัดรูปแบบพื้นหลังทำได้โดยวิธีใด
   ก. มุมมอง-->ลักษณะพื้นหลัง
   ข. แทรก-->ลักษณะพื้นหลัง
   ค. แก้ไข-->ลักษณะพื้นหลัง
   ง. ออกแบบ-->ลักษณะพื้นหลัง

ข้อที่ 18)
ไฟล์งาน PowerPoint 2010 ที่บันทึกแล้วจะมีนามสกุลใด
   ก. *.exe
   ข. *.pptx
   ค. *.docx
   ง. *.xlsx

ข้อที่ 19)
ถ้าต้องการออกจากการนำเสนอภาพนิ่งให้กดปุ่มใด
   ก. End
   ข. Esc
   ค. Ctrl + F4
   ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

ข้อที่ 20)
คำสั่งการนำเสนอภาพนิ่งสามารถใช้ปุ่มใดต่อไปนี้
   ก. F5
   ข. F6
   ค. F7
   ง. F8

ข้อที่ 21)
เมื่อต้องการตัดบางส่วนของรูปภาพควรใช้เครื่องมือใดต่อไปนี้
   ก. คลิกซ้ายที่รูปภาพ > แท็บรูปแบบ > จัดแนว
   ข. คลิกซ้ายที่รูปภาพ > แท็บรูปแบบ > ครอบตัด
   ค. คลิกขวาที่รูปภาพ > ตัด
   ง. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 22)
เมื่อต้องการเปิดไฟล์ PowerPoint ที่เคยใช้งานล่าสุดที่ผ่านมาจะต้องเลือกใช้คำสั่งใด
   ก. แท็บแฟ้ม > ล่าสุด
   ข. แท็บหน้าแรก > ล่าสุด
   ค. แท็บแทรก > ล่าสุด
   ง. แท็บออกแบบ > ล่าสุด

ข้อที่ 23)
ถ้าต้องการย่อหรือขยายรูปภาพสัญลักษณ์ของเมาส์จะมีลักษณะอย่างไร
   ก. เครื่องหมายบวก
   ข. เครื่องหมายคูณ
   ค. ลูกศรสองทิศ
   ง. ลูกศรสี่ทิศ

ข้อที่ 24)
Ribbon (ริบบอน) คืออะไร
   ก. ส่วนที่จัดเก็บแท็ยคำสั่งและเครื่องมือต่าง ๆ
   ข. ส่วนหัวเรื่อง
   ค. มุมมองการทำงาน
   ง. พื้นที่สำหรับใช้ออกแบบ

ข้อที่ 25)
แป้นพิมพ์ใดใช้เปลี่ยนระหว่างการพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
   ก. Alt
   ข. Tab
   ค. ~
   ง. +

ข้อที่ 26)
งานชิ้นแรกที่เราทำเรื่องอะไร
   ก. การใส่ธีม
   ข. การแทรกวีดีโอ
   ค. การแทรกตาราง
   ง. การเชื่อมโยง

ข้อที่ 27)
ข้อใดคือวิธีการลบแฟ้มเอกสาร
   ก.คลิกขวาที่แฟ้ม แล้วคลิก Delete จากนั้นคลิก Yes
   ข.คลิกขวาที่แฟ้ม แล้วคลิก Rename จากนั้นคลิก Yes
   ค.คลิกแฟ้มค้างไว้ แล้วลากไปปล่อยใน Recycle Bin
   ง.ถูกเฉพาะข้อ ก และ ค

ข้อที่ 28)
ไก่ต้องการเปิดโฟล์เดอร์ Picture ที่อยู่บนหน้าจอ Dektop ไก่ควรคลิกเมาส์อย่างไร
   ก. กดปุ่มซ้ายของเมาส์ติดๆกัน 2 ครั้ง
   ข. กดปุ่มขวาของเมาส์ติดๆกัน 2 ครั้ง
   ค. กดปุ่มขวาของเมาส์ 1 ครั้ง
   ง. กดปุ่มซ้ายของเมาส์ 1 ครั้ง

ข้อที่ 29)
หากต้องการใช้คอมพิวเตอร์ในการนำเสนอผลงาน ควรใช้โปรแกรมใด
   ก.ไมโครซอฟต์เอ็กเซล
   ข.ไมโครซอฟต์เวิร์ด
   ค.ไมโครซอฟต์เพาว์เวอร์พอยต์
   ง.ไมโครซอฟต์พับบลิชเชอร์

ข้อที่ 30)
ข้อใดใช้ประโยชน์คอมพิวเตอร์ไม่เหมาะสม
   ก.เล่นเกม ตั้งแต่ 6 โมง ถึง 5 ทุ่ม
   ข.พูดคุยกับเพื่อนที่อยู่คนละจังหวัดผ่านโปรแกรมสนทนา
   ค.ทำบัตรอวยพรโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด
   ง.สั่งซื้อสินค้าผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต