ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง 15101 (ชุดที่ i2 จำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
โดย ครูภาคภูมิ ช้างใหญ่ โรงเรียนสฤษดิเดช
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ

ข้อที่ 1)
ข้อใดเป็นการรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/1)
   นำเสนอข้อมูลที่รวบรวมได้
   เขียนสรุปข้อมูลที่สืบค้นได้
   อ่านหนังสือพิมพ์ที่มีเนื้อข่าวมากที่สุด
   เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ

ข้อที่ 2)
ข้อมูลจากบันทึกประจำวันของตัวเราไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านใดได้ (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/1)
   ด้านการพัฒนาชุมชน
   ด้านการตัดสินใจ
   ด้านการติดต่อสื่อสาร
   ด้านการวางแผน

ข้อที่ 3)
ข้อใดไม่ใช่วิธีการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/1)
   การเรียงลำดับข้อมูล
   การคำนวณ
   การจัดกลุ่มข้อมูล
   การตรวจสอบข้อมูล

ข้อที่ 4)
ใครได้รับข้อมูลแตกต่างจากข้ออื่น (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/1)
   เฟิร์นได้ยินเสียงไก่ขัน
   แอนยืนคุยกับเพื่อน
   นิดดมกลิ่นดอกกุหลาบ
   ก้อยตกใจเสียงฟ้าร้อง

ข้อที่ 5)
การขุดลอกคูคลองในบริเวณที่มีน้ำท่วมบ่อย ๆ เป็นการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในด้านใด (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/1)
   ด้านการเรียนหรือการทำงาน
   ด้านการแก้ไขปัญหา
   ด้านการติดต่อสื่อสาร
   ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม

ข้อที่ 6)
ข้อใดไม่ใช่วิธีการรวบรวมข้อมูล (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/1)
   การเขียนรายงาน
   การสังเกตแล้วจดบันทึก
   การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
   การใช้อินเทอร์เน็ต

ข้อที่ 7)
ข้อใดกล่าวถึงสารสนเทศได้ถูกต้อง (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/1)
   ข้อมูลที่มีความเป็นปัจจุบัน
   ข้อมูลที่บุคคลอื่นได้รวบรวมไว้แล้ว
   ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
   ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว

ข้อที่ 8)
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของข้อมูล (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/1)
   ช่วยให้เป็นคนฉลาดรอบรู้
   ช่วยให้เอาเปรียบผู้อื่นได้
   ช่วยในการวางแผน
   ช่วยในการตัดสินใจ

ข้อที่ 9)
แหล่งข้อมูลใดให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/1)
   เกดฟังยายเล่าประวัติชุมชน
   เจนเล่าเรื่องไปเที่ยวให้เพื่อนฟัง
   กุ้งดูรายการสารคดีจากโทรทัศน์
   ปุ้ยอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับที่ขายดีที่สุด

ข้อที่ 10)
ในการสัมภาษณ์บุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล ควรเตรียมอุปกรณ์ใด (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/1)
   กล้องถ่ายรูป
   เว็บไซต์ต่าง ๆ
   กล้องบันทึกภาพ
   เครื่องบันทึกเสียง