ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง 15101 (ชุดที่ H2 จำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
โดย ครูภาคภูมิ ช้างใหญ่ โรงเรียนสฤษดิเดช
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ

ข้อที่ 1)
ด.ญ. แป้ง สำรวจจำนวนพืชมีดอกที่มีอยู่ในโรงเรียน จากการกระทำของ ด.ญ. แป้ง อยู่ในขั้นตอนใดของการรวบรวมข้อมูล (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/1)
   ค้นหาและรวบรวมข้อมูล
   เลือกแหล่งข้อมูล
   พิจารณา เปรียบเทียบ และตัดสินใจใช้ข้อมูล
   กำหนดวัตถุประสงค์

ข้อที่ 2)
การจัดกระทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ มีกระบวนการอย่างไร (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/1)
   ข้อมูล >>> สารสนเทศ >>> ประมวลผล
   สารสนเทศ >>> ข้อมูล >>> ประมวลผล
   ประมวลผล >>>ข้อมูล >>> สารสนเทศ
   ข้อมูล >>> ประมวลผล >>> สารสนเทศ

ข้อที่ 3)
แหล่งข้อมูลใดที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/1)
   อินเทอร์เน็ต
   การเข้าร่วมเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้วยตนเอง
   ห้องสมุด
   แหล่งข้อมูลที่เป็นหน่วยงานของรัฐ

ข้อที่ 4)
ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของสารสนเทศที่ดี (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/1)
   มีความเป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์
   มีความชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน
   ใช้ภาษาและถ้อยคำที่พรรณนา
   มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เชื่อถือได้

ข้อที่ 5)
เรากำหนดวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลเพื่ออะไร (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/1)
   ประหยัดเวลาในการรวบรวมข้อมูล
   เพื่อให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ
   กำหนดขอบเขตของข้อมูลที่ต้องการรวบรวม
   ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ข้อที่ 6)
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์จากการเขียนบรรณานุกรม (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/1)
   กระตุ้นให้ผู้อ่านมีความสนใจ
   บอกแหล่งข้อมูลที่นำมาใช้
   นำข้อมูลไปพิจารณา เปรียบเทียบได้
   ทำให้ผู้อ่านไปหาความรู้เพิ่มเติมได้

ข้อที่ 7)
ข้อใดไม่ใช่การนำเสนอข้อมูล (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/1)
   การจัดป้ายนิเทศ
   การพูดรายงาน
   เก็บรวบรวมใส่แฟ้ม
   การจัดทำรายงาน

ข้อที่ 8)
ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/1)
   หาข้อมูลได้โดยการสัมภาษณ์เจ้าของข้อมูล
   ไม่ต้องสังเกตจากแหล่งข้อมูลโดยตรง
   มีผู้รวบรวมข้อมูลไว้แล้ว
   สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้ทันที

ข้อที่ 9)
สุภาพรค้นหาข้อมูลเดียวกันจากหลายแหล่ง แต่ได้ข้อมูลไม่ตรงกัน สุภาพรควรทำอย่างไร (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/1)
   เลือกข้อมูลที่เคยได้ยินมา
   เปรียบเทียบข้อมูลแล้วเลือกข้อมูลที่ตรงกันมากที่สุด
   เปรียบเทียบข้อมูลแล้วเลือกข้อมูลที่อ่านแล้วเข้าใจมากที่สุด
   เลือกข้อมูลที่ทันสมัยที่สุด

ข้อที่ 10)
การนำข้อมูลมาจัดกระทำเป็นสารสนเทศ อยู่ในขั้นตอนใด (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/1)
   การตรวจสอบข้อมูล
   การประมวลผลข้อมูล
   การเก็บรวบรวมข้อมูล
   การวิเคราะห์ข้อมูล