ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง 15101 (ชุดที่ G2 จำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
โดย ครูภาคภูมิ ช้างใหญ่ โรงเรียนสฤษดิเดช
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ

ข้อที่ 1)
ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์ (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/2)
   ทำงานเป็นระบบอย่างอัตโนมัติ
   ประมวลผลข้อมูลได้ถูกต้องและแม่นยำ
   ประมวลผลข้อมูลได้รวดเร็ว
   เก็บข้อมูลได้จำนวนจำกัด

ข้อที่ 2)
ข้อใดเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการติดต่อสื่อสาร (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/2)
   การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
   การพิมพ์จดหมายเวียน
   การจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์
   การรับ - ส่ง E-Mail

ข้อที่ 3)
ข้อใดเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/2)
   แฟลชไดรฟ์ แผ่นซีดี
   ซีพียู ฮาร์ดดิสก์
   แผ่นซีดี ซีพียู
   เมาส์ ฮาร์ดดิสก์

ข้อที่ 4)
ส่วนใดของโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดที่ใช้เก็บคำสั่งที่ถูกเรียกใช้งานบ่อย (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/2)
   แถบเครื่องมือ
   แถบหัวเรื่อง
   แถบแสดงสถานะ
   แถบเมนู

ข้อที่ 5)
กระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์มีขั้นตอนตามข้อใด (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/2)
   ประมวลผล >>> แสดงผลข้อมูล >>> รับข้อมูล
   รับข้อมูล >>> แสดงผลข้อมูล >>> ประมวลผล
   จัดเก็บข้อมูล >>> ประมวลผล >>> แสดงผลข้อมูล
   รับข้อมูล >>> ประมวลผล >>> แสดงผลข้อมูล

ข้อที่ 6)
ข้อใดจัดเป็นซอฟต์แวร์ระบบทั้งหมด (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/2)
   Paint , MS-DOS
   Windows , MS-DOS
   Windows , Microsoft Office
   Microsoft Word , Calculator

ข้อที่ 7)
เมาส์ไม่สามารถทำงานได้ตามข้อใด (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/2)
   เรียกโปรแกรมเพื่อใช้งาน
   ย้ายไอคอนต่าง ๆ บนหน้าจอ
   ป้อนข้อมูลตัวอักษร
   เลือกรายการคำ

ข้อที่ 8)
ข้อใดไม่ใช่ความสามารถในการทำงานของคอมพิวเตอร์ (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/2)
   การตรวจสอบข้อมูล
   การรับและส่งข้อมูล
   การจัดเก็บข้อมูล
   การประมวลผลข้อ

ข้อที่ 9)
ข้อใดกล่าวถูกต้อง (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/2)
   คอมพิวเตอร์ประมวลผลโดยใช้หน่วยประมวลผลกลาง คือ ฮาร์ดดิสก์
   คอมพิวเตอร์แสดงผลของข้อมูลผ่านทางเมาส์และแผงแป้นอักขระ
   คอมพิวเตอร์จะรับข้อมูลแล้วส่งไปเก็บไว้ในหน่วยความจำหลัก คือ ซีพียู
   คอมพิวเตอร์ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ทำงานแทนมนุษย์

ข้อที่ 10)
ถ้าต้องการทราบคำอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานไอคอนต่างๆ ควรทำอย่างไร (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/2)
   กดปุ่มขวาของเมาส์ 1 ครั้ง
   กดปุ่มซ้ายของเมาส์ 1 ครั้ง
   กดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้
   เลื่อนตัวชี้เมาส์ไปไว้ที่ไอคอนนั้น