ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง 15101 (ชุดที่ G1 จำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
โดย ครูภาคภูมิ ช้างใหญ่ โรงเรียนสฤษดิเดช
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ

ข้อที่ 1)
ข้อใดไม่ใช่ความสามารถในการทำงานของคอมพิวเตอร์ (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/2)
   การรับและส่งข้อมูล
   การประมวลผลข้อมูล
   การตรวจสอบข้อมูล
   การจัดเก็บข้อมูล

ข้อที่ 2)
ข้อใดกล่าวถูกต้อง (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/2)
   คอมพิวเตอร์ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ทำงานแทนมนุษย์
   คอมพิวเตอร์แสดงผลของข้อมูลผ่านทางเมาส์และแผงแป้นอักขระ
   คอมพิวเตอร์ประมวลผลโดยใช้หน่วยประมวลผลกลาง คือ ฮาร์ดดิสก์
   คอมพิวเตอร์จะรับข้อมูลแล้วส่งไปเก็บไว้ในหน่วยความจำหลัก คือ ซีพียู

ข้อที่ 3)
กระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์มีขั้นตอนตามข้อใด (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/2)
   จัดเก็บข้อมูล ---> ประมวลผล ---> แสดงผลข้อมูล
   รับข้อมูล ---> ประมวลผล ---> แสดงผลข้อมูล
   ประมวลผล ---> แสดงผลข้อมูล ---> รับข้อมูล
   รับข้อมูล ---> แสดงผลข้อมูล ---> ประมวลผล

ข้อที่ 4)
ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์ (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/2)
   เก็บข้อมูลได้จำนวนจำกัด
   ประมวลผลข้อมูลได้รวดเร็ว
   ทำงานเป็นระบบอย่างอัตโนมัติ
   ประมวลผลข้อมูลได้ถูกต้องและแม่นยำ

ข้อที่ 5)
ข้อใดเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการติดต่อสื่อสาร (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/2)
   การรับ - ส่ง E-Mail
   การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
   การพิมพ์จดหมายเวียน
   การจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์

ข้อที่ 6)
ข้อใดเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/2)
   แผ่นซีดี ซีพียู
   ซีพียู ฮาร์ดดิสก์
   เมาส์ ฮาร์ดดิสก์
   แฟลชไดรฟ์ แผ่นซีดี

ข้อที่ 7)
ข้อใดจัดเป็นซอฟต์แวร์ระบบทั้งหมด (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/2)
   Windows , Microsoft Office
   Microsoft Word , Calculator
   Windows , Linux
   Paint , Linux

ข้อที่ 8)
เมาส์ไม่สามารถทำงานได้ตามข้อใด (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/2)
   เรียกโปรแกรมเพื่อใช้งาน
   ป้อนข้อมูลตัวอักษร
   เลือกรายการคำสั่ง
   ย้ายไอคอนต่าง ๆ บนหน้าจอ

ข้อที่ 9)
ถ้าต้องการทราบคำอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานไอคอนต่างๆ ควรทำอย่างไร (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/2)
   กดปุ่มซ้ายของเมาส์ 1 ครั้ง
   กดปุ่มขวาของเมาส์ 1 ครั้ง
   เลื่อนตัวชี้เมาส์ไปไว้ที่ไอคอนนั้น
   กดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้

ข้อที่ 10)
ส่วนใดของโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดที่ใช้เก็บคำสั่งที่ถูกเรียกใช้งานบ่อย (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/2)
   แถบหัวเรื่อง
   แถบเมนู
   แถบเครื่องมือ
   แถบแสดงสถานะ