ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง 15101 (ชุดที่ E2 จำนวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
โดย ครูภาคภูมิ ช้างใหญ่ โรงเรียนสฤษดิเดช
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ

ข้อที่ 1)
โปรแกรม Microsoft Word จัดเป็นโปรแกรมประเภทใด
   วาดรูป
   พิมพ์เอกสาร
   คำนวณ
   จัดรูปแบบเอกสาร

ข้อที่ 2)
โปรแกรม Microsoft Word ที่ใช้ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์เป็นเวอร์ชั่นใด
   Microsoft Word 2000
   Microsoft Word 2003
   Microsoft Word 2007
   Microsoft Word 2010

ข้อที่ 3)
ข้อใดเรียงลำดับการเริ่มงาน Word ได้ถูกต้อง
   Start > Programs > Microsoft office > Microsoft Word
   Start > Programs > Microsoft Word > Microsoft office
   Start > Microsoft office > Programs > Microsoft Word
   Start > Microsoft Word > Programs > Microsoft office

ข้อที่ 4)
ปุ่ม Start อยู่บนส่วนใด
   Desktop
   Taskbar
   Icon
   Title bar

ข้อที่ 5)
ข้อใดคือความหมายของคำว่าเดสก์ทอป (Desktop)
   แถบสีเทาที่อยู่ด้านล่างของจอภาพ
   ใช้บรรจุรายการต่าง ๆ ของวินโดวส์
   โต๊ะทำงานที่มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานต่าง ๆ วางอยู่
   พื้นที่สี่เหลี่ยมที่อยู่มุมล่างด้านซ้ายของจอภาพ

ข้อที่ 6)
ข้อใดคือหน้าที่ของการแถบสถานะ (Status Bar) บนหน้าจอโปรแกรม Microsoft Word 20103
   แสดงวันที่และเวลาของระบบ
   แสดงสถานการณ์ใช้งานต่าง ๆ ของโปรแกรม Microsoft Word 20010 ในขณะนั้น
   แสดงชื่อโปรแกรมและชื่อแฟ้มเอกสารที่กำลังเปิดใช้งานอยู่
   แสดงความกว้างยาวของเอกสาร

ข้อที่ 7)
ในการทำปฏิทิน มีการกำหนดคอลัมน์ไว้กี่คอลัมน์
   4 คอลัมน์
   5 คอลัมน์
   6 คอลัมน์
   7 คอลัมน์

ข้อที่ 8)
"Save" เป็นคำสั่งใช้ทำอะไร
   บันทึกแฟ้มข้อมูล
   เปิดแฟ้มข้อมูล
   แก้ไขแฟ้มข้อมูล
   ลบแฟ้มข้อมูล

ข้อที่ 9)
ชนิดของแฟ้มข้อมูลที่จัดเก็บใน Microsoft Word 2010 จะมีนามสกุลเป็นอะไร
   Word.bmp
   Word.txt
   Word.xls
   Word.docx

ข้อที่ 10)
เมื่อเราแก้ไขเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าต้องการบันทึกลง FlashDrive โดยใช้ชื่อแฟ้มใหม่จะต้องใช้คำสั่งใด
   บันทึก
   บันทึกเป็น
   บันทึกเป็น HTML
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 11)
ถ้าหากสามารถบันทึกข้อมูลได้แล้วจะมีสิ่งใดปรากฏให้ทราบ
   มีข้อความปรากฏบนจอภาพ
   มีชื่อที่อยู่บน FlashDrive
   มีชื่อไฟล์หรือแฟ้มที่แถบชื่อเรื่อง
   ไม่มีอะไรแสดงให้รู้ ต้องไปเปิดดูในเครื่องเอง

ข้อที่ 12)
กลุ่มของแฟ้มที่มีความเกี่ยวข้องกันและถูกจัดว่ารวบรวมไว้ด้วยกันเรียกว่าอะไร
   แฟ้มข้อมูล
   ไดเรกทอรี่
   ไอคอน
   โฟลเดอร์

ข้อที่ 13)
คำสั่งที่ใช้เปิดแฟ้มข้อมูลใหม่คืออะไร
   บันทึก
   บันทึกเป็น
   สร้างเอกสารเปล่า
   เปิด

ข้อที่ 14)
การเปิดแฟ้มข้อมูลใหม่เพื่อประโยชน์อะไร
   นำข้อมูลมาแก้ไข
   สร้างเอกสารใหม่มาใช้
   เปิดเอกสารหน้าใหม่
   นำเอกสารไปเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์

ข้อที่ 15)
เว็บไซต์โรงเรียนสฤษดิเดชมีชื่อว่าอย่างไร
   www.sre.ac.th
   www.srd.ac.th
   www.src.ac.th
   www.srd.co.th

ข้อที่ 16)
คำสั่งใดที่ใช้ในการตั้งค่าหน้ากระดาษ
   แฟ้ม > ตั้งค่าหน้ากระดาษ
   แทรก > ตั้งค่าหน้ากระดาษ
   เค้าโครงหน้ากระดาษ > ตั้งค่าหน้ากระดาษ
   มุมมอง > ตั้งค่าหน้ากระดาษ

ข้อที่ 17)
ตัวหนังสือหรือ FONT ที่เป็นภาษาไทยมีชื่อว่าอย่างไร
   Cambria
   JS Chusri
   Microsoft Tai Le
   TH SarabunPSK

ข้อที่ 18)
ข้อใดเป็นปุ่มที่ให้คอมพิวเตอร์ทำตามคำสั่ง
   Back space
   Spacebar
   Num Lock
   Enter

ข้อที่ 19)
ข้อใดเป็นแป้นที่ยาวที่สุด และทำหน้าที่เว้นวรรค
   Home
   Enter
   Spacebar
   Backspace

ข้อที่ 20)
ถ้าต้องการพิมพ์ตัวอักษรบนในภาษาไทยและตัวอักษรใหญ่ในภาษาอังกฤษต้องใช้ปุ่มใด
   SPACE BAR
   ENTER
   NUM LOCK
   CAPS LOCK

ข้อที่ 21)
โดยปกติตัวหนังสือที่ใช้พิมพ์งานจะมีขนาดเท่าใด
   12 point
   14 point
   16 point
   18 point

ข้อที่ 22)
การย่อและขยายหน้าจอปกติจะตั้งค่าปกติไว้ที่ไหร่
   50 เปอร์เซ็นต์
   75 เปอร์เซ็นต์
   100 เปอร์เซ็นต์
   125 เปอร์เซ็นต์

ข้อที่ 23)
การปรับมุมมองเอกสารใช้เพื่ออะไร
   เป็นการดูเอกสารในรูปแบบต่าง ๆ ตามลักษณะ การใช้งาน
   เลื่อนจอให้ไปที่หน้าต่าง ๆ
   ทำให้ได้เอกสารสวยงาม
   ปรับลวดลายของเอกสาร

ข้อที่ 24)
เคอร์เซอร์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเอกสารทำหน้าที่อะไร
   ทำหน้าที่สำหรับเลือกวัตถุ
   ทำหน้าที่แสดงแถบเครื่องมือ
   ทำหน้าที่แสดงตำแหน่งที่จะเริ่มพิมพ์
   ทำหน้าที่บอกชื่อไฟล์และโปรแกรม

ข้อที่ 25)
การลบตัวอักษรที่อยู่ข้างหน้า I (Insertion Point) ใช้ปุ่มใด
   ปุ่ม Delete
   ปุ่ม ESC
   ปุ่ม Backspace
   ปุ่ม Space Bar

ข้อที่ 26)
การลบข้อความในเอกสารจะต้องใช้ปุ่มใดบนคีย์บอร์ด
   Alt
   Ctrl
   Insert
   Delete

ข้อที่ 27)
การเลือกระบายแถบสีดำ กดปุ่ม Delete หรือปุ่ม Back space หรือปุ่ม Enter คือวิธีการใด
   การแทรกข้อความ
   การลบข้อความยาว ๆ
   การคัดลอกข้อความ
   การย้ายข้อความ

ข้อที่ 28)
การจัดการเกี่ยวกับรูปแบบของตัวอักษรต้องใช้เมนูใด
   เมนูแฟ้ม > แบบอักษร
   เมนูเค้าโครงหน้ากระดาษ > แบบอักษร
   เมนูแทรก > แบบอักษร
   เมนูหน้าแรก > แบบอักษร

ข้อที่ 29)
ข้อใดเป็นขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลอย่างถูกต้อง
   ระบายข้อความที่ต้องการ > คลิกขวา > แฟ้ม > คัดลอก > คลิกขวา > วาง
   ระบายข้อความที่ต้องการ > คลิกขวา > แฟ้ม > วาง > คลิกขวา > คัดลอก
   ระบายข้อความที่ต้องการ > คลิกขวา > คัดลอก > คลิกขวา > วาง
   ระบายข้อความที่ต้องการ > คลิกขวา > วาง > คลิกขวา > คัดลอก

ข้อที่ 30)
การยกเลิกคำสั่งที่ได้สั่งไปแล้ว เราสามารถใช้คำสั่งหรือปุ่มใด
   ปุ่มเลิกทำหรือทำซ้ำ
   ปุ่ม Delete
   ปุ่ม ESC
   ปุ่ม Back Space