ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง 15101 (Microsoft Word ชุดที่ D2 จำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
โดย ครูภาคภูมิ ช้างใหญ่ โรงเรียนสฤษดิเดช
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ

ข้อที่ 1)
การแทรกภาพตัดปะใช้คำสั่งอะไรในการแทรก
   แฟ้ม >>รูปภาพ>>ภาพจากแฟ้ม
   แทรก >>รูปภาพ>>ภาพตัดปะ
   แฟ้ม >>รูปภาพ>>ภาพตัดปะ
   แทรก >>รูปภาพ>>ภาพจากแฟ้ม

ข้อที่ 2)
การปิดโปรแกรม Microsoft Word ใช้เมนูใด
   หน้าต่าง >> จบการทำงาน
   หน้าต่าง >> ปิด
   แฟ้ม >> ปิด
   แฟ้ม >> จบการทำงาน

ข้อที่ 3)
Word Art คืออักษรอะไร
   อักษรเอียง
   อักษรศิลป์
   อักษรธรรมดา
   อักษรหนา

ข้อที่ 4)
การกด Delete เป็นการลบตัวอักษรทางซ้ายมือ
   ถูก
   ผิด
   
   

ข้อที่ 5)
แถบเมนูมีทั้งหมดกี่เมนู
   7 เมนู
   8 เมนู
   9 เมนู
   10 เมนู

ข้อที่ 6)
คําสั่ง Save กับ Save As เหมือนหรือต่างกัน อย่างไร
   เหมือนกัน คือ เป็นคําสั่งที่ใช้ในการบันทึกไฟล์ที่มีอยู่แล้ว
   เหมือนกัน คือ เป็นคําสั่งที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล
   ต่างกัน คือ คําสั่ง Save จะทําการบันทึกงานที่สร้างใหม่ทับไฟล์เดิม ส่วน Save As
   ต่างกัน คือ คําสั่ง Save ใช้สําหรับบันทึกข้อมูลใหม่ ส่วนคําสั่ง Save As ใช้สําหรับจะบันทึกเป็นไฟล์ใหม่

ข้อที่ 7)
โปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับงานด้านใด
   งานด้านกราฟฟิก
   งานด้านการคํานวณ, ทํากราฟ
   งานด้านนําเสนอผลงาน
   งานด้านเอกสาร

ข้อที่ 8)
กรณีที่เราพิมพ์ภาษาไทยอยู่ที่แถบแสดงสถานะจะขึ้นว่า Th
   ถูก
   ผิด
   
   

ข้อที่ 9)
ฟอนต์สำหรับใช้งานภาษาไทยชื่ออะไร และมีขนาดเท่าไหร่
   TH SarabunPSK ขนาด 16
   TH Kodchasal ขนาด 16
   TH SarabunPSK ขนาด 14
   TH Kodchasal ขนาด 14

ข้อที่ 10)
การเปิดเอกสารเก่าขึ้นมาใช้งาน ใช้คำสั่งใด
   มุมมอง >> เปิด
   มุมมอง >> แฟ้มเอกสาร
   แฟ้ม >> เปิด
   แฟ้ม >> เอกสารใหม่