ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง 15101 (Microsoft Word ชุดที่ D1 จำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
โดย ครูภาคภูมิ ช้างใหญ่ โรงเรียนสฤษดิเดช
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ

ข้อที่ 1)
โปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับงานด้านใด
   งานด้านเอกสาร
   งานด้านการคํานวณ, ทํากราฟ
   งานด้านกราฟฟิก
   งานด้านนําเสนอผลงาน

ข้อที่ 2)
การแทรกภาพตัดปะใช้คำสั่งอะไรในการแทรก
   แทรก >>รูปภาพ>>ภาพตัดปะ
   แฟ้ม >>รูปภาพ>>ภาพตัดปะ
   แทรก >>รูปภาพ>>ภาพจากแฟ้ม
   แฟ้ม >>รูปภาพ>>ภาพจากแฟ้ม

ข้อที่ 3)
คําสั่ง Save กับ Save As เหมือนหรือต่างกัน อย่างไร
   เหมือนกัน คือ เป็นคําสั่งที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล
   เหมือนกัน คือ เป็นคําสั่งที่ใช้ในการบันทึกไฟล์ที่มีอยู่แล้ว
   ต่างกัน คือ คําสั่ง Save ใช้สําหรับบันทึกข้อมูลใหม่ ส่วนคําสั่ง Save As ใช้สําหรับสำเนาไฟล์ข้อมูล
   ต่างกัน คือ คําสั่ง Save จะทําการบันทึกงานที่สร้างใหม่ทับไฟล์เดิม ส่วน Save As จะบันทึกเป็นไฟล์ใหม่

ข้อที่ 4)
Word Art คืออักษรอะไร
   อักษรธรรมดา
   อักษรเอียง
   อักษรศิลป์
   อักษรหนา

ข้อที่ 5)
ฟอนต์สำหรับใช้งานภาษาไทยชื่ออะไร และมีขนาดเท่าไหร่
   TH SarabunPSK ขนาด 14
   TH Kodchasal ขนาด 14
   TH SarabunPSK ขนาด 16
   TH Kodchasal ขนาด 16

ข้อที่ 6)
แถบเมนูมีทั้งหมดกี่เมนู
   7 เมนู
   8 เมนู
   9 เมนู
   10 เมนู

ข้อที่ 7)
การเปิดเอกสารเก่าขึ้นมาใช้งาน ใช้คำสั่งใด
   แฟ้ม >> เอกสารใหม่
   แฟ้ม >> เปิด
   มุมมอง >> เปิด
   มุมมอง >> แฟ้มเอกสาร

ข้อที่ 8)
การปิดโปรแกรม Microsoft Word ใช้เมนูใด
   แฟ้ม >> จบการทำงาน
   แฟ้ม >> ปิด
   หน้าต่าง >> จบการทำงาน
   หน้าต่าง >> ปิด

ข้อที่ 9)
กรณีที่เราพิมพ์ภาษาไทยอยู่ที่แถบแสดงสถานะจะขึ้นว่า Th
   ถูก
   ผิด
   
   

ข้อที่ 10)
การกด Delete เป็นการลบตัวอักษรทางซ้ายมือ
   ถูก
   ผิด