ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง 15101 (ชุดที่ C1 จำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
โดย ครูภาคภูมิ ช้างใหญ่ โรงเรียนสฤษดิเดช..
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ

ข้อที่ 1)
ข้อใดเรียงลำดับวิธีการแทรกรูปภาพได้ถูกต้อง (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/2)
   แทรก ---> รูปภาพ ---> ภาพตัดปะ
   รูปภาพ ---> ภาพตัดปะ ---> แทรก
   เครื่องมือ ---> รูปภาพ ---> แทรก
   รูปภาพ ---> จากแฟ้ม ---> ภาพตัดปะ

ข้อที่ 2)
การแทรกข้อความศิลป์ ควรใช้ในกรณีใด (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/2)
   ใช้พิมพ์ในส่วนเนื้อหาของเอกสาร
   ใช้เมื่อต้องการขึ้นย่อหน้าใหม่
   พิมพ์คำบรรยายประกอบภาพ
   พิมพ์หัวข้อของเอกสาร

ข้อที่ 3)
ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการพิมพ์รายงาน (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/2)
   พิมพ์ชื่อเรื่องของรายงานเป็นตัวหนาตรงกลางหน้ากระดาษ
   ใช้เครื่องหมายยัติภังค์ (-) เมื่อมีการฉีกคำทุกครั้ง
   ตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนการพิมพ์รายงาน
   เคาะปุ่ม Spacebar 8 ครั้ง ในการย่อหน้า

ข้อที่ 4)
ข้อใดไม่ใช่วิธีการตกแต่งเอกสาร (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/2)
   การตั้งค่าหน้ากระดาษ
   การแทรกรูปภาพ
   การแทรกข้อความศิลป์
   การเปลี่ยนสีพื้นหลัง

ข้อที่ 5)
ข้อใดกล่าวถึงข้อมูลได้ถูกต้อง (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/1)
   ข้อเท็จจริงที่เป็นข้อความเท่านั้น
   เรื่องราวของเหตุการณ์ต่าง ๆ
   ต้องบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
   เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต

ข้อที่ 6)
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใดที่มีความเป็นปัจจุบัน (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/1)
   ข่าวทางโทรทัศน์
   บันทึกประจำวัน
   ป้ายประกาศ
   รูปถ่าย

ข้อที่ 7)
ถ้าต้องการได้รับข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่ถูกต้อง ควรทำอย่างไร (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/1)
   อ่านหนังสือพิมพ์ฉบับที่มีเนื้อข่าวมากที่สุด
   อ่านหนังสือพิมพ์ข่าวเดิมซ้ำหลาย ๆ รอบ
   อ่านหนังสือพิมพ์ฉบับที่ขายดีที่สุด
   อ่านหนังสือพิมพ์หลาย ๆ ฉบับ

ข้อที่ 8)
วิทย์เก็บรวบรวมภาพถ่ายในวัยเด็กของตนเอง ข้อมูลที่วิทย์รวบรวมจัดเป็นข้อมูลประเภทใด (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/1)
   ข้อมูลตัวอักขระ
   ข้อมูลตัวเลข
   ข้อมูลภาพ
   ข้อมูลกลิ่น

ข้อที่ 9)
ข้อมูลใดที่สามารถใช้ในการคำนวณได้ (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/1)
   หมายเลขโทรศัพท์
   บ้านเลขที่
   รายรับ - รายจ่าย
   ป้ายทะเบียนรถ

ข้อที่ 10)
ข้อใดเป็นข้อมูลภาพนิ่งทั้งหมด (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/1)
   ภาพจากแผ่นซีดี ภาพจากโทรทัศน์
   ภาพจากวีดิทัศน์ ภาพวาด
   ภาพถ่าย ภาพจากวีดิทัศน์
   ภาพวาด ภาพถ่าย