ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง 15101 (ชุดที่ B1 จำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
โดย ครูภาคภูมิ ช้างใหญ่ โรงเรียนสฤษดิเดช
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ

ข้อที่ 1)
ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของข้อมูล (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/1)
   ผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้รวบรวมไว้
   เราสามารถสร้างข้อมูลขึ้นเองได้
   เป็นเรื่องราวหรือข้อเท็จจริงที่มีอยู่แล้ว
   เป็นความจริงเสมอ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ข้อที่ 2)
ข้อมูลใดที่เราสามารถสร้างขึ้นเองได้ (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/1)
   ประวัติส่วนตัว
   กลิ่นดอกไม้
   อุณหภูมิของอากาศ
   เสียงฟ้าร้อง

ข้อที่ 3)
ถ้านักเรียนต้องการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวของตนเอง ควรนำเสนอด้วยข้อมูลประเภทใด (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/1)
   ข้อมูลเสียง
   ข้อมูลตัวเลข
   ข้อมูลภาพ
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4)
ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลตัวอักษร (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/1)
   บ้านเลขที่
   คะแนนสอบ
   ทะเบียนรถยนต์
   หมายเลขโทรศัพท์

ข้อที่ 5)
ข้อใดให้ข้อมูลประเภทเดียวกัน (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/1)
   ไก่ขัน คนคุยกัน
   ภาพวาด ป้ายประกาศ
   ราคาสินค้า บ้านเลขที่
   บันทึกประจำวัน จำนวนเงิน

ข้อที่ 6)
ข้อใดเป็นประโยชน์ของข้อมูลในด้านการสื่อสาร (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/1)
   แก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง
   ทำให้ตนเองฉลาดรอบรู้
   ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้
   มีประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น

ข้อที่ 7)
ด.ช. ป๋องได้รับคะแนนสอบ ปรากฏว่า เขาได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ เขาจึงพยายามตั้งใจเรียน (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/1)
   ด้านการถ่ายทอดความรู้
   ด้านการแก้ไขปัญหา
   ด้านการติดต่อสื่อสาร
   ด้านการพัฒนาชุมชน

ข้อที่ 8)
ใครปฏิบัติตนได้ถูกต้องขณะค้นหาข้อมูลจากป้ายนิเทศ (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/1)
   นิดายืนอ่านข้อมูลอย่างรวดเร็ว
   ปัญญาดึงแผ่นข้อมูลที่สนใจมาเก็บไว้
   วิภาจดบันทึกข้อมูลที่อ่านลงในสมุด
   สุชาติถ่ายภาพคู่กับป้ายนิเทศ

ข้อที่ 9)
สิ่งที่สำคัญที่สุดในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิคือข้อใด (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/1)
   การอ้างอิงแหล่งข้อมูล
   ชื่อผู้รวบรวมข้อมูล
   การจัดเก็บข้อมูล
   การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์

ข้อที่ 10)
ใครใช้แหล่งข้อมูลในการสืบค้นข้อมูลต่างจากเพื่อน (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป5/1)
   ต้อมอ่านหนังสือในห้องสมุด
   แจ็คดูรายการสารคดีจากโทรทัศน์
   โหน่งอ่านบทความจากอินเทอร์เน็ต
   ออยสัมภาษณ์บุคคลที่ช่วยเหลือสังคม