ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง 15101 (Microsoft Word ชุดที่ A1 จำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
โดย ครูภาคภูมิ ช้างใหญ่ โรงเรียนสฤษดิเดช
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ

ข้อที่ 1)
โปรแกรม Microsoft Word จัดเป็นโปรแกรมประเภทใด
   วาดรูป
   พิมพ์เอกสาร
   คำนวณ
   จัดรูปแบบเอกสาร

ข้อที่ 2)
โปรแกรม Microsoft Word ที่ใช้ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์เป็นเวอร์ชั่นใด
   Microsoft Word 2003
   Microsoft Word 2007
   Microsoft Word 2010
   Microsoft Word 2013

ข้อที่ 3)
"Save" เป็นคำสั่งใช้ทำอะไร
   บันทึกแฟ้มข้อมูล
   เปิดแฟ้มข้อมูล
   แก้ไขแฟ้มข้อมูล
   ลบแฟ้มข้อมูล

ข้อที่ 4)
เมื่อเราแก้ไขเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าต้องการบันทึกลงแฟรชไดร์ฟโดยใช้ชื่อแฟ้มใหม่จะต้องใช้คำสั่งใด
   บันทึก
   บันทึกเป็น
   บันทึกเป็น HTML
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5)
กลุ่มของแฟ้มที่มีความเกี่ยวข้องกันและถูกจัดว่ารวบรวมไว้ด้วยกันเรียกว่าอะไร
   แฟ้มข้อมูล
   ไดเรกทอรี่
   ไอคอน
   โฟลเดอร์

ข้อที่ 6)
ตัวหนังสือหรือ FONT ที่ใช้ในปัจจุบันมีชื่ออย่างไร
   TH Niramit AS
   AngsanaUPC
   TH SarabunPSK
   CordiaUPC

ข้อที่ 7)
ข้อใดเป็นปุ่มที่ให้คอมพิวเตอร์ทำตามคำสั่ง
   Back space
   Spacebar
   Num Lock
   Enter

ข้อที่ 8)
ข้อใดเป็นแป้นที่ยาวที่สุด และทำหน้าที่เว้นวรรค
   Home
   Enter
   Spacebar
   Backspace

ข้อที่ 9)
โดยปกติตัวหนังสือที่ใช้พิมพ์งานจะมีขนาดเท่าใด
   12 point
   14 point
   16 point
   18 point

ข้อที่ 10)
การเลือกระบายแถบสีดำ กดปุ่ม Delete หรือปุ่ม Back space คือวิธีการใด
   การแทรกข้อความ
   การลบข้อความยาว ๆ
   การคัดลอกข้อความ
   การย้ายข้อความ