ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง 12101 (ชุดที่ F1 จำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
โดย ครูภาคภูมิ ช้างใหญ่ โรงเรียนสฤษดิเดช
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ

ข้อที่ 1)
ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยแสดงผลข้อมูลของคอมพิวเตอร์ (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 2/3)
   แผงแป้นอักขระ
   จอภาพ
   ลำโพง
   

ข้อที่ 2)
อุปกรณ์ใดทำหน้าที่รับข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 2/3)
   ซีพียู
   แผงแป้นอักขระ
   เครื่องพิมพ์
   

ข้อที่ 3)
ข้อใดเปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์ (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 2/3)
   จอภาพ
   ซีพียู
   เมาส์
   

ข้อที่ 4)
ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 2/3)
   จอภาพมีลักษณะคล้ายกับเสาอากาศของวิทยุ
   เคสจะถูกบรรจุไว้ในกล่องสี่เหลี่ยมที่เรียกว่า ซีพียู
   เครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พิมพ์ข้อความและรูปภาพลงบนกระดาษเพื่อแสดงข้อมูล
   

ข้อที่ 5)
การแสดงผลข้อมูลผ่านทางเครื่องพิมพ์ ตรงกับการทำงานของมนุษย์ในข้อใด (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 2/3)
   การเขียน
   การอ่าน
   การคิด
   

ข้อที่ 6)
ข้อใดเป็นหน่วยรับข้อมูลของคอมพิวเตอร์ (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 2/3)
   จอภาพ
   ลำโพง
   เมาส์
   

ข้อที่ 7)
ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 2/3)
   การถอนเงินผ่านตู้ ATM เป็นประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ด้านวิทยาศาสตร์
   การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการตรวจรักษาโรค เป็นประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ด้านสาธารณสุข
   การศึกษาบทเรียนต่างๆ ผ่านทางบทเรียน CAI เป็นประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ด้านการสื่อสาร
   

ข้อที่ 8)
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ทางตรงของคอมพิวเตอร์ (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 2/3)
   การฟังเพลง
   การคิดคำนวณตัวเลข
   การพิมพ์เอกสาร
   

ข้อที่ 9)
ขั้นตอนใดควรปฏิบัติต่อจากการเสียบปลั๊กไฟในการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 2/3)
   คลิกปุ่ม Start ที่หน้าจอ
   กดปุ่มเปิด (เพาเวอร์) ที่กล่องใส่ซีพียู (เคส) และกดปุ่มเปิดที่จอภาพ
   คลิกปุ่มเลือกไอคอนบนเดสก์ท็อป
   

ข้อที่ 10)
ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 2/3)
   แป้น Shift เป็นแป้นควบคุม
   แป้น Ctrl เป็นแป้นตัวพิมพ์
   แป้น End เป็นแป้นนำทาง