ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง 12101 (ชุดที่ E2 จำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
โดย ครูภาคภูมิ ช้างใหญ่ โรงเรียนสฤษดิเดช
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ

ข้อที่ 1)
ข้อใดผิด (อุปกรณ์น่ารู้)
   ส่วนประมวลผล ได้แก่ CPU
   ส่วนแสดงผล ได้แก่ จอภาพ เครื่องพิมพ์ ลำโพง
   ส่วนรับข้อมูล ได้แก่ เมาส์ , แป้นพิมพ์ , จอภาพ
   

ข้อที่ 2)
เว็บไซต์โรงเรียนสฤษดิเดชมีชื่อว่าอย่างไร (อุปกรณ์น่ารู้)
   www.srd.ac.th
   www.sre.ac.th
   www.src.ac.th
   

ข้อที่ 3)
อุปกรณ์ใดเป็นอุปกรณ์ส่วนรับข้อมูล (ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์)
   ลำโพง
   แป้นพิมพ์
   เครื่องพิมพ์
   

ข้อที่ 4)
กราฟฟิกการ์ด คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่อะไร (อุปกรณ์น่ารู้)
   อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับพิมพ์เอกสารลงบนกระดาษ
   อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงข้อมูลดิจิตอลเป็นสัญญาณเสียง
   อุปกรณ์ที่นำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของซีพียูมาแสดงบนจอภาพ
   

ข้อที่ 5)
อุปกรณ์ใดแปลงสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ให้เป็นเสียง (ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์)
   ลำโพง
   เมาส์
   จอภาพ
   

ข้อที่ 6)
ซาวด์การ์ด คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่อะไร (อุปกรณ์น่ารู้)
   อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงข้อมูลดิจิตอลเป็นสัญญาณเสียง
   อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับพิมพ์เอกสารลงบนกระดาษ
   อุปกรณ์ที่นำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของซีพียูมาแสดงบนจอภาพ
   

ข้อที่ 7)
เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (Ink-jet Printer) มีลักษณะแบบใด (อุปกรณ์น่ารู้)
   เครื่องพิมพ์ตัวอักษรที่มีรูปแบบ และขนาดที่ต่างกันมากๆ รวมไปถึงพิมพ์งานกราฟิก
   เครื่องพิมพ์แบบฟอร์มที่ต้องการซ้อนแผ่นกอปปี้ หลายๆ ชิ้น
   เครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงทำให้ภาพและตัวหนังสือคมชัดสวยงาม
   

ข้อที่ 8)
อุปกรณ์ใดที่เป็นอุปกรณ์ส่วนแสดงผล (ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์)
   เมาส์
   เครื่องพิมพ์
   แป้นพิมพ์
   

ข้อที่ 9)
CPU ถือเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนใด (ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์)
   ส่วนรับข้อมูล
   ส่วนแสดงผล
   ส่วนประมวลผล
   

ข้อที่ 10)
เครื่องพิมพ์ Printer คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่อะไร (อุปกรณ์น่ารู้)
   อุปกรณ์ที่นำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของซีพียูมาแสดงบนจอภาพ
   อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงข้อมูลดิจิตอลเป็นสัญญาณเสียง
   อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับพิมพ์เอกสารลงบนกระดาษ