ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง 12101 (ชุดที่ E1 จำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
โดย ครูภาคภูมิ ช้างใหญ่ โรงเรียนสฤษดิเดช
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ

ข้อที่ 1)
อุปกรณ์ใดเป็นอุปกรณ์ส่วนรับข้อมูล (ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์)
   แป้นพิมพ์
   เครื่องพิมพ์
   ลำโพง
   

ข้อที่ 2)
CPU ถือเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนใด (ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์)
   ส่วนรับข้อมูล
   ส่วนประมวลผล
   ส่วนแสดงผล
   

ข้อที่ 3)
อุปกรณ์ใดแปลงสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ให้เป็นเสียง (ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์)
   จอภาพ
   เมาส์
   ลำโพง
   

ข้อที่ 4)
อุปกรณ์ใดที่เป็นอุปกรณ์ส่วนแสดงผล (ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์)
   แป้นพิมพ์
   เมาส์
   เครื่องพิมพ์
   

ข้อที่ 5)
ข้อใดผิด (อุปกรณ์น่ารู้)
   ส่วนรับข้อมูล ได้แก่ เมาส์ , แป้นพิมพ์ , จอภาพ
   ส่วนประมวลผล ได้แก่ CPU
   ส่วนแสดงผล ได้แก่ จอภาพ เครื่องพิมพ์ ลำโพง
   

ข้อที่ 6)
กราฟฟิกการ์ด คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่อะไร (อุปกรณ์น่ารู้)
   อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงข้อมูลดิจิตอลเป็นสัญญาณเสียง
   อุปกรณ์ที่นำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของซีพียูมาแสดงบนจอภาพ
   อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับพิมพ์เอกสารลงบนกระดาษ
   

ข้อที่ 7)
ซาวด์การ์ด คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่อะไร (อุปกรณ์น่ารู้)
   อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงข้อมูลดิจิตอลเป็นสัญญาณเสียง
   อุปกรณ์ที่นำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของซีพียูมาแสดงบนจอภาพ
   อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับพิมพ์เอกสารลงบนกระดาษ
   

ข้อที่ 8)
เครื่องพิมพ์ Printer คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่อะไร (อุปกรณ์น่ารู้)
   อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงข้อมูลดิจิตอลเป็นสัญญาณเสียง
   อุปกรณ์ที่นำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของซีพียูมาแสดงบนจอภาพ
   อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับพิมพ์เอกสารลงบนกระดาษ
   

ข้อที่ 9)
เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (Ink-jet Printer) มีลักษณะแบบใด (อุปกรณ์น่ารู้)
   เครื่องพิมพ์แบบฟอร์มที่ต้องการซ้อนแผ่นกอปปี้ หลายๆ ชิ้น
   เครื่องพิมพ์ตัวอักษรที่มีรูปแบบ และขนาดที่ต่างกันมากๆ รวมไปถึงพิมพ์งานกราฟิก
   เครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงทำให้ภาพและตัวหนังสือคมชัดสวยงาม
   

ข้อที่ 10)
เว็บไซต์โรงเรียนสฤษดิเดชมีชื่อว่าอย่างไร (อุปกรณ์น่ารู้)
   www.sre.ac.th
   www.srd.ac.th
   www.src.ac.th