ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง 12101 (ชุดที่ D2 จำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
โดย ครูภาคภูมิ ช้างใหญ่ โรงเรียนสฤษดิเดช
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ

ข้อที่ 1)
แหล่งข้อมูลใดให้ข้อมูลแตกต่างจากข้ออื่น (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 2/1)
   โทรทัศน์
   นิตยสาร
   คอมพิวเตอร์
   

ข้อที่ 2)
ตุ๊กอ่านหนังสือเป็นประจำ จากข้อความนี้แสดงว่าตุ๊กใช้ประโยชน์ของข้อมูลในด้านใดมากที่สุด (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 2/1)
   ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
   ด้านการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหา
   ด้านการสื่อสาร
   

ข้อที่ 3)
ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 2/1)
   มีจุดมุ่งหมายในการสังเกตที่แน่นอน
   จดบันทึกรายละเอียดทุกอย่างที่พบ
   ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข
   

ข้อที่ 4)
เมื่อจำแนกข้อมูลเป็นหมวดหมู่แล้ว ขั้นตอนต่อไปในการจัดการข้อมูลควรปฏิบัติอย่างไร (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 2/1)
   รวบรวมข้อมูล
   จัดเก็บข้อมูล
   ตรวจสอบข้อมูล
   

ข้อที่ 5)
อุปกรณ์ในข้อใด เมื่อจะเก็บข้อมูลต้องทำงานผ่านโปรแกรม Nero (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 2/3)
   เมมโมรี่การ์ด
   แผ่นบันทึกซีดีและดีวีดี
   แฟลชไดรฟ์
   

ข้อที่ 6)
ข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้องในการรักษาแหล่งข้อมูล (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 2/2)
   ทิ้งขยะลงในถังขยะหน้าหมู่บ้าน
   ปลูกต้นไม้ในสวนสาธารณะ
   นำหนังสือจากห้องสมุดมาเก็บไว้ที่บ้าน
   

ข้อที่ 7)
ถ้านักเรียนดูรายการโทรทัศน์ แล้วเห็นว่า กำนันชด ซึ่งเป็นกำนันของตำบลที่นักเรียนอาศัยอยู่ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปุ๋ยชีวภาพ แล้วนักเรียนต้องการทราบวิธีผลิตปุ๋ยชีวภาพ นักเรียนควรหาข้อมูลอย่างไร (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 2/1)
   โทรศัพท์สอบถามสถานีโทรทัศน์
   สอบถามเพื่อนบ้านที่บันทึกเทปรายการนี้ไว้
   สอบถามกำนันชดด้วยตนเอง
   

ข้อที่ 8)
การทำงานของซีพียู ตรงกับการทำงานของมนุษย์ในข้อใด (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 2/3)
   การคิด
   การอ่าน
   การเขียน
   

ข้อที่ 9)
นทีตรวจสอบใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า และลดการใช้ไฟฟ้าลงในเดือนต่อมา จากข้อความนี้ นทีใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลในข้อใด (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 2/2)
   ใช้เป็นแหล่งในการค้นคว้าหาข้อมูล
   ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนที่เหมาะสม
   ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง
   

ข้อที่ 10)
นกเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงอยู่ในตลาดหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่ง นกพยายามสอบถามลูกค้าเกี่ยวกับเรื่องรสชาติอาหารและนำไปปรับให้ข้าวแกงมีรสชาติตรงตามความต้องการของลูกค้า ทำให้ข้าวแกง ของนกขายดีกว่าร้านอื่น จากข้อความนี้แสดงว่านกใช้ประโยชน์จากข้อมูลในด้านใด (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 2/1)
   ด้านการประกอบอาชีพ
   ด้านการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหา
   ด้านการสื่อสาร