ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง 12101 (ชุดที่ C2 จำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
โดย ครูภาคภูมิ ช้างใหญ่ โรงเรียนสฤษดิเดช
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ

ข้อที่ 1)
ข้อมูลที่ดีควรทันต่อความต้องการของผู้ใช้ (มาเก็บข้อมูลกันเถอะ)
   ถูก
   ผิด
   
   

ข้อที่ 2)
ข้อมูลที่ดีไม่จำเป็นต้องครบถ้วน ดีเพียงบางส่วนก็ได้ (มาเก็บข้อมูลกันเถอะ)
   ถูก
   ผิด
   
   

ข้อที่ 3)
ข้อมูลที่ดีควรมีความชัดเจนและกะทัดรัด (มาเก็บข้อมูลกันเถอะ)
   ถูก
   ผิด
   
   

ข้อที่ 4)
จับคู่ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง "ตู้ฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ ---> ........................" (ความสำคัญของคอมพิวเตอร์)
   ด้านงานธนาคาร
   ด้านความปลอดภัย
   ด้านการศึกษา
   ด้านความบันเทิง

ข้อที่ 5)
ข้อใดควรปฏิบัติในการรักษาสื่อสิ่งพิมพ์ (การเก็บรักษาแหล่งข้อมูล)
   ทำความสะอาดเพื่อป้องกันฝุ่นอยู่เสมอ
   เก็บหนังสือในที่ที่มีอากาศชื้น
   ขีดเขียนและฉีกหน้าที่ชื่นชอบจากหนังสือ
   

ข้อที่ 6)
ข้อใดคือการดูแลรักษาวิทยุที่ถูกต้อง (การเก็บรักษาแหล่งข้อมูล)
   ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดเพื่อทำความสะอาด
   เก็บในบริเวณที่มีอากาศร้อน
   เปิดเสียงดังให้สุดก่อนใช้งาน
   

ข้อที่ 7)
จับคู่ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง "ยืมหนังสือจากห้องสมุด ---> ........................" (ความสำคัญของคอมพิวเตอร์)
   ด้านความปลอดภัย
   ด้านงานธนาคาร
   ด้านความบันเทิง
   ด้านการศึกษา

ข้อที่ 8)
ข้อใดคือกากรดูและรักษาคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง (การเก็บรักษาแหล่งข้อมูล)
   ทำความสะอาดขณะเปิดเครื่องหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ทันที
   ควรตั้งคอมพิวเตอร์บริเวณที่มีอากาศร้อนจัด
   ไม่รับประทานอาหารหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์
   

ข้อที่ 9)
ข้อใดคือการดูแลรักษาโทรทัศน์ที่ถูกต้อง (การเก็บรักษาแหล่งข้อมูล)
   ใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดเพื่อความเงา
   หลีกเลี่ยงที่ฝุ่นเยอะ
   เมื่อเกิดเหตุขัดข้องควรซ่อมแซมด้วยตัวเอง
   

ข้อที่ 10)
จับคู่ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง "เล่นเกมทำกับข้าว ---> ........................" (ความสำคัญของคอมพิวเตอร์)
   ด้านความปลอดภัย
   ด้านงานธนาคาร
   ด้านความบันเทิง
   ด้านการศึกษา