ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง 12101 (ชุดที่ C1 จำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
โดย ครูภาคภูมิ ช้างใหญ่ โรงเรียนสฤษดิเดช
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ

ข้อที่ 1)
ข้อมูลที่ดีไม่จำเป็นต้องครบถ้วน ดีเพียงบางส่วนก็ได้ (มาเก็บข้อมูลกันเถอะ)
   ถูก
   ผิด
   
   

ข้อที่ 2)
ข้อมูลที่ดีควรมีความชัดเจนและกะทัดรัด (มาเก็บข้อมูลกันเถอะ)
   ถูก
   ผิด
   
   

ข้อที่ 3)
ข้อมูลที่ดีควรทันต่อความต้องการของผู้ใช้ (มาเก็บข้อมูลกันเถอะ)
   ถูก
   ผิด
   
   

ข้อที่ 4)
ข้อใดคือการดูแลรักษาโทรทัศน์ที่ถูกต้อง (การเก็บรักษาแหล่งข้อมูล)
   หลีกเลี่ยงที่ฝุ่นเยอะ
   เมื่อเกิดเหตุขัดข้องควรซ่อมแซมด้วยตัวเอง
   ใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดเพื่อความเงา
   

ข้อที่ 5)
ข้อใดคือการดูแลรักษาวิทยุที่ถูกต้อง (การเก็บรักษาแหล่งข้อมูล)
   เก็บในบริเวณที่มีอากาศร้อน
   ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดเพื่อทำความสะอาด
   เปิดเสียงดังให้สุดก่อนใช้งาน
   

ข้อที่ 6)
ข้อใดคือกากรดูและรักษาคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง (การเก็บรักษาแหล่งข้อมูล)
   ไม่รับประทานอาหารหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์
   ควรตั้งคอมพิวเตอร์บริเวณที่มีอากาศร้อนจัด
   ทำความสะอาดขณะเปิดเครื่องหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ทันที
   

ข้อที่ 7)
ข้อใดควรปฏิบัติในการรักษาสื่อสิ่งพิมพ์ (การเก็บรักษาแหล่งข้อมูล)
   ขีดเขียนและฉีกหน้าที่ชื่นชอบจากหนังสือ
   เก็บหนังสือในที่ที่มีอากาศชื้น
   ทำความสะอาดเพื่อป้องกันฝุ่นอยู่เสมอ
   

ข้อที่ 8)
จับคู่ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง "เล่นเกมทำกับข้าว ---> ........................" (ความสำคัญของคอมพิวเตอร์)
   ด้านความบันเทิง
   ด้านการศึกษา
   ด้านความปลอดภัย
   ด้านงานธนาคาร

ข้อที่ 9)
จับคู่ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง "ตู้ฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ ---> ........................" (ความสำคัญของคอมพิวเตอร์)
   ด้านความบันเทิง
   ด้านการศึกษา
   ด้านความปลอดภัย
   ด้านงานธนาคาร

ข้อที่ 10)
จับคู่ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง "ยืมหนังสือจากห้องสมุด ---> ........................" (ความสำคัญของคอมพิวเตอร์)
   ด้านความบันเทิง
   ด้านการศึกษา
   ด้านความปลอดภัย
   ด้านงานธนาคาร