ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง 12101 (ชุดที่ B1 จำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
โดย ครูภาคภูมิ ช้างใหญ่ โรงเรียนสฤษดิเดช
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ

ข้อที่ 1)
กล้ารู้สึกว่าเสื้อตัวใหม่ที่คุณแม่ซื้อมาให้มีเนื้อผ้าที่นุ่มมาก จากข้อความนี้แสดงว่ากล้าใช้อวัยวะ (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 2/1)
   ตา
   จมูก
   ผิวหนัง
   

ข้อที่ 2)
ข้อใดเป็นข้อมูลภาพ (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 2/1)
   ภาพยนตร์
   ป้ายประกาศ
   ทะเบียนรถยนต์
   

ข้อที่ 3)
หมายเลขโทรศัพท์ เป็นข้อมูลประเภทใด (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 2/1)
   ข้อมูลตัวเลข
   ข้อมูลตัวอักขระ
   ข้อมูลภาพ
   

ข้อที่ 4)
นุชซื้อสินค้าราคา 285 บาท ข้อความนี้เกี่ยวข้องกับข้อมูลประเภทใด (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 2/1)
   ข้อมูลตัวเลข
   ข้อมูลตัวอักขระ
   ข้อมูลภาพ
   

ข้อที่ 5)
เจี๊ยบกับเพื่อนๆ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงาน จากข้อความนี้แสดงว่า เจี๊ยบกับเพื่อนๆ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในด้านใดมากที่สุด (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 2/1)
   ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
   ด้านการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหา
   ด้านการสื่อสาร
   

ข้อที่ 6)
ถ้าต้องการทราบข้อมูลโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ควรสอบถามจากแหล่งข้อมูลใด จึงจะน่าเชื่อถือมากที่สุด (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 2/1)
   ร้านขายยา
   ร้านขายหน้ากากอนามัย
   โรงพยาบาลประจำจังหวัด
   

ข้อที่ 7)
ใครใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลได้เหมาะสม (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 2/1)
   ก้อยเปรียบเทียบราคาก่อนซื้อสินค้า
   ต้นซื้อสินค้าตามที่เห็นในโฆษณา
   ป่านซื้อสินค้าตามที่เพื่อนๆ บอก
   

ข้อที่ 8)
นิดต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีในประเทศไทย นิดควรหาข้อมูลจากข้อใดจึงจะเหมาะสมที่สุด (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 2/1)
   พ่อแม่
   คุณครู
   ห้องสมุด
   

ข้อที่ 9)
ใครปฏิบัติตนในการสอบถามข้อมูลได้เหมาะสมที่สุด (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 2/1)
   หน่อยพูดด้วยถ้อยคำที่สุภาพ
   จินถามตรงประเด็นบ้างเป็นบางครั้ง
   เก่งจดบันทึกเฉพาะคำตอบที่ตนเองชอบ
   

ข้อที่ 10)
อาหารจานนี้มีกลิ่นหอมน่ารับประทาน ข้อความนี้เกี่ยวข้องกับอวัยวะรับสัมผัสในข้อใด (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 2/1)
   ตา
   จมูก
   ผิวหนัง