ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง 12101 (ชุดที่ A1 จำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
โดย ครูภาคภูมิ ช้างใหญ่ โรงเรียนสฤษดิเดช
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ

ข้อที่ 1)
ข้อใดคือความหมายของการรวบรวมข้อมูล (ข้อมูลน่ารู้)
   เพื่อความสนุก
   เพื่อประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม
   เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปขาย
   

ข้อที่ 2)
ข้อใดต่อไปนี้คือขั้นกำหนดข้อมูลที่จะทำการรวบรวม (ข้อมูลน่ารู้)
   ข้อมูลตัวอักษร
   ข้อมูลส่วนตัว
   ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ
   

ข้อที่ 3)
ใครคือแหล่งข้อมูลที่อยู่ในโรงเรียน (ข้อมูลน่ารู้)
   คุณพ่อ
   คุณยาย
   คุณครู
   

ข้อที่ 4)
ถ้าเราต้องการข้อมูลจากคุณครู วิธีการใดถูกต้องที่สุด (ข้อมูลน่ารู้)
   เดาใจหรือทายใจคุณครู
   สอบถามคุณครู
   ค้นหาจากข้อมูลราชการ
   

ข้อที่ 5)
ส่วนสูง เพศ อายุ เป็นข้อมูลหมวดหมู่ใด (ข้อมูลน่ารู้)
   ข้อมูลการศึกษา
   ข้อมูลสินค้า
   ข้อมูลส่วนตัว
   

ข้อที่ 6)
น้องพลายวางเอกสารวิชาคอมพิวเตอร์ไว้บนโต๊ะ (มาเก็บข้อมูลกันเถอะ)
   ถูก
   ผิด
   
   

ข้อที่ 7)
นักข่าวใช้เครื่องบันทึกเสียงในการสัมภาษณ์ (มาเก็บข้อมูลกันเถอะ)
   ถูก
   ผิด
   
   

ข้อที่ 8)
คุณครูเก็บความทรงจำในห้องเรียนด้วยภาพถ่าย (มาเก็บข้อมูลกันเถอะ)
   ถูก
   ผิด
   
   

ข้อที่ 9)
เพลินเก็บใบรายงานผลการเรียนไว้ในหนังสือการ์ตูน (มาเก็บข้อมูลกันเถอะ)
   ถูก
   ผิด
   
   

ข้อที่ 10)
คุณสมบัติของข้อมูลที่ดีต้องถูกต้องเที่ยงตรง (มาเก็บข้อมูลกันเถอะ)
   ถูก
   ผิด