ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง 11101 (ชุดที่ 4 จำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
โดย ครูภาคภูมิ ช้างใหญ่ โรงเรียนสฤษดิเดช
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ

ข้อที่ 1)
ข้อใดเป็นข้อเสียของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 1/2)
   เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
   ทำงานได้ช้าลง
   ทำให้เกิดความลำบากมากขึ้น
   

ข้อที่ 2)
ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 1/2)
   จอภาพ - Monitor
   เครื่องพิมพ์ - Mouse
   แผงแป้นอักขระ - Keyboard
   

ข้อที่ 3)
เพราะเหตุใดเมื่อเลิกใช้งานคอมพิวเตอร์แล้ว เราควรปิดคอมพิวเตอร์ให้ถูกวิธี (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 1/2)
   เพราะช่วยป้องกันไม่ให้ข้อมูลในคอมพิวเตอร์สูญหายได้
   เพราะคอมพิวเตอร์จะได้ดูใหม่อยู่เสมอ
   เพราะคอมพิวเตอร์ชำรุดได้ง่าย
   

ข้อที่ 4)
เพราะเหตุใดเราจึงไม่ควรนำโทรศัพท์เคลื่อนที่วางไว้ใกล้จอภาพ (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 1/2)
   เพราะคอมพิวเตอร์อาจดับได้
   เพราะคอมพิวเตอร์อาจล้มทับโทรศัพท์พังได้
   เพราะสัญญาณจากโทรศัพท์อาจรบกวนการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้
   

ข้อที่ 5)
ข้อใดเป็นการตั้งคอมพิวเตอร์ที่ไม่ถูกต้อง (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 1/2)
   ตั้งให้ชิดผนังที่สุดเท่าที่จะทำได้
   ตั้งในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
   ตั้งให้ห่างจากผนังอย่างน้อย 30 เซนติเมตร
   

ข้อที่ 6)
ใครใช้คอมพิวเตอร์ไม่เหมาะสม (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 1/2)
   นิวใช้คอมพิวเตอร์ในการหาข้อมูลทำรายงาน
   แนนใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพิมพ์รายงาน
   หน่อยเล่นเกมคอมพิวเตอร์ทั้งคืน
   

ข้อที่ 7)
ถ้าเราต้องการจะติดต่อพูดคุยกับคนอื่นที่อยู่ห่างไกล เราควรใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีชนิดใด (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 1/2)
   โทรศัพท์
   วิทยุ
   โทรทัศน์
   

ข้อที่ 8)
ข้อใดต่อไปนี้คือเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 1/2)
   โซฟา
   ผ้าม่าน
   โทรทัศน์
   

ข้อที่ 9)
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 1/2)
   พิมพ์เอกสาร
   อุ่นอาหาร
   ค้นหาข้อมูลต่างๆ
   

ข้อที่ 10)
ข้อใดคือประโยชน์หลักของโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 1/2)
   ใช้ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น
   ถ่ายรูป
   ฟังเพลง