ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง 11101 (ชุดที่ 3 จำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
โดย ครูภาคภูมิ ช้างใหญ่ โรงเรียนสฤษดิเดช
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ

ข้อที่ 1)
ข้อใดไม่จัดเป็นข้อมูลตัวอักขระ (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 1/1)
   ทะเบียนรถยนต์
   ราคาสินค้า
   ป้ายประกาศ
   

ข้อที่ 2)
ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดเป็นข้อมูลชั้นต้น (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 1/1)
   เรื่องต่างๆ ที่เราสอบถามจากเพื่อน
   สถานที่ต่างๆ ที่เราไปทัศนศึกษา
   รายการสารคดีต่างๆ ที่เราดูจากโทรทัศน์
   

ข้อที่ 3)
ถ้าเราอยากทราบประวัติความเป็นมาของครอบครัวเรา ใครน่าจะให้ข้อมูลได้ถูกต้องที่สุด (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 1/1)
   เพื่อน
   พ่อแม่
   คุณครู
   

ข้อที่ 4)
ถ้าเราอยากทราบประวัติความเป็นมาของโรงเรียน ใครน่าจะให้ข้อมูลได้ถูกต้องที่สุด (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 1/1)
   แม่ค้า
   ผู้ปกครอง
   ผู้อำนวยการ
   

ข้อที่ 5)
ถ้าเราอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศไทย เราควรหาข้อมูลจากแหล่งใดจึงจะสะดวกที่สุด (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 1/1)
   อินเทอร์เน็ต
   ร้านขายหนังสือ
   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
   

ข้อที่ 6)
ข้อใดไม่ใช่วิธีการรวบรวมข้อมูล (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 1/1)
   การสังเกต
   การสัมภาษณ์
   การอธิบาย
   

ข้อที่ 7)
ในขณะที่เรากำลังสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูล วิธีการใดสามารถเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนที่สุด (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 1/1)
   การจดบันทึกในขณะสัมภาษณ์
   การบันทึกเสียงในขณะสัมภาษณ์
   การใช้คำถามที่ตรงประเด็นที่สุด
   

ข้อที่ 8)
เพราะเหตุใดเราจึงต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 1/1)
   เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด
   เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกันที่สุด
   เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุด
   

ข้อที่ 9)
เพราะเหตุใดเราจึงจำแนกหรือจัดหมวดหมู่ของข้อมูล (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 1/1)
   เพื่อให้นำมาใช้ได้สะดวก
   เพื่อให้เกิดความสวยงาม
   เพื่อให้ข้อมูลน่าเชื่อถือ
   

ข้อที่ 10)
ใครนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ไม่ถูกต้อง (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 1/2)
   มดใช้กล้องดิจิทัลแอบถ่ายรูปคนอื่น
   จอยใช้โทรศัพท์ติดต่อกับพ่อแม่ที่อยู่ต่างจังหวัด
   แก้มใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน