ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง 11101 (ชุดที่ 2 จำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
โดย ครูภาคภูมิ ช้างใหญ่ โรงเรียนสฤษดิเดช
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ

ข้อที่ 1)
ถ้าเราอยากทราบประวัติของเพื่อน เราควรใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลวิธีใดจึงจะเหมาะสมที่สุด (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 1/1)
   การสังเกต
   การสัมภาษณ์
   การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
   

ข้อที่ 2)
ใครต่อไปนี้ที่น่าจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนของเราได้น่าเชื่อถือที่สุด (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 1/1)
   ครูประจำชั้น
   ผู้อำนวยการ
   แม่ค้าในโรงเรียน
   

ข้อที่ 3)
ถ้าหากเราตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลต่างๆ เช่น ผู้อำนวยการ ครูประจำชั้น และบุคคลอื่นๆ แล้ว ยังมีข้อมูลบางอย่างที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงกัน เราสามารถตรวจสอบข้อมูลจากสิ่งต่างๆ ได้อีก ยกเว้นข้อใด (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 1/1)
   รูปภาพเกี่ยวกับเรื่องนั้น
   หนังสือหรือเอกสารที่กล่าวถึงเรื่องนั้น
   การนึกคาดเดาเอาเองเกี่ยวกับเรื่องนั้น
   

ข้อที่ 4)
ข้อมูลในข้อใดน่าเชื่อถือที่สุด (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 1/1)
   พ่อพูดว่า "พรุ่งนี้ฝนตกหนักแน่ เพราะเมื่อคืนฝันว่าฝนตกหนัก"
   แม่พูดว่า "พรุ่งนี้ฝนตกหนักแน่ เพราะวันนี้อากาศร้อนมากๆ เลย"
   ตาพูดว่า "พรุ่งนี้ฝนตกหนักแน่ เพราะกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งมา"
   

ข้อที่ 5)
ข้อใดเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการรวบรวมข้อมูล (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 1/1)
   ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
   เขียนบันทึกข้อมูล
   จำแนกข้อมูล
   

ข้อที่ 6)
ข้อใดไม่จัดเป็นข้อมูล (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 1/1)
   ข้อเท็จจริง
   เหตุการณ์ต่างๆ
   ความเศร้าโศกเสียใจ
   

ข้อที่ 7)
เราสามารถรับรู้ข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ ยกเว้นข้อใด (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 1/1)
   การดู ฟัง และดมกลิ่น
   การเขียน พูด และอธิบาย
   การอ่าน สัมผัส และชิม
   

ข้อที่ 8)
ข้อใดบอกข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลไม่ถูกต้อง (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 1/1)
   คุณตาเป็นผู้หญิง
   คุณพ่อเป็นข้าราชการ
   คุณแม่มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดชลบุรี
   

ข้อที่ 9)
ข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 1/1)
   พ่อ-แม่
   ครู-อาจารย์
   ห้องสมุด-โรงเรียน
   

ข้อที่ 10)
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 1/1)
   ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ่งของ
   ข้อมูลเกี่ยวกับวัด เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่
   ข้อมูลเกี่ยวกับแมว เป็นข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติ