ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง 11101 (ชุดที่ 1 จำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
โดย ครูภาคภูมิ ช้างใหญ่ โรงเรียนสฤษดิเดช
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ

ข้อที่ 1)
ข้อมูลในข้อใดสามารถรับรู้ได้ด้วยการอ่าน (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 1/1)
   วิทยุ
   หนังสือ
   โทรศัพท์
   

ข้อที่ 2)
ข้อมูลในข้อใดสามารถรับรู้ได้ด้วยการฟัง (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 1/1)
   วิทยุ
   หนังสือ
   นิตยสาร
   

ข้อที่ 3)
สิ่งใดที่สามารถให้ข้อมูลได้ทั้งภาพและเสียง (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 1/1)
   วิทยุ
   หนังสือ
   โทรทัศน์
   

ข้อที่ 4)
ข้อมูลเกี่ยวกับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) จัดเป็นข้อมูลใด (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 1/1)
   ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่
   ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
   ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ
   

ข้อที่ 5)
ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติทั้งหมด (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 1/1)
   ดิน น้ำ อากาศ
   แร่ธาตุ ป่าไม้ รถยนต์
   ทะเล ภูเขา ป่าไม้
   

ข้อที่ 6)
แหล่งข้อมูลใดอยู่ใกล้ตัวเราที่สุด (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 1/1)
   ครู
   ห้องสมุดโรงเรียน
   ผู้ปกครอง
   

ข้อที่ 7)
ภาพจากโทรทัศน์จัดเป็นข้อมูลประเภทใด (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 1/1)
   ข้อมูลภาพนิ่ง
   ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว
   ข้อมูลภาพสามมิติ
   

ข้อที่ 8)
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 1/1)
   สวนสัตว์จัดเป็นแหล่งข้อมูลชั้นต้น
   ข้อมูลที่ผู้อื่นรวบรวมหรือบันทึกขึ้นในภายหลังจัดเป็นข้อมูลชั้นรอง
   ข้อมูลชั้นต้นมีประโยชน์คือใช้ศึกษาค้นคว้าได้สะดวกมากกว่าข้อมูลชั้นรอง
   

ข้อที่ 9)
ข้อใดเป็นแหล่งข้อมูลที่ไม่ใช่บุคคลทั้งหมด (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 1/1)
   รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์
   ห้องสมุด บรรณารักษ์
   คอมพิวเตอร์ ญาติผู้ใหญ่
   

ข้อที่ 10)
สมพลอยากรู้เรื่องสัตว์ชนิดต่างๆ สมพลควรหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด จึงจะเหมาะสมที่สุด (ตัวชี้วัด ง 3.1 ป. 1/1)
   เพื่อน ๆ
   แม่ค้า
   อินเทอร์เน็ต